Obsahy posledních čísel

2021 – 03–04

Budoucnost naší každodenní práce
Digitalizace je globální megatrend, který bude permanentně měnit podstatu naší každodenní práce a tradičních obchodních modelů. Není proto divu, že se objevují projekty, které se snaží poskytnout zaměstnancům a podnikům pomoc a podporu v průběhu digitální transformace.
Digitalizace dnes představuje hlavní výzvy pro komerční a občanskou společnost, politické instituce a průmysl. Společně s megatrendy demografických charakteristik, ekonomické globální spolupráce a výzev řízení pro podnikající společnosti a celé státy bude digitalizace hrát klíčovou roli jako řídící síla i potenciální řešení pro globální problémy. To, co odlišuje digitalizaci od předchozích společenských změn, je exponenciální křivka jejího vývoje, kombinace rozmanitých kvantových skoků v technologickém vývoji a jejich přeshraniční a transinstitucionální dopad.
Proto je nezbytné vytvářet povědomí o této nové vývojové kategorii a hledat prostor nebo platformu pro diskuzi možných přístupů k řešením těchto výzev přesahujících rámec tradičních paradigmat. Abychom toho dosáhli musíme sledovat nové projektové cesty. Internet věcí, práce a uvažování v ekonomických dimenzích ekonomiky platforem typu Airbnb a Uber staví dobře známá paradigmata pracovní činnosti a obchodu na hlavu, a vyžaduje větší flexibilitu přizpůsobení všech zúčastněných. Vezmeme-li v úvahu kvalitativní skok v ekonomickém vývoji, pouhé pokračování logiky rostoucí efektivnosti se míjí cílem. Digitalizace neznamená mechanizaci a automatizaci, ale „narušení“; ne využití nového plánovacího paradigmatu, ale zvládnutí neznámého; ne jistotu ex-ante, ale znalosti ex-post.
Nicméně není k dispozici dostupná empirická zkušenost, která by mohla pomoci zvládnout toto narušení – a výsledkem je vysoká obecná úroveň komplikovanosti a zmatenosti.
Až dosud neexistuje konkrétní mentální obraz toho, jak společnost, svět politiky a obchodu, bude postupovat cestou od analogového k digitálnímu.
Naším cílem je tudíž zvýšení vědomostí malých a středních podniků s ohledem na řízení jejich digitalizace. Současně by mohla vzniknout myšlenka možného narušení existujících obchodních modelů, které může zavdat příčinu k digitalizaci.
Vznikající případové studie identifikují některé příklady společností, které úspěšně vyřešily přechod svých pracovních a výrobních procesů do digitálního věku, včetně přizpůsobení svých vlastních tradičních obchodních modelů.
Neradujme se tedy předčasně. Výsledkem digitalizace nebude nic jiného, než další vytrvalé každodenní pracovní úsilí … jenom už ne v konzervativním pestrém analogovém světě, na který jsme byli po probuzení zvyklí.
Petr Beneš

Rozhovor vedl Petr Beneš, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2021-03-04.

Záběr současných telekomunikací se výrazně rozšiřuje, často se tak i překrývá s inovačními obory jako jsou například kybernetická bezpečnost, či zpracování signálů. Problematika studia je mnohem více orientována na koncové aplikace než na samotné technologie. Odběrateli absolventů studijních programů nejsou jen telekomunikační firmy, či mobilní operátoři, ale rovněž velké energetické firmy, poskytovatelé Internetu, ICT firmy, státní sektor v oblasti kybernetické bezpečnosti. Evidentní je posun k moderním „smart“ technologiím, a síťovým službám Internetu věcí, Průmyslu 4.0, sítí 5G.
O rozhovor jsme požádali vedoucí dvou v současnosti špičkových pracovišť zaměřených na problematiku nové generace telekomunikací, která pod zkratkou NG-T je i hlavní obsahovou náplní tohoto časopisu. O svoje názory a myšlenky se s námi podělili Prof. Ing. Jiří Mišurec, CSc., vedoucí Ústavu telekomunikací Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně a Prof. Ing. Miroslav Vozňák, Ph.D., vedoucí Katedry telekomunikační techniky Fakulty elektrotechniky a informatiky Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

Více v časopise…

Autor: Petr Šimoník, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2021-03-04.

V červnu 2021 byl zástupcům Ministerstva průmyslu a obchodu vedeným náměstkem ministra Petrem Očkem představen unikátní testbed pro nadčasovou laboratorní činnost s názvem CPIT TL3 (Centrum pokročilých inovačních technologií – těžké laboratoře 3), který byl otevřen v univerzitním kampusu Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Projekt „Platforma nových technologií FEI CPIT TL3“ byl schválen v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
Projekt se zaměřuje na zkvalitnění infrastruktury pro vzdělávání a vývoj VŠB-TUO prostřednictvím výstavby samotného objektu testbedu CPIT TL3 s vazbou na další objekty a činnosti a pořízení infrastruktury pro zajištění vzdělávání v moderních studijních programech Průmysl 4.0, Počítačové systémy pro průmysl 21. století, Automobilové elektronické systémy, Biomedicínské asistivní technologie a praktickou spolupráci s aplikační sférou. V testbedu jsou budovány nadčasové technologie ve spolupráci s partnery z aplikační sféry, např. Bosch Rextroth, ČEPS, DEL, Dytron, Elvac, Ericsson, Hella, IdeHub, Leuze, Siemens, Škoda Auto, T-Mobile, Valeo, TEMEX a další.

Více v časopise…

Autoři: Ing. David Hrubý, Ing. Jakub Jaroš, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2021-03-04.

Optická vlákna lze využít i jinak, než pro telekomunikace a přenos dat, lze je využívat i jako senzory. Jedním vláknem můžeme snímat celou jeho trasu nebo její jednotlivé části, díky čemuž vyhodnocujeme jak teplotu podél vlákna, tak i mechanické namáhání nebo místo případného porušení, pomocí čehož můžeme lokalizovat například úniky kapalin a plynů, posuvy zemin nebo místa požárů či narušení oblasti.
Výzkum použití optických kabelů jakožto snímacích elementů začal zhruba v 90. letech minulého století. „Senzorický systém, kterým jevy sledujeme, se skládá z optického vlákna, obslužného softwaru a mobilní vyhodnocovací jednotky,“ přibližuje David Hrubý z Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB – Technické univerzity Ostrava. K měření teplot či mechanického napětí, mezi něž řadíme tah a tlak v optickém vlákně, slouží opticko-elektrické zařízení, založené na principu reflektometru, které je zároveň distribuovaným systémem. „Tah, tlak i teplota optické vlákno ovlivňují tak, že v určitém místě změní charakteristiku přenosu světla v něm. V případě použití distribuovaného systému je chápáno jako lineární senzor. Optická vlákna proto nejsou využívána pouze pro účely telekomunikační, ale i senzorické,“ dodává Hrubý.

Více v časopise…

Autor: Ing. Jan Skapa, Ph.D., NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2021-03-04.

V současné době neustále narůstají požadavky na přenosové rychlosti komunikačních tras. Je třeba umožnit připojení k internetu, sledování televize či telefonování skrz jedno přenosové médium, které musí umožňovat přenos dat vysokými přenosovými rychlostmi. Přenosové médium přirozeně musí umožňovat přenos dat takto vysokými přenosovými rychlostmi. Běžně používaným médiem pro přenosy velmi vysokými přenosovými rychlostmi jsou optická vlákna. Jak fungují optická vlákna, jaké mají vlastnosti a v čem spočívají zásadní výhody používání optických vláken, odpovíme v článku.

Více v časopise…

Autor: Odbor kontroly ČTÚ, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2021-03-04.

V pátek 17. září 2021 spustil Český telekomunikační úřad (ČTÚ) dlouho očekávaný veřejně dostupný měřicí nástroj NetTest (https://nettest.cz). Tento nástroj, který lze z pohledu Nařízení (EU) 2015/2120 označit jako certifikovaný, přináší široké veřejnosti možnost nejen jednorázově nebo opakovaně otestovat kvalitu svého internetového připojení, resp. služby přístupu k síti internet, ale i možnost provedení certifikovaného procesu měření pro případ reklamace, pokud skutečně dosahovaná rychlost ve směru download nebo upload internetového připojení neodpovídá smluvně uvedeným rychlostem. Cílem tohoto příspěvku je představit veřejnosti princip činnosti nástroje NetTest a také nastínit jeho další vývoj.

Více v časopise…

Autor: RNDr. Petr Beneš, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2021-03-04.

Evropská iniciativa EuroQCI, na které se aktivně podílejí i významné akademické a vzdělávací instituce v České republice, se zaměřuje na výstavbu bezpečné kvantové komunikační infrastruktury, která se rozvine na celou EU, včetně jejích zámořských teritorií.
V červnu 2019 všech 27 členských států EU deklarovalo svoji iniciativu EuroQCI (European Quantum Communication Infrastructure). Zúčastněné země spolupracují s Evropskou komisí a Evropskou kosmickou agenturou ESA (European Space Agency) na projektu a výstavbě infrastruktury Evropských kvantových telekomunikací EuroQCI. Cílem je její plná provozuschopnost do roku 2027.
EuroQCI bude chránit citlivá data a kritické infrastruktury integrací systémů na kvantové bázi do existujících komunikačních infrastruktur, poskytnutím dodatečné bezpečnostní vrstvy založené na principech kvantové fyziky. To posílí ochranu evropských vládních institucí, jejich datových center, nemocnic, energetických sítí i dalších systémů a stane se tak jedním z hlavních pilířů nové Strategie kybernetické bezpečnosti (Cybersecurity Strategy) pro nadcházející desítky let.

Více v časopise…

Autor: Ing. Zuzana Drašnarová, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2021-03-04.

Existence sítí elektronických komunikací by měla v dnešní době být stejně důležitým ukazatelem jako například kvalitní pozemní komunikace, dostatečné pouliční osvětlení, či celková občanská vybavenost. Zejména pak připojení k Internetu představuje jednu ze základních charakteristik moderní společnosti. Avšak samotná možnost připojení je pouze jedna strana mince, tou druhou stranou je využití této možnosti a s ní spojená i poskytovaná běžně dostupná přenosová rychlost.
K ucelenému přehledu o stavu sítí elektronických komunikací slouží geografický sběr dat, který je pravidelně prováděn Českým telekomunikačním úřadem a při kterém je zjišťována existence infrastruktury a s tím související parametry. Výstupy z tohoto sběru dat jsou následně předávány Ministerstvu průmyslu a obchodu, které provádí jejich vyhodnocení.

Více v časopise…

Autor: Ing. Milan Lindovský Ph.D., MBA, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2021-03-04.

VAE CONTROLS je česká inženýrská společnost s dlouholetou tradicí, bohatými zkušenostmi ve svém oboru a s jasnou vlastnickou strukturou. Od roku 1993, kdy byla firma VAE CONTROLS, s.r.o. založena, se zaměřujeme zejména na komplexní výstavbu a rekonstrukci terminálů a skladů ropných látek a řídicí systémy vodárenských sítí, čistíren a úpraven vod.
Naše firma vystupuje jako EPC dodavatel. Zabezpečujeme projektování a komplexní dodávky technologií skladů a terminálů ropných produktů, projektujeme a dodáváme zařízení a řídicí systémy pro úpravny a čistírny vod a centrální vodárenské dispečinky. Disponujeme vlastním projekčním útvarem, softwarovým vývojářským a servisním centrem.

Více v časopise…

Autor: Doc. Ing. Petr Číka, Ph.D., NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2021-03-04.

Kvantová komunikační infrastruktura (QCI – Quantum Communication Infrastructure) je v podstatě počítačová síť, která používá ke svému zabezpečení mechanismy založené na kvantové fyzice. Bezpečnost takové sítě pak nespoléhá na tradiční kryptografii, která je zranitelná např. vůči útokům kvantovými počítači, ale na platnost neměnných principů kvantové fyziky. VUT v Brně v září otevřelo na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií unikátní laboratoř s kvantovou infrastrukturou, která využívá kvantové mechanismy pro proces ustanovení šifrovacího klíče (QKD – Quantum Key Distribution).
Část zařízení instalovaného v Laboratoři kvantové bezpečnosti na Ústavu telekomunikací VUT v Brně, zejména prvky pro kvantové ustanovení klíčů, je zakoupena od švýcarské jedničky v oblasti kvantové komunikace, společnosti ID Quantique. Konkrétně jsou použity systémy Clavis 3, které slouží nejen pro běžný provoz sítě, ale také pro vědecké experimenty. Další součásti, mezi něž patří zejména vysokorychlostní šifrátory založené na programovatelných hradlových polích (FPGA) schopné pracovat až rychlostí 100 Gb/s, si VUT vyvíjí samo. Infrastruktura je vybavena také simulátory útočníků, generátory datového provozu, analyzátory vysokorychlostního provozu nebo prvky pro simulaci optických tras různých délek až do vzdálenosti několika desítek kilometrů.

Více v časopise…

Autor: Tomáš Sedláček, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2021-03-04.

Zaklínadlo digitalizace státní správy, vzdělávání i rozvoje ekonomiky má nesporně jednu podmínku. To je dostupnost rychlého internetu pro všechny obyvatele. Je to však vůbec reálné?
V některých vyspělých zemích jako je Velká Británie či Německo se „právo“ na rychlý internet stává realitou. Stále více zemí přijímá zákony, které činí z rychlého přístupu k internetu v domácnostech základní právo – podobně jako práva týkající se přístupu k teplu, vodě a elektřině. Realita je však složitější a situace je odlišná v jednotlivých zemích. Vlády s novou regulací zejména odlišně definují pojem „rychlý“. Co tedy dnes můžeme považovat za rychlý internet?

Více v časopise…

Autor: Marie Potůčková, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2021-03-04.

Junior centrum excellence pro kybernetickou bezpečnost (JCEKB) na Střední škole informatiky, poštovnictví a finančnictví funguje v Brně teprve od loňského roku a bylo budováno i za podpory odborníků na kybernetickou bezpečnost z Ústavu telekomunikací VUT v Brně. „Centrum využíváme pro výuku předmětu Kybernetická bezpečnost, ale také pro praktickou výuku předmětů Operační systémy, Informační sítě a Databázové systémy, kde žáci během výuky získají představu o zranitelnosti systémů, aktivních prvků a sítí a jejich zabezpečení. Prostředí našeho centra sdílí studenti dalších pěti středních škol v regionu. Pro ně zde probíhají online kurzy se zaměřením na operační systém Linux. V následujících letech plánujeme společné kybernetické hry studentů SŠ vs VŠ, na kterých úzce spolupracujeme se studijním programem Informační bezpečnost na FEKT VUT v Brně.“ objasnil vedoucí centra Roman Koláčný.
Letos poprvé ve zmíněném unikátním centru v ČR probíhaly maturitní zkoušky. Poprvé je skládali maturanti čtyřletého oboru Kybernetická bezpečnost. Byť jejich praktická příprava ve čtvrtém ročníku vzdělávání probíhala převážně distančně, vedoucí Junior centra excellence pro kybernetickou bezpečnost a ICT Roman Koláčný nezastírá nadšení: „Mám z toho velmi dobrý pocit a jsem velice spokojen s tím, jak se naši maturanti dokázali kvalitně připravit. Je to dáno nejen jejich zodpovědným přístupem ke vzdělávání, ale rovněž špičkovým technologickým zázemím našeho centra. Také se potvrdila skutečnost, že kybernetická bezpečnost není jen doménou vysokých škol, ale že dobrý základ této profese lze zvládnout již na střední škole.“

Více v časopise…

2021 – 01–02

Inovační technologie po pandemii
V době, kdy technologické inovace hrají dominantní roli v procesu globalizace, naráží ekonomický systém na limity, které vyžadují uplatnění koncepce udržitelného rozvoje. Součástí tohoto procesu je zejména digitalizace ovlivňující všechny obory. Digitální transformace a udržitelnost jejího úspěšného rozvoje akcentují změny v sociální sféře, které někdy mohou připomínat „socialistickou“ VTR (Vědecko-Technickou Revoluci).
Všechno se musí změnit, aby vše zůstalo při starém. Revoluční změny však ve finále vedou k nastolení „nového“ pořádku, který se dříve nebo později začne podobat tomu předchozímu. Jedná se snad o společenskou zákonitost? Vždy se jedná o určitý restart. Právě pandemie a opatření s ní spojená takovou zásadní změnou připomínající restart jsou.
Někteří sociologové v souvislosti s covidovou krizí, kterou stále procházíme, ne náhodou naznačují, že jejím průvodním příznakem je ztráta vize, jež je předzvěstí soumraku západní civilizace.
Jedním z nejžhavějších témat nahrazujících vize v současném podnikání i národních programech rozvoje se staly inovace. Firmy i stát najímají ředitele pro inovace a budují inovační centra. Podstata upřímného novátorství se tak mnohdy ztrácí a je zamlžena zkratkami typu VVI. Úvahy o využití inovací však nejsou paradoxně ničím novým. Steve Jobs, zakladatel firmy Apple, která je učebnicovým příkladem implementace inovací pro úspěšný rozvoj, již v roce 1998 řekl: „Inovace nemají nic společného s rozpočtem na výzkum. O peníze nejde. Jde o lidi, které máte, a o to, jak firmu (nebo stát jako firmu, pozn. redakce) vedete a jak dobře pochopíte podstatu.“
Je však třeba rozlišovat mezi společnostmi typu kalifornského jablka, které se proslavily v produktových inovacích a společnostmi, které uplatňují inovace „byznysové“. Nejúspěšnějšími podniky totiž nejsou produktoví inovátoři, ale ty, s novými modely podnikání. Ti přejímají inovativní produkty jiných a nalézají nové cesty jejich výroby, distribuce a marketingu. Henry Ford nevynalezl automobil, ale dovedl k dokonalosti jeho masovou výrobu. Řada současných IT firem nevyvíjí nové typy počítačů, ale pracuje na velmi efektivním systému distribuce produktů přímo k zákazníkovi.
Významným rysem pokroku v oblasti aplikací inovativních technologií je jejich mezioborovost – vzájemné potkávání se. Optická vlákna dnes mohou být využita nejen jako spoje umožňující realizaci nastupujících sítí VHCN s gigabitovým připojením každé domácnosti, ale také jako senzory v optických senzorických sítích zajišťujících bezpečnost dalších liniových staveb – energetických rozvodů, vodovodních řadů, plynovodů. A konektivita, která byla dříve dominantním tématem v telekomunikacích, se nyní začíná výrazně prosazovat také v dopravních systémech hledajících usilovně cestu k autonomnímu provozu.
Proto mi dovolte na závěr ještě jeden citát Steva Jobse: „Inovace pramení z toho, že se lidé potkávají na chodbách nebo si uprostřed noci zavolají kvůli novému nápadu, nebo proto, že si uvědomili něco, co zpochybňuje způsob, jakým dosud o problému přemýšleli. Vznikají na nahodilých schůzkách skupiny lidí svolaných někým, kdo si myslí, že přišel na nejskvělejší řešení všech dob, a chce zjistit, co na jeho nápad říkají ostatní.“
Toto vydání našeho časopisu přijměte prosím jako pozvánku k dalšímu vzájemnému potkávání se na cestě k chytrému životnímu stylu, který dnes může využívat i výhody digitálního přenosu informací.
Petr Beneš

EU | Celkový počet domů s připojením Fiber to the Home (FTTH) a Fiber to the Building (FTTB) v EU dosáhl v roce 2020 téměř 182,6 milionu domácností, ve srovnání se 172 miliony v roce 2019. Hlavními hybateli, pokud jde o počet procházejících domů, jsou Francie (+4,6 M), Itálie (+2,8 mil.), Německo (+2,7 mil.) a Velká Británie (+1,7 mil.).

EU | Počet předplatitelů FTTH a FTTB v Evropě se od roku zvýšil v EU39 o 16,6 % od září 2019 s 81,9 miliony předplatitelů FTTH / B do září 2020. Rusko stále hraje hlavní roli v celkovém nárůstu, je však zajímavé, že samotné státy EU27 + UK zaznamenaly nárůst o 20,4 %.

EU | Island zůstává lídrem v penetraci FTTH/B (70,7 %) v Evropě. Těsně následuje Bělorusko (70,4 %). Španělsko (62,6 %) získává třetí místo před Švédskem (61,8 %).

SVĚT | Rusko připojí regionální knihovny k internetu. Zhruba 5400 veřejných knihoven v Rusku bude do konce letošního roku připojeno k internetovým službám, uvádí Tdaily.ru s odvoláním na prohlášení ministerstva pro digitalizaci. Veřejnosti tam bude k dispozici širokopásmové připojení až 10 Mb/s. Knihovny založené na školách jsou také připojeny k internetu v rámci federálního programu Digitální ekonomika. Celkově bude letos připojeno 10 733 škol.

EU | Německo překročí do června 29 milionů gigabitových linek. Podle studie provedené průmyslovou skupinou VATM ve spolupráci se společností Dialogue Consult bude v polovině roku 2021 k dispozici v Německu přibližně 29,3 milionu gigabitových připojení, což je o 5 % (1,4 milionu připojení) více než na konci roku 2020. Číslo zahrnuje kabelové připojení Docsis 3.1 a připojení FTTB/H. Počet připojení FTTB/H se do června zvýší odhadem o 800 000 na 6 milionů a očekává se, že počet gigabitových připojení dostupných prostřednictvím širokopásmového kabelu se v první polovině roku zvýší o více než 600 000 na 23,3 milionu připojení. Podle studie poskytují 92 % vysokorychlostního připojení alternativní operátoři a 8 % Deutsche Telekom. Telekom bude mít do konce června odhadem 2,3 milionu FTTB/H připojení.

EU | UPC Slovakia rozšiřuje giga síť. Společnost UPC nyní nabízí služby 1 Gb/s 297 000 domácnostem na Slovensku. To je podle společnosti téměř polovina z celkového počtu s připojením UPC. Dodává, že před tímto měsícem byly tyto služby k dispozici v Bratislavě, Pezinku a Svatém Juru. Nyní byly rozšířeny o Prešov, Trnavu, Banskou Bystricu, Levice, Sliač, Velký Šariš, Hanisku, Petrovany, Kendice a Ľubotice. Společnost UPC Slovakia nabízí internet v síti giga za zvýhodněnou cenu 20,90 EUR, včetně pronájmu Connect Boxu na šest měsíců se závazkem na dva roky. Poslední výsledky zveřejněné společností Liberty Global ukazují, že její provoz na Slovensku ukončil první čtvrtletí s 146 700 internetovými předplatiteli. To bylo o 2 700 více než na konci loňského roku.

CZ | Operátor O2 uvedl na trh v České republice novou generaci vlastního modemu/routeru s názvem O2 Smart Box. Nový O2 Smart Box přinášístandardní Wi-Fi 6 v obou tradičních pásmech 2,4 a 5 GHz a přináší zvýšení kapacity sítě a zvýšení rychlosti až na 1 Gb/s.

CZ | ČTÚ dne 03. 05. 2021 doplnil srovnávací nástroj cen a kvality služeb elektronických komunikací o možnost srovnání cen služeb v pevném místě – internetu v pevném místě, volání v pevném místě a televize. Doposud šly porovnat ceny a parametry služeb volání, SMS a mobilního internetu. Srovnávací nástroj funguje tedy již v plném rozsahu, prozatím v pilotním režimu. Informace o parametrech a cenách služeb do srovnávače povinně vkládají přímo poskytovatelé těchto služeb (operátoři, podnikatelé). A ti také ručí za jejich správnost. Český telekomunikační úřad přijal několik desítek hlášení o chybných informacích a všechny postupně prověřuje a sjednává s operátory nápravu. Spotřebitelé si mohou na základě zadaných parametrů (výše spotřeby, požadovaného typu smluvního závazku, adresy v případě pevných služeb atd.) vybírat individuálně nejvhodnější dostupnou službu, poskytovatelé služeb si zase mohou ověřit, nakolik jsou jejich nabídky konkurenceschopné ve srovnání s ostatními podnikateli. Cílem srovnávacího nástroje je tedy i dynamičtější rozvoj trhu elektronických komunikací prostřednictvím tlaku informovaných spotřebitelů na poskytovatele služeb.

SVĚT | Vláda Kanady investuje 1,6 milionu USD, aby přinesla vysokorychlostní internet do dalších 324 domů v regionu Halton. Tento projekt připojí k vysokorychlostnímu internetu 324 nedostatečně zásobených domácností v regionu Ontario v Haltonu. Univerzální širokopásmový fond byl spuštěn 9. listopadu 2020. Nyní ohlašovaný projekt byl schválen do šesti měsíců od formálního zahájení programu v hodnotě 2,75 miliardy USD. Projekty financované v rámci UBF, jakož i prostřednictvím dalších veřejných a soukromých investic, pomohou do roku 2026 připojit 98 % Kanaďanů k vysokorychlostnímu internetu a dosáhnout národního cíle 100 % připojení do roku 2030. Cílem kanadské strategie připojení je poskytnout všem Kanaďanům přístup k internetu rychlostí alespoň 50 megabitů za sekundu (Mbps). UBF je součástí sady federálních investic do zlepšení vysokorychlostního internetu. Sada zahrnuje program Connect to Innovate, který by měl do roku 2023 propojit téměř 400 000 domácností, a nedávno ohlášenou širokopásmovou iniciativu Canada Infrastructure Bank v hodnotě 2 miliard dolarů.

SVĚT | Algoritmy MIMO pomáhají mobilním operátorům připravit se na vzkvétající provoz 5G a nové tarifní modely. Globální zavádění 5G vstupuje do třetího roku. Na předních trzích v Asii, jako je Jižní Korea a Čína, významně roste počet předplatitelů 5G a objem provozu. Do konce března 2021 představovala síť 5G v Jižní Koreji 20,4 % předplatného mobilních telefonů a tito uživatelé vygenerovali 50,3 % celulárního datového provozu. Průměrné využití dat předplatitelů 5G bylo v březnu 26,66 GB, což je přibližně 2,9x úroveň 4G ve stejném období. V Číně dosáhl počet předplatitelů tarifu 5G ke konci března 392 milionů. Přijetí služby 5G zvyšuje spotřebu dat. Průměrné využití dat čínských mobilních předplatitelů se v roce 2020 zvýšilo o 32 %.

SVĚT | TELUS a Ericsson zrychlují komerční 5G aplikace pomocí standardů sítě formou ’slicing orchestration’. Společnosti dokončují první realizaci v laboratorním prostředí na základě 3GPP Release 16 a IETF L3NM. Tato metoda umožňuje maximální návratnost investic k poskytování diferencovaných služeb ve velkém a úspěšně provedly první důkaz konceptu od více dodavatelů v laboratorním prostředí založeném na 3GPP Release 16 a vrstvě Internet Engineering Task Force (IETF) Model 3 NW Yang (L3NM).

SVĚT | Shentel rozšiřuje svoji vysokorychlostní síť optických vláken ve Virginii. Glo Fibre na VIRGINIA Glo Fiber, značka služeb poskytovaná společností Shenandoah Telecommunications Company („Shentel“), oznámila dostupnost své sítě s optickými vlákny ve městě Salem ve státě Virginia pro rezidenční a obchodní klientelu. Se Salemem nyní rozsáhlá regionální síť Glo Fiber zasahuje více než 34 000 domácností a roste. Společnost Glo Fiber, která byla uvedena na trh teprve v roce 2019, poskytuje novou generaci gigabitového širokopásmového připojení k internetu (FTTH), živé televizní vysílání a digitální domácí telefonní služby. Glo Fiber využívá regionální optickou síť Shentel o délce 6800 mil, aby zajistil vysokou rychlost, nízkou latenci a spravedlivé ceny.

SVĚT | Investice do infrastruktury pro 5G podpoří trvalou poptávku po optických kabelech také ve Spojených státech. Poptávka po optických kabelech by měla do roku 2025 vzrůstat o 3,0 % ročně na 3,6 miliardy USD. Tyto a mnoho dalších trendů představuje nová studie Insulated Wire & Cable od společnosti MarketResearch.com

Autor: Lubomír Bokštefl, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2021-01-02.

Z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost na podporu výstavby přístupových sítí k vysokorychlostnímu Internetu byly vypsány a vyhodnoceny dvě úspěšné výzvy, ze kterých jsou doporučeny k realizaci 64 projekty na zajištění dostupnosti vysokorychlostního připojení k Internetu pro více než 47 tisíc domácností. Celkový objem plánovaných investic na realizaci těchto projektů přesahuje 2,5 miliardy Kč. Výše dotací z programu je téměř 1,9 miliardy Kč, zbývajících zhruba 600 miliónů Kč by mělo být uhrazeno soukromými investory z jejich vlastních prostředků.

Více v časopise…

Petr Očko, rozhovor vedl Petr Beneš, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2021-01-02.

Počátkem února byl v Praze za účasti Dr. Thomase Grubera, ředitele pro mezinárodní vztahy Bavorského státního kancléřství, a Dr. Petra Očka, náměstka Sekce digitalizace a inovací Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, položen symbolický základní kámen 5G koridoru Mnichov–Praha. Tato nově vzniklá iniciativa má ambici stát se vzorovým příkladem bilaterální aplikace hi-tech řešení v rámci Evropské unie.

Více v časopise…

Petr Filipi, otázky kladl Petr Beneš, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2021-01-02.

Optimistické hodnocení současných přínosů podpory výstavby sítí vysokorychlostního přístupu k Internetu v ČR je přirozeným stimulem pro přípravu nových programů podporujících inovační projekty digitalizace. Aktuální informace a úvahy z této oblasti přináší následující rozhovor s Mgr. Petrem Filipi, ředitelem Odboru digitalizace a internetu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

Více v časopise…

Autor: Petr Beneš, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2021-01-02.

Rozšiřování velmi rychlého internetu (VHCN) v České republice patří mezi ostře sledované a prosazované záměry, s ohledem na nesporné přínosy, které s ním souvisí. Na podporu jeho úspěšné realizace spustilo v polovině roku 2020 Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (MPO) projekt s názvem Broadband Competence Office ČR (BCO ČR). Jakých dosáhl výsledků?

Více v časopise…

Michal Manhart, otázky kladl Petr Beneš, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2021-01-02.

Broadband Competence Office ČR (BCO) ještě není všeobecně známou značkou. A ani být nemůže, protože má za sebou teprve rok existence. Přesto se může prezentovat celou řadou výsledků, jak potvrdil v rozhovoru Michal Manhart, vedoucí projektu BCO v České republice.

Více v časopise…

Michal Manhart, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2021-01-02.

Dostupnost vysokorychlostního připojení k Internetu pro občany, ekonomické i socioekonomické subjekty (školy, knihovny, obce …) má strategický význam pro rozvoj obcí. Vysokorychlostní Internet (nejen ve městě, ale i na venkově) pomáhá zvýšit zaměstnanost, možnosti získání zaměstnání a rovněž snižuje nevýhody odlehlých lokalit, k nimž patří horší přístup ke službám státní správy a samosprávy. Vysokorychlostní Internet také pomáhá vyrovnávat nerovné možnosti občanů při přístupu k on-line službám a on-line vzdělávání.

Více v časopise…

David Valíček, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2021-01-02.

Realizace digitálních technických map (DTM) krajů představuje zásadní pokrok v procesu digitalizace veřejné správy s řadou pozitivních přínosů. Pro projektanty, stavebníky, obce, občany. Dostupná data o veškeré dopravní a technické infrastruktuře zejména pomohou ke koordinaci stavebních prací a lepšímu sdílení infrastruktury pro rozvoj sítí elektronických komunikací.

Více v časopise…

Autoři: Ing.Adrián Tomašov, Ing. Petr Dejdar, Ing. Tomáš Horváth, Ph.D., Vysoké učení technické v Brně – Fiber Optics Group, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2021-01-02.

Při současném trendu zvyšování přenosových rychlostí, rozšiřování služeb o HD a 4k televizní vysílání nebo videa na vyžádání, je nutné rovněž vyvíjet a implementovat nové technologie umožňující nejen navýšení rychlostí a přenosových kapacit stávajících optických vláknových infrastruktur, ale současně i zvyšující spolehlivost jednotlivých spojů. Velmi aktuálním tématem je také bezpečnost v optických vláknových komunikacích, kdy je možné využít stávající infrastrukturu pro zabezpečení samotných kabelů proti možnému narušení, případně úmyslné manipulaci s optickými kabely, ale i vlákny. Tento článek stručně představuje nové metody pro zvyšování kapacit optických vláknových sítí a možnosti použití optických vláken a kabelů pro zvýšení bezpečnosti.

Více v časopise…

Autoři: Ing. Radim Šifta, Ph.D., doc. Ing. František Urban, CSc., Ing. František Urban jr., NETWORK GROUP, s.r.o. – Special Fiber Optics, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2021-01-02.

Článek se věnuje specialiálním optovláknovým senzorům založeným na strukturách FBG (Fiber Bragg Grating) vytvářených výzkumně-vývojovým týmem společnosti NETWORK GROUP, s.r.o. V úvodu článku je popsán princip struktur FBG a možnosti jejich výroby. Následně jsou diskutovány typy FBG senzorů a způsoby jejich vyhodnocování. Závěrem článku jsou uvedeny příklady praktického využití FBG senzorických systémů v praxi.

Více v časopise…

Autoři: Ing. Radek Fujdiak Ph.D.; prof. Ing. Jiří Mišurec CSc.; doc. Ing. Petr Mlýnek Ph.D., Ústav Telekomunikací, Vysoké učení technické v Brně, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2021-01-02.

V posledních letech zažíváme značný posun v rámci digitalizace jednotlivých odvětví, kde energetický sektor není výjimkou, a to i přes jeho konzervativní přístup. Samotná digitalizace zasahuje do všech odvětví energetiky od elektroenergetiky, přes plynárenství, teplárenství a další podčásti. Tento článek se zaměřuje na vývoj samotných inteligentních elektro-energetických sítí, co k tomuto vývoji vedlo a jakým směrem se tento vývoj aktuálně ubírá. Tématem je tedy nejen samotný popis inteligentních sítí z pohledu sociálního, technického či vědeckého, ale také zaměření se na výhody i nevýhody, které tento nový trend přináší.

Více v časopise…

Autor: Roman Kümmel, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2021-01-02.

Rizika kybernetických útoků na informační systémy státní správy, komerčních firem i běžných koncových uživatelů představují v dnešní době reálnou hrozbu a jejich frekvence se neustále zvyšuje. Dopadem útoků jsou většinou finanční ztráty, ale při kybernetických útocích cílených na nemocniční zařízení to mohou být také lidské životy. Účinnou obranou je pravidelná realizace a vyhodnocení bezpečnostních penetračních testů. Během nich lze totiž odhalit případné slabiny dříve, než je odhalí a zneužijí potencionální útočníci v podobě black-hat hackerů. Pokud penetrační testování odhalí zranitelnosti dříve, může provozovatel zjištěné nedostatky odstranit a tím předejít velice nepříjemným následkům reálných útoků.

Více v časopise…

Autor: podle časopisu Journal of Healthcare Informatics Research, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2021-01-02.

Internet věcí (IoT – Internet of Things) získal v posledních letech přesvědčivou pozici jako nový předmět zájmu v mnoha akademických a průmyslových oborech. Jedním z nejvýznamnějších je zdravotnictví.

Více v časopise…

Autor: Micos Telcom, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2021-01-02.

Již více než 30 let vyvíjíme pasivní komponenty pro optické sítě s ohledem na aktuální požadavky našich globálních zákazníků na vysokou kvalitu, adaptabilitu, stálost a odolnost. Většinu z nich stavíme na univerzálním škálovatelném listovacím managementu FibeRoadTM systém, díky čemuž mohou být sítě flexibilní a 100 % připravené na další expanzi.

Více v časopise…

Autor: Jiří Trebula, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2021-01-02.

Společnost KABEL TRADE PRAHA s.r.o. má více než dvacetiletou úspěšnou historii a zkušenosti v telekomunikacích, zejména v oblasti výstavby mobilních sítí od počátků GSM až po současné sítě směřující ke standardu 5G. Kromě aktivní spolupráce se všemi operátory na výstavbě venkovních mobilních sítí se podílí na realizaci speciálních projektů pro distribuci mobilního signálu. Jedná se především o silniční, drážní tunely, prostory metra a obecně prostory s nativně nehomogenním pokrytím.

Více v časopise…

2020 – 04

2020 – velmi zvláštní rok
Rok 2020 nám nachystal velké nadělení v podobě pandemie COVID-19. A jak je vidět, tak brzy z tohoto problému asi „nevybruslíme“. Jsme svědky nepřipravenosti a bezradnosti vlád, jak takovou situaci řešit. Dokonce i odborné instituce jsou zaskočeny a bez plánů. To není z mé strany žádná kritika, ale jen konstatování a překvapení. Předpokládám, že státní instituce zřízené pro to či ono jsou tu právě proto, aby ve svých oborech uměly profesionálně konat. Nakonec od toho platíme daně.
Co však funguje, je vyhlašování stavu nouze a někdy nelogických mimořádných opatření. Již na jaře jsme viděli, jak byl stát neschopen mít patřičné zásoby ochranných prostředků a schopnosti se ujali ti všehoschopní. Začalo se kšeftovat, protože to právě nouzový stav umožňuje. Co však opravdu kritizuji, je to, že neexistuje v období stále prodlužovaného stavu nouze takové vládní rozhodnutí, aby se v prvé řadě odebíralo zboží a služby od firem sídlících v České republice, které zde vyrábějí a zaměstnávají lidi. V mediích jsme mohli postřehnout poměrně dost takových případů, kdy česká výrobní firma měla cenu o pár korun vyšší než firma z Asie, a proto nedostala zakázku od státu. A už vůbec mi to nesedí s prohlášeními nejvyšších českých náčelníků, že máme jezdit do českých hotelů a ubytoven, které stejně zavírají, a že máme kupovat české výrobky. Je to pokrytectví. Jak máme docílit nejlepších cen, když se neustále zvyšuje minimální mzda, a tím následně i další kategorie mezd, stále přibývá nepřímých daní. Myslím si, že právě v takové situaci, jako jsme nyní, by měly být využity nejdříve v maximální míře naše lidské zdroje a firmám zajištěna možnost udržet zaměstnanost. Stejně tak by měla být logicky nastavena opatření, kterými se omezuje kontakt mezi lidmi. Nediskriminovat drobné obchody a služby před obchodními velikány, apod. A hlavně při nastavování těchto opatření používat selský rozum a zkušenosti podnikatelů.
Na druhé straně jsme letos byli svědky toho, jak nám kvalitní telekomunikace mohou opravdu pomáhat. Nejen obecně pro takzvaný home-office, ve školství, v e-obchodu, ale hlavně, jak by mohly pomáhat ve zdravotnictví. Skutečné eHealth by možná zachránilo mnoho životů nejen napadených virem, ale i jinak nemocným, pokud by došlo včas k pomoci. Domáhání se ošetření nebo informací, jak se léčit, jsem zažil osobně. Buď se neberou telefony (protože toho mají doktoři opravdu hodně), nebo se dlouze hledají informace, kde nalézt místo a volný termín pro testování… Proto jsem nakonec rád, že jsem celý život pracoval právě pro telekomunikace, chcete-li pro elektronické komunikace. Právě rok 2020 ukázal, jak je nezbytně nutné mít vybudovanou robustní infrastrukturu optickou či bezdrátovou. I když bych určitě nechtěl tímto podporovat distanční školství pro základní a střední školy či společenské setkávání se sklenkou vína přes SKYPE.
Proto se těšme na lepší časy v příštím roce.
Přeji vám všem pevné zdraví! Štěstí pak už nějak seženeme…

Kouzelné Vánoce
a vše dobré v novém roce!
Svatoslav Novák

SVĚT | Prognóza výdajů na digitální transformaci prudce stoupne na 6,8 bilionu dolarů (Fiercetelecom 9. 12.) Očekává se, že celosvětové výdaje na digitální transformaci (DX) mezi lety 2020 a 2023 dosáhnou až 6,8 bilionu dolarů, protože se podnikání přizpůsobuje „novému normálu“. Tento odhad pochází od IDC, který tento týden uvedl, že do roku 2022 očekává digitalizaci 65 % světového HDP.
IDC předpovídá, že přímé investice do digitální transformace porostou v letech 2020 až 2023 celosvětově se zdravou složenou roční mírou růstu (CAGR) o 15,5 procenta, zatímco investice do jiných než DX ICT se ve stejném období sníží na CAGR o -1,4 procenta.
Podle IDC většina ekonomů předpokládá, že se trhy vrátí k ekonomickému růstu v roce 2021, pokud bude vakcína široce dostupná.

EU | Deutsche Telekom podepsal sedmileté partnerství v oblasti cloudových služeb se společností Microsoft. (Reuters 10. 12.) Deutsche Telekom uvedl, že podepsal sedmiletou dohodu o partnerství se společností Microsoft na podporu digitálních operací pro firemní zákazníky. Spojí možnosti cloudu a AI společnosti Microsoft s cloudovým rámcem Telekom Cloud a telekomunikačními službami, což zákazníkům umožní zvýšit produktivitu, vybudovat agilní a odolné operace a rychle dodat na trh nové cloudové nabídky.

SVĚT | FCC zveřejní seznam zařízení Huawei a ZTE zakázaných k dovozu. (Bloomberg 10. 12.) Federální komunikační komise přikročila k dalšímu kroku pro zabránění přístupu čínských společností Huawei Technologies Co. a ZTE Corp. na americký trh. Nařídila operátorům odstranit síťová zařízení, která představují bezpečnostní riziko, a učinila další krok zaměřený na čínskou společnost.
Kromě schválení takzvaných pravidel „rip and replace“ pro stávající čínská zařízení považovaná za hrozbu pro národní bezpečnost regulační úřad rovněž uvedl, že vytvoří seznam zařízení zakázaných k dovozu a zavede program náhrady operátorům za výměnu rizikového zařízení. Náklady se odhadují na minimálně 1,6 miliardy USD a nyní se čeká na rozhodnutí Kongresu ohledně způsobu přídělu finančních prostředků.

EU | Deutsche Telekom meziročně zdvojnásobuje počet připojených domácností vláknem. (Broadband World News, 8. 12.) V letošním roce Deutsche Telekom zdvojnásobil počet domácností, které mohou být připojeny k síti FTTH, na více než půl milionu. Cílem Telekomu je zajistit, aby všechny domácnosti v Německu měly přímý přístup k optické síti do roku 2030. V budoucnu se toto číslo má zvyšovat růstem cca dva miliony domácností ročně. V současné době Telekom provozně využívá 575 000 kilometrů optických vláken. Velká část z toho je v nových rozvojových oblastech. Do roku 2023 má být k síti optických vláken připojeno také 3 000 obchodních parků. Dnes může Deutsche Telekom poskytnout 17 000 školám připojení až 250 Mbit / s.

SVĚT | FCC přiděluje 9,2 miliardy USD na vysokorychlostní připojení venkova, z toho 886 milionů USD pro SpaceX. (Reuters 8. 12.) FCC přidělil 9,2 miliardy USD společnostem, které byly účastníky aukce k zavedení vysokorychlostního připojení k internetu do venkovských oblastí v USA. Podporu aukcí získalo celkem 180 uchazečů, prostředky budou distribuovány v průběhu příštích deseti let. Cílem je přinést do oblastí vysokorychlostní připojení s rychlostí alespoň 100/20 Mbit / s.

EU | Státy EU se dohodly na spolupráci na zajištění technické suverenity polovodičového průmyslu. (EK 8. 12.) Členské státy EU vydaly společné prohlášení o spolupráci pro zlepšení regionální pozice při rozvoji polovodičového průmyslu v Evropě. Cílem je posílení evropských kapacit ve vývoji nové generace čipů a procesorů, které splní požadavky na zpracování dat pro zabezpečenou konektivitu 5G a 6G, superpočítače, umělou inteligenci a aplikací. Podle prohlášení by to mohlo během příštích dvou až tří let činit až 145 miliard EUR. Dohodu podepsalo celkem 17 z 27 členů EU během neformálního setkání ministrů pro telekomunikace dne 7. prosince.

EU | Finský parlament přijal zákon zakazující sady 5G Huawei a ZTE. (Eduskunta 9. 12.) Finský parlament schválil návrh TPA 151/2020 s cílem vyloučit čínské společnosti Huawei a ZTE z nabídkových řízení na telekomunikační služby ve Finsku, omezit používání jejich zařízení a zavázat společnosti a veřejnou správu k odstranění technologie 5G všech čínských společností ve vhodném přechodném období. Návrh citoval obavy o národní bezpečnost a výhody hospodářské soutěže s odkazem na domácího dodavatele Nokia.

ČR | Společnost O2 Czech Republic zahájí provoz 5G v Plzni v Bílině. (O2 CR 8. 12. 2020) Provozovatel O2 Česká republika plánuje zahájit provozování 5G sítě ve městech Plzeň a Bílina v rámci první etapy programu „5G v pěti městech“. Sítě budou pokrývat části měst. Později budou sítě 5G dostupné ve městech Karlovy Vary, Jeseník a Ústí nad Labem.
Společnost O2 Czech Republic rovněž uvedla, že do konce letošního roku plánuje pokrýt více než polovinu všech stanic pražského metra sítí 5G.

EU | Nokia povede pracovní skupinu 6G EU. (Mobileworldlive 7. 12) Společnost Nokia bude pověřena vedením projektu Hexa-X , vlajkové lodi iniciativy EK pro sítě 6G, jejímž cílem je vyvinout obrys toho, jak by tato technologie budoucnosti mohla vypadat. Financování projektu poskytne EK v rámci programu pro výzkum a inovace Horizont 2020.
Ve skupině budou pracovat nejvýznamněji firmy v oboru, zejména Ericsson, Orange, Telefonica, Intel a Siemens. Společnost Nokia povede skupinu, jejíž součástí je také více akademických ústavů, včetně finské university v Oulu a university v Pise.
Očekává se, že nová technologie bude komerčně k dispozici až v roce 2030, v návaznosti na typický desetiletý mezigenerační cyklus, ale některé instituce v Evropě i v Číně již zahájily výzkum.
Tento projekt bude financován po dobu 2,5 roku, takže bychom se měli dočkat prvních velkých vývojových výstupů v projektu Hexa-X někdy v polovině roku 2023.

EU | Evropská investiční banka dává k dispozici 150 milionů EUR pro AI. (EIB Group 6. 12.) Evropská investiční banka oznámila uvolnění nového finančního nástroje na podporu vývoje systémů a služeb umělé inteligence v Evropě. Tento investiční nástroj v objemu 150 milionů EUR bude k dispozici spolu s evropským investičním fondem EIF. Těžištěm podpory bude systém AI a systémy, které tuto technologii doplňují, např. Blockchain, IoT a robotika. Prostředky budou v Evropské unii a v zemích přidružených k programu Horizont 2020 k dispozici v průběhu příštích čtyř let.

EU | Zavádění FTTH se v Evropě zrychluje, penetrace roce 2026 dosáhne 65 %. (iDate, EC 3. prosince 2020) Podle dat představených na výroční konferenci FTTH Council Europe se očekává, že počet účastníků FTTH / B v Evropě se do roku 2026 více než zdvojnásobí na 208 milionů oproti odhadu 86 milionů na konci tohoto roku.
Ve stejném období vzroste počet domů v dosahu těchto sítí na 317 milionů z aktuálních 195 milionů. Předpovědi prezentují stav ve 39 zemích Evropy. Očekává se, že počet účastníků FTTH / B se v zemích EU do roku 2026 zhruba ztrojnásobí na 148 milionů ze 49 milionů v letošním roce, a to díky zrychlení výstavby na klíčových trzích Německa, Velké Británie a Itálie. Pokrytí domácnosti v 28 zemích se odhaduje v roce 2026 na 202 milionů, oproti 105 milionům v tomto roce.
V souvislosti s tímto rozvojem se uzavírají dohody o sdílení sítí a společných investicích, a roste potřeba optického připojení při zavádění v mobilních sítí 5G.
Rada FTTH pro Evropu zveřejnila samostatnou studii Wik navazující na loňský výzkum pokroku v odpojování měděných sítí. I když je situace v Evropě roztříštěná, stav v některých zemích již ukazuje, že vypnutí těchto sítí s přechodem na vlákno může mít významné přínosy pro spolehlivost provozu a také pro jeho ekonomiku.

EU | Auditoři prověří plány 5G sítě EU. (EURACTIV.com 8. 12.) V akčním plánu EU pro 5G z roku 2016 se státy zavázaly k cílům, mj. i na zavádění služeb 5G ve všech členských státech alespoň v jednom velkém městě do konce roku 2020.
Evropský účetní dvůr (EÚD) v úterý (8. prosince) oznámil, že prozkoumá stav v řadě oblastí souvisejících s plány nasazení 5G v EU, včetně podpory a zohlednění bezpečnostních obav ze strany členských států.
Závěrečná revize, jejíž dokončení se předpokládá do 12 měsíců, se bude týkat opatření přijatých od doby, kdy EU zveřejnila svůj akční plán 5G z roku 2016, a ze sledování vzorku ve čtyřech členských státech, zejména ve Finsku, Německu, Polsku a Španělsku.

SVĚT | Ofcom signalizuje podporu nasazování optických sítí BT. (The Telegraph 3. 12) Generální ředitel skupiny BT Philip Jansen vyzval vládu Spojeného království a regulátora Ofcom, aby poskytly dlouhodobou jistotu ohledně budoucí regulace optických sítí, která by pomohla uvolnit miliardy liber investic do vysokorychlostních sítí.
Podle sdělení nové představitelky Ofcom UK, Dame Melanie Dawes na kongresu FTTH Council Europe má Ofcom v úmyslu dát operátorům pro nasazování vysokorychlostních optických sítí plnou podporu v zájmu vysoké flexibility výstavby a dodává, že „regulátor neočekává, že by zavedl u služeb optických sítí nákladové ceny nejméně do roku 2031“. Potvrdila, že Ofcom nebude na trhu zasahovat tak, aby jakýmkoli způsobem odrazoval od investic. Vzhledem k dlouhé návratnosti investic digitální infrastruktury tato novinka zvýší investorům důvěru v další investice.

ČR | Společnost O2 Czech Republic může používat značku O2 do roku 2036. (www. o2.cz, 3. prosince 2020) Operátor O2 Česká republika prodloužil licenci na značku O2 přibližně o 15 let. Ukončení dosavadní licence bylo smluvně stanoveno na 27. ledna 2022. Licence bude nyní platná do 31. prosince 2036.

EU | Slovak Telekom spustil provoz soukromé 5G sítě v Žilině. (ST 10. 12.) Slovak Telekom uvedl do provozu soukromou 5G síť pro výzkumné a vývojové centrum CEIT se sídlem v Žilině, v sousedství Žilinské univerzity. Síť soukromého kampusu umožní CEIT vyvíjet nová řešení v rámci programu Průmysl 4.0. Provozovatel také zahájil provozování své 5G sítě v pásmu 2 100 MHz v Bratislavě, pokrývá osm čtvrtí.

EU | Bosch nasadí soukromou síť 5G ve svých 250 závodech po celém světě. (Handelsblatt 2. 12) V německém závodě Stuttgart-Feuerbach bude spuštěna první privátní 5G síť výrobce se zaměřením na rozvoj programu Průmysl 4.0 výrobce.
Společnost Bosch je průkopníkem zavádění soukromých sítí 5G, zatím v podmínkách neoficiální testovací fáze politiky Německa.
V síti kampusu ve Feuerbachu je pokrytí zajištěno osmi buňkami, které pokrývají dostatečný příjem v celém objektu o ploše přibližně 10 000 metrů čtverečních. Bezdrátově připojené stroje a systémy spolu komunikují v reálném čase s přenosem dat v rámci milisekund.
Síť kampusu 5G je integrována do IT infrastruktury a je nepřetržitě monitorována, aby byla zajištěna maximální bezpečnost provozu a jeho nezávislost. Síťové komponenty 5G definované společností Bosch poskytla Nokia.

EU | Smluvní garance rychlosti připojení k internetu v Řecku. (EETT 22. 11.) Národní komise pro telekomunikace a poštu (EETT) Řecka oznámila, že dnem 25. listopadu 2020 vstupují v platnost ustanovení národního nařízení o otevřeném internetu (EKAD) pro rychlosti v pevných sítích. Poskytovatelé sítě s pevným přístupem jsou zejména povinni informovat účastníky o minimální, maximální a běžně dostupné rychlosti očekávané při jejich připojení.
Informace o rychlostech připojení jsou součástí podmínek smlouvy. V případě odchylek více než 30 % pro sítě ADSL a 20 % pro ostatní technologie (např. VDSL, FTTH) od hodnoty minimální rychlosti, o které byl informován, získává účastník právo na odškodnění ze smlouvy, pokud problém nebude odstraněn do 30 dnů.

EU | Inred a Telecom Italia podepsaly pětiletou dohodu o sdílení sítí. (TIM 27. 11) Italský operátor pevné sítě Intred oznámil podpis nové dvoustranné rámcové dohody se společností Telecom Italia (TIM) o sdílení síťové infrastruktury z optických vláken. Dohoda, která platí dalších 5 let, definuje metody vzájemného a sdíleného používání kabelových kanálů pro vedení optických kabelů bez zbytečných duplicit v infrastruktuře.
TIM podepsal podobnou dohodu s velkoobchodním operátorem Open Fiber na začátku letošního roku, a jako smluvní součást má přinést FTTH do dalších hlavních měst Lombardie.

SVĚT | Britská vláda zakázala operátorům instalovat telekomunikační zařízení Huawei. (Telecomstechnews 9. 12.)Návrh zákona Spojeného království o telekomunikační bezpečnosti zakazuje telekomunikačním společnostem odebírat zařízení od společnosti Huawei od roku 2021. Stávající zařízení Huawei musí být do roku 2027 z britských sítí zcela odstraněno.
Operátoři budou čelit pokutě ve výši 10 procent jejich obratu – nebo více než 100 000 GBP denně – pokud vyšší bezpečnostní požadavky nesplní. Regulátor komunikace Ofcom bude pověřen kontrolou pravidel.Opatření v návrhu budou mít určité ekonomické důsledky, ale je důležitější než kdy jindy mít důvěru v bezpečnost mobilních sítí.

EU | Merkelová odolává úplnému zákazu společnosti Huawei. (Bloomberg 8. 12) Kancléřka Angela Merkelová drží svůj postoj při dokončování pravidel pro zajištění zabezpečení bezdrátových sítí páté generace v Německu tím, že opatření nemají být zamýšlena tak, aby fungovala jako faktický zákaz čínské technologie.
To zatím ponechá Německu volnější pravidla než přímý zákaz. Charles Michel, předseda rady vedoucích představitelů EU, se snaží prosadit konzistentní přístup ke kybernetické bezpečnosti napříč blokem, s tím, že podle návrh summitu
„Evropská rada zdůrazňuje, že potenciální dodavatele 5G je třeba hodnotit na základě společných objektivních kritérií.“
Kromě tlaku ze strany USA čelila Merkelová odporu německých zpravodajských agentur, které tvrdí, že vazby společnosti na čínskou komunistickou stranu představují riziko pro informační bezpečnost. To je tvrdší režim než v předchozích návrzích, které stanovovaly jen povinnost technického posouzení „důvěryhodnosti“ dodavatele.
Cílem je, aby byla pravidla implementována do konce roku.

SVĚT | Podle nejnovějších dat poradenské společnosti Arthur D. Little poskytuje ve světě více než 10 zemí optické připojení nejméně 95 procentům domácností. Zpráva s názvem „Závod o gigabitové vlákno“ uvádí, že globální pokrytí vlákny ve srovnávaných zemích vzrostlo z 39 procent v roce 2012 na 66 procent v roce 2020, včetně další 10 trhů s téměř úplným pokrytím optickým přístupem.
Na téměř všech předních trzích s optickým připojením se při plošném zavádění vlákna ujali vedení incumbenti, ale v rostoucím počtu evropských zemí se prosadili i alternativní operátoři, uvádí zpráva.
Mezi ně Patří Open Fiber v Itálii, CityFibre ve Velké Británii, Swiss Open Fiber ve Švýcarsku a Deutsche Glasfaser a Inexio v Německu, přičemž poslední dva operátoři jsou zaměřeni převážně na venkovské a nedostatečně pokryté předměstské oblasti.
Společnosti Deutsche Glasfaser a Inexio zveřejnily plány na zavádění optických vláken do přibližně dalších 8 milionů domů do roku 2030, čímž se pokrytí posune ze současných 11 procent až na přibližně 28 procent.
Druhou hybnou silou zvyšující míru využití je vysoká intenzita konkurence na trhu širokopásmového připojení, což je fenomén zejména v Portugalsku a Španělsku, kde optické sítě soutěží s klasickými kabelovými sítěmi a kde jsou poměry konvergence v pevné a mobilní síti na zvláště vysoké úrovni.

SVĚT | ITU schválila rádiové technologie pro komerční nasazení 5G. (ITU 26. 11.) Celosvětově úspěšným hodnocením ITU prošly tři technologie rádiových rozhraní pro komerční nasazení mobilních komunikačních sítí páté generace. Jde o technologie 3GPP 5G-SRIT a 3GPP 5G-RIT, které splňují požadavky vize IMT-20.
Výsledkem je soubor specifikací rádiového rozhraní, které jsou začleněny do globálního standardu v doporučení ITU-R s názvem „ Podrobné specifikace rádiových rozhraní IMT-2020“, a úspěšně dokončuje proces hodnocení v rozsahu 193 členských států ITU.

Připravil a dodatečnými poznámkami doplnil Zdeněk Vaníček. NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2020-04.

Michel Van Bellinghen, magistr práv (Université Catholique de Louvain-la-Neuve), začínal na univerzitě v roce 1990 jako výzkumný pracovník a poté se stal asistentem Právnického střediska pro trestní právo.
V roce 1992 se stal asistentem poradce na Ministerstvu spravedlnosti a do BIPT nastoupil v roce 1997. V letech 1999 až 2003 zastával pozici experta v soukromé kanceláři tehdejšího federálního ministra pro telekomunikace Rika Daemse a poté nastoupil do funkce asistenta vedoucího soukromé kanceláře. Od roku 2003 do roku 2009 byl poprvé nominován za člena Rady BIPT. Na základě tohoto mandátu zůstal úzce přidružen k Radě a několik let dohlížel na právní oddělení regulačního orgánu.
V roce 2013 působil jako člen Rady. V lednu 2017 byl jmenován předsedou Rady BIPT.
V roce 2020 byl zvolen Michel Van Bellinghen místopředsedou a nadcházejícím předsedou Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací BEREC v roce 2021.

I. Především bych vám rád jménem našeho časopisu a čtenářů NEXT GENERATI@N Telekomunikace blahopřál k vysoké a velmi významné funkci předsedy Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC) a popřál, i s ohledem na současnou kritickou situaci v Evropě, pevné zdraví a hodně úspěchů.
S jakými hlavními výzvami vstoupíte do roku 2021?
Ohlížíme-li se zpět za poslední desetiletí, vidíme, že se telekomunikační sektor drasticky vyvíjí. V rychle se rozvíjejícím digitálním prostředí považuji za zásadní sledovat vývoj v sektoru elektronických komunikací a navazujících odvětvích. S přihlédnutím k hlavním výzvám a vývoji v příštích letech, jako jsou: 5G a související regulační aspekty, konvergence sítí, regulace digitálních platforem, měnící se chování spotřebitelů v důsledku technologického rozvoje, kybernetická bezpečnost, hodnotový řetězec internetu, udržitelnost …

Více v časopise…

Otázky kladl Svatoslav Novák. NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2020-04.

Kdy a proč vznikla myšlenka se věnovat systémům pro evidenci sítí?
Tak to už je hodně dávno a taky poměrně nedávno, jak se to vezme. Na začátku devadesátých let jsme byli firma, která definovala jistým způsobem trh s provozně technickými informačními systémy tehdy na bázi GIS. Dá se říct, že jsme těm GIS systémům dávali vyšší přidanou hodnotu a posouvali je do business-critical sféry podniků. Pro nás to nebyly nikdy jen mapy a grafická technická dokumentace. Snažili jsme se i tehdy jít do procesní roviny potřeby zákazníka a vyvíjeli aplikace pro podporu provozu na bázi grafických informačních systémů, sáhli jsem si i na svět real-time aplikací a začali spojovat GIS a jeho aplikace například s dispečinky. Pak od půlky 90 let jsme se začali věnovat čím dál tím víc telekomunikacím na úkor utilit a pak přišla ta poměrně nedávná doba. Zhruba před 8 lety jsme ale narazili na jiný problém, do té doby jsme byli partneři významných světových dodavatelů software a najednou, jak už to bývá s velkými korporacemi, se rychlost vývoje jejich produktů nepotkávala s obrovskou akcelerací technologií a nových procesů v telekomunikacích. A stáli jsme u nové výzvy: Vyvinout vlastní nový moderní produkt, který ty dosavadní lídry trhu nahradí. Rozhodli jsme si udělat analýzu, co nový produkt musí umět a na to postavit očekávaný obchodní úspěch. Šli jsme osvědčenou cestou, při poznání toho, co konkurence (tehdy to konkurence ještě nebyla) neumí. Z této analýzy přání zákazníků jsme postavili specifikaci našeho nového produktu. Musím říct, že jsme měli opravdu párkrát štěstí, stáli při nás naši skvělí zaměstnanci a taky naši fantastičtí zákazníci, tam jsme se hodně učili a snažili se jim vyhovět. Tak takto vznikl produkt CROSS. Takže na otázku, kdy a jak ještě jednou, je to de fakto 25 let projektových a business poznatků vedoucích k tomu, co dnes děláme naplno a posouváme prostřednictvím partnerů do celého světa. CROSS je dnes etablovaný produkt v oblasti Network Intelligence Systems a nadále jej rozvíjíme podle potřeb nejdynamičtějšího segmentu průmyslu – telekomunikací.

Více v časopise…

Petr Očko. NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2020-04.

Pohled na aukci a její výsledky oproštěný o debatu o bájném čtvrtém operátorovi.

Po mnoha vzrušených diskusích skončila v polovině listopadu aukce tzv. „5G kmitočtů“ nakonec poměrně rychle a bez jakýchkoli extravagancí. Mnozí jistě pamatují 4G aukci z přelomu let 2012 a 2013, která nakonec byla zastavena a zrušena. Tedy nyní proběhla aukce nakonec hladce. Všechno nabízené spektrum bylo přiděleno a výnos do státního rozpočtu je lehce nad nastaveným očekáváním (okolo 5,6 mld. Kč). Tedy ani pod ním, ani výrazně nad ním.

Více v časopise…

Miroslav Vozňák, Libor Michalek, Petr Šimoník. NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2020-04.

Na úvod bych předeslal, že tento článek vznikl s laskavým přispěním mých dvou kolegů, a to Dr. Libora Michalka a Dr. Petra Šimoníka z ostravské Fakulty elektrotechniky a informatiky. V tomto příspěvku popisujeme vznik první kampusové 5G sítě v ČR, nasazené technické řešení a rovněž plánované využití, které by mělo vést k inovacím v oblasti Průmyslu 4.0.

První jednání ohledně 5G kampusové sítě v Ostravě proběhlo na jaře v roce 2019, kdy byla univerzita oslovena společností T-Mobile CZ s nabídkou odpilotování kampusové sítě. Hlavní myšlenka spočívala v tom, že T-Mobile dodá technologie z rozpočtu, který na odpilotování pro ČR uvolnil Deutsche Telekom a univerzita bude síť intenzivně využívat pro průmyslové aplikace. V tomto bodě je nutné říci, že VŠB-Technická univerzita Ostrava byla vždy úzce propojena s firmami, které se naučily akademické prostředí užívat pro své inovace. K tradičním oblastem, ve kterých se dnes intenzivně spolupracuje, patří samozřejmě IT, což je podpořeno i umístěním Národního superpočítačového centra v porubském kampusu a v neposlední řadě v posledních letech je to i automotive. Nedávno bylo v Ostravě otevřeno výzkumné a vývojové centrum německé automobilky Porsche, kde vzniká SW pro autonomní řízení a elektromobilitu. Právě autonomní řízení je jedna z domén, kde se 5G uplatní a samozřejmě průmyslová výroba, energetika či biomedicínské inženýrství, to vše patří mezi oblasti, které se na ostravské technice pěstují. Mezi dalšími důvody rozhodnutí TM CZ se obrátit na Ostravu najdeme i velikost a ucelenost univerzitního kampusu, který se svou rozlohou 39,7 ha patří mezi největší ve střední Evropě. Jako technologický dodavatel byla vybrána společnost Ericsson a k podpisu smlouvy o výstavbě mobilní 4G/5G kampusové sítě došlo na sklonku roku 2019.

Více v časopise…

Ing. Jiří Lagner, Unicorn Systems, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2020-04.

Ekonomiky po celém světě hledají a ve větší či menší míře nacházejí nové modely hospodářského růstu. Také v podmínkách České republiky je nutné neustále hledat nové formy rozvoje. I v návaznosti na stále rostoucí mandatorní výdaje a plánované roční schodky státního rozpočtu v nejbližších třech letech až k hranici 45 % je nutné hledat efektivní způsob a realizovat nastupující koncepty digitalizace, které reprezentují například automatizace výroby a změny na trhu práce (Industry 4.0, Dark Factories), Health 4.0, Smart Cities, IoT nebo Education 4.0. Naléhavost potřeby řešení dostala další impuls v důsledku krize způsobené COVID-19, a to jak v oblasti flexibility zaměstnanců, tak plného využití technologií pro vzdálenou komunikaci i vzdělávání. Také nastupující generace budou pracovat ve zcela odlišných podmínkách, v nových typech povolání, která dosud neexistují. Bez dostatečně rychlých opatření nebudeme připraveni na budoucnost, což bude přinášet obrovská rizika týkající se jak produktivity, tak i sociální soudržnosti.
Jedním ze základních předpokladů rozvoje informační společnosti a klíčovým faktorem se stává odpovídající a dostatečně dimenzovaná telekomunikační infrastruktura a schopnost poskytovatelů služeb proaktivně budovat komunikační sítě s dostatečnou kapacitou a odpovídající přenosovou rychlostí. Sítě nové generace tak přímo podporují a přinášejí nové příležitosti v oblasti sdílení informací, vytvářejí prostor pro inovace, zvyšují produktivitu, výrazně ovlivňují průmyslová odvětví a jsou často považovány za hnací sílu hospodářského růstu.

Více v časopise…

Zdeněk Vaníček, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2020-04.

Členské státy EU spolu s Evropskou komisí vydaly 24. července 2020 průběžnou zprávu o plnění tzv. EU 5G toolbox. Jde o soubor nástrojů představujících společný přístup členských států EU k zabezpečení budoucích sítí 5G založený zejména na objektivním hodnocení rizik spojených s nástupem sítí 5G a adekvátních opatřeních, která mají za cíl tato rizika snižovat. Podle Komise všechny členské státy učinily řadu konkrétních kroků k vyšší bezpečnosti, čímž demonstrují svou ochotu postupovat v této oblasti koordinovaně na celounijní úrovni, ale zároveň říká, že je nutné bezodkladně začít snižovat riziko závislosti na jednom dodavateli a také přidat v nastavování procesu screeningu přímých zahraničních investic.
EU 5G toolbox byl vydán letos koncem ledna a ukazuje shodu členských států spolu s Agenturou Evropské unie pro kybernetickou bezpečnost (ENISA) na nutnosti bezpečného budování sítí 5G. Jednotlivá opatření tohoto dokumentu se opírají například o vytváření rizikových profilů jednotlivých dodavatelů technologií a tvorbu konkrétních opatření, která zamezí vstupu těm dodavatelům, kteří budou shledáni jako vysoce rizikoví. Jako další velké riziko toolbox identifikuje hrozbu závislosti na jednom dodavateli. Konkrétní podoba a rychlost přijetí opatření jsou v kompetenci členských států. V této souvislosti se i v České republiky dostávají do popředí zájem některé události a zprávy, z nichž příkladem uvádíme: …

Více v časopise…

Johannes Gungl, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2020-04.

Náš svět, rozdělen do tří hlavních ekonomických bloků, se účastní boje o obchodní a technologickou nadvládu. V tomto moderním a stále digitálnějším světě si nikdo nemůže dovolit zaostávat. Mezi jednotlivými hráči však existuje nedostatek důvěry. Jedním z ústředních bodů pokračujícího boje je otázka, zda by čínskému dodavateli Huawei mělo být zakázáno podílet se na budování našich 5G sítí. Téma silně prosazované v USA. Tento článek je výzvou k intenzivnějšímu dialogu a diskuzi založené na skutečných faktech.
Loni v létě jsem četl poslední knihu bývalého amerického poradce pro národní bezpečnost, velvyslance Johna Boltona. „Místnost, kde se to stalo“ poskytuje jedinečný pohled na americký správní systém. Jako člověka z telekomunikací mě nejvíce zajímaly Boltonovy myšlenky o Číně a čínských technologických firmách, jako je Huawei. Rétorika USA naznačuje velké znepokojení nad bezpečností a integritou západních 5G sítí. Podle Boltona se však zdá, že není jasné, zda existují skutečné obavy o bezpečnost. Popisuje různé skupiny ve státní správě a některé ekonomicko-politické úředníky, kteří se domnívají, že Huawei není hrozbou, ale jen dalším konkurentem, a snaží se tak chránit americké firmy.1 A také samotný prezident Trump naznačil, že Huawei může být „jen dalším americkým vyjednávacím čipem v obchodních jednáních“.2 V Evropě, 14. října 2020, 41 europoslanců z pěti různých politických skupin (EPP, S&D, Renew, Greens a ECR) podepsalo dopis evropským komisařům Bretonovi, Vestagerovi a Dombrovskisovi, ve kterém vyslovili obavy ohledně kybernetické bezpečnosti 5G a nekalé soutěže mezi evropskými a čínskými dodavateli a vyzvali k přijetí opatření.3 Mezi ně patřilo uzavření evropského trhu se zadáváním zakázek pro 5G sítě zahraničním firmám při nedostatečné reciprocitě. Tento dopis však neobsahuje žádné důkazy o tom, že společnost Huawei představuje bezpečnostní riziko, ani neodráží realitu čínského telekomunikačního trhu. …

Více v časopise…

Tereza Gáliková, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2020-04.

V Praze v současné době působí zhruba 400 poskytovatelů internetového připojení a telekomunikačních služeb. Na 2 miliony koncových přípojek, z nichž aktivních je 600 tisíc, je to poměrně vysoké číslo. Přesto se objevil na pražském infrastrukturním trhu nový hráč, dceřiná společnost PREdistribuce, PREnetcom.
Myšlenka využití energetické infrastruktury pro budování optických sítí je přirozeně spojená s vlastní potřebou energetiky síť průběžně udržovat, modernizovat a v místech, kde vznikají nové rezidenční i komerční projekty, i budovat. Ročně PREdistribuce obnovuje desítky kilometrů starých silových kabelů a staví další desítky kilometrů nových. …

Více v časopise…

Tomáš Kolder, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2020-04.

Výrazně rychlejší vysokokapacitní sítě nové generace se zejména ve světle pandemie Covid-19 spojené s nárůstem nezbytných on-line aktivit stávají stále důležitějším tématem. Komerční sítě 5G mohou od léta využívat obyvatelé částí Prahy a Kolína, od října se k nim přidali i zákazníci v Karlových Varech, Ústí nad Labem a Jeseníku. A od listopadu je pokryté i Brno. Do konce roku má být 5G dostupné pro čtvrtinu populace obou metropolí. 5G si pak mohou užít i Pražané v některých stávajících stanicích metra. Rychlé a celoplošné nasazení nových sítí je však na českém území stále nejisté. Po dlouhých průtazích již došlo k dokončení aukce kmitočtů 5G, otázkou však u některých stále zůstává výběr dodavatelů 5G technologií.
„Potřeba rychlých moderních sítí s vyšší propustností dat roste a pandemie by mohla budování sítí páté generace spíše urychlit,“ říká Radoslaw Kedzia, viceprezident Huawei pro region střední, východní a severní Evropy. V souvislosti s výstavbou 5G sítí ale zdůrazňuje otázku bezpečnosti. K jejímu dosažení je zapotřebí zapojení všech zúčastněných stran a je tak společnou záležitostí legislativních a regulačních orgánů, operátorů, dodavatelů, ale i samotných uživatelů. …

Více v časopise…

Jan Vašátko, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2020-04.

Důležitost systémů 5G získává geopolitický rozměr. Vzhledem k pozici sítí páté generace, jako aktiva národní bezpečnosti a síly ekonomiky, se současné strategie a principy neomezují jen na národní agendy. Na úrovni EU se proto aktuálně zpřesňuje soubor opatření, založený na sadě opatření zaměřených na zmírnění hlavních kybernetických bezpečnostních rizik sítí páté generace prostřednictvím jednotných a koordinovaných postupů ve všech členských státech. Průběžné hodnocení implementace opatření1, která mají být v oblasti kybernetické bezpečnosti přijata však ukazuje, že cesta členských států k jednotnému koordinovanému přístupu nebude triviální úlohou i vzhledem k aktuálním transatlantickým vazbám EU. V příspěvku si v časové řadě všimneme zejména vývoje pozic, názorů a přístupů členských států k možnostem diverzifikace dodavatelských řetězců pro sítě 5G jako jednoho ze stěžejních klíčů k přijetí účinných bezpečnostních opatření. V tomto spojení se nejčastěji hovoří o čínských společnostech Huawei a ZTE, na jejichž účast na výstavbě nových telekomunikačních sítí se názory členských států v tomto ohledu liší. Společnosti Huawei i ZTE však všechna obvinění z narušování bezpečnosti popírají a obhajují svoji nevinu.
Strategie diverzifikace dodávek systémů 5G
Opatření k omezení zapojení dodavatelů na základě jejich rizikového profilu v několika členských státech již existují a v dalších jsou v pokročilé fázi přípravy. V zásadních změnových procesech na telekomunikačním trhu je zřejmě i po počáteční politické neshodě tradičně vpředu Spojené království (připomeňme si někdejší razantní nástup opatření k liberalizaci trhu britských telekomunikací). …

Více v časopise…

Ing. Lubomír Bokštefl, MPO ČR, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2020-04.

IV. výzva na podporu výstavby přístupových sítí k vysokorychlostnímu internetu byla vyhlášena 4. března 2020, s možností podat žádosti o poskytnutí dotace na výstavbu sítí v oblastech, kde žádný z investorů doposud neprojevil zájem potřebné sítě vybudovat. Původní termín pro podání byl s ohledem na aktuální vývoj virové nákazy Covid-19 a ve vztahu na přijatá preventivní opatření v ČR prodloužen do 5. 9. 2020.
Výzva směřovala do 42 intervenčních oblastí, ve kterých bylo označeno 3016 základních sídelních jednotek z celkem 127.146 adresních míst obytných budov, ve kterých není doposud možno zřídit vysokorychlostní připojení k internetu (s rychlostí stahování alespoň 30 Mbit/s). …

Více v časopise…

Tomáš Sedláček, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2020-04.

Současná bezprecedentní situace má vliv na všechny oblasti ekonomiky a života. Online výuka a homeoffice se staly běžnou součástí života miliónů lidí. Jaké jsou první analýzy, poznatky a reakce v otázce zejména dostupnosti vysokorychlostního internetu a vyrovnávání se s dopady krize po deseti měsících přinesla nejen nová zpráva OECD.
Je tomu deset měsíců, co se museli uzavřít dveře státních úřadů, škol, firem a většiny dalších organizací. Pracující i studenti zůstali doma a byli zcela odkázáni na možnost práce, vzdělávání, komunikace i sociálního života pomocí internetového připojení. Pandemie doslova přinesla naši závislost na moderních telekomunikacích. COVID-19 jednoznačně vyvolal digitální transformaci tím, že podniky začali fungovat online, školy vytvořily virtuální učebny pro pokračující vzdělávání žáků a studentů a odborníci, jako jsou vědci, lékaři a soudci, přešli na online konzultace či cloudové informační systémy. …

Více v časopise…

prof. Ing. Jiří Mišurec, CSc., vedoucí Ústavu telekomunikací FEKT VUT Brno, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2020-04.

Vysoké učení technické (VUT) v Brně si v roce 2019 připomnělo 120. výročí svého vzniku. Dnes patří k největší české vysoké škole v Brně a je největší technickou univerzitou v České republice. Její základní stavební kámen současnosti, Ústav telekomunikací, vznikl společně s Fakultou elektrotechniky a komunikačních technologií (FEKT) v roce 1959. Patří dnes k nejvýznamnějším institucím fakulty. Dovolte mi proto, jako vedoucímu tohoto nepřehlédnutelného centra inovací, stručně představit jeho hlavní aktivity.
Hlavní aktivity Ústavu telekomunikací
Ústav telekomunikací (UTKO) se zaměřuje na výuku a výzkum v oblastech informačních a komunikačních technologií, informační bezpečnosti a audio inženýrství. V současné době garantuje deset studijních programů v bakalářském, magisterském a doktorském studiu. Za zmínku stojí bakalářské studijní programy s názvy Telekomunikační a informační systémy, Informační bezpečnost a Audio inženýrství, které profilují studenty k dalšímu studiu magisterských a následně také doktorských programů. …

Více v časopise…

rozhovor připravil Petr Beneš, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2020-04.

Rozhovor se Salwou Saafi, studentkou Ph.D. na Ústavu telekomunikací VUT v Brně (VUT) a zároveň na Oddělení elektrotechniky na Tampere University ve Finsku (TAU). Salwa Saafi studuje Ph.D. pod záštitou výzkumného projektu H2020 s názvem A-WEAR a pracuje na vývoji mobilních komunikačních technologií pro nosiltelné aplikace (wearables) v průmyslu. V tomto rozhovoru představí svůj projekt a potenciální cíle mobilních a nositelných technologií v průmyslových sítích nové generace.
Můžete mi prosím stručně popsat projekt A-WEAR, kterého se účastníte?
A-WEAR znamená síť pro dynamické nositelné aplikace s omezeními ochrany soukromí. Jedná se o výzkumný program H2020 v rámci Marie Sklodowska-Curie Innovative Training Network (ITN) / European Joint Doctorate (EJD), který sdružuje univerzity a průmyslové partnery z Finska, České republiky, Itálie, Rumunska a Španělska. Jak název napovídá, tento projekt je postaven na budoucích úkolech nositelných aplikací v oblasti výpočetní techniky, lokalizace, zpracování dat, ochrany soukromí a komunikace. …

Více v časopise…

Prokop Konopa, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2020-04.

Na konci jara 2021 by se měl v Hradci Králové uskutečnit již 24. ročník populární konference ISSS. Podmiňovací způsob v předchozí větě je samozřejmě oprávněný, v letošním roce se díky restriktivním opatřením souvisejícím s koronavirovou pandemií samotná akce několikrát odložila, a nakonec se konala v online formátu. Bylo to sice moderní a pozitivně hodnocené řešení, nicméně chybělo to nejdůležitější – vzájemné setkávání politiků, stovek zástupců veřejné správy, odborníků a dodavatelů technologií či služeb pro efektivní digitalizaci státní správy i samospráv. Účastníci každoročně mají možnost nejen nabrat maximum informací o nejnovějších trendech a technologiích, ale zároveň mohou diskutovat další kroky v oblasti informatizace veřejné správy, vyměňovat si zkušenosti či prezentovat úspěšná řešení.
V poslední dekádě počet registrovaných hostů pravidelně překračuje 2 tisícovky a mezi aktivními účastníky konference zpravidla nechybí několik členů vlády ČR v čele s premiérem, desítky senátorů a poslanců Parlamentu ČR, šéfové státních organizací, hejtmani, primátoři a další zástupci státní správy i samospráv. Téměř každoročně se aktivně účastní i zástupci Evropské komise a další významní hosté z mnoha zemí Evropy. …

Více v časopise…

Prokop Konopa, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2020-04.

Populární celostátní soutěž o nejlepší webové stránky měst, obcí a elektronické služby a projekty Smart city probíhá již více než dvě desetiletí. V posledních letech se jí pravidelně účastní soutěžící ze všech 14 krajů ČR, kteří mohou přihlásit své projekty i do Zvláštní ceny ministryně pro místní rozvoj o nejlepší turistickou prezentaci. Hlavním organizátorem soutěže, v níž se v letošním roce hodnotily téměř čtyři stovky webů či elektronických služeb, je spolek Český zavináč. …

Více v časopise…

Tereza Gáliková, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2020-04.

Vybrat si vhodnou nabíječku může na první pohled vypadat složitě, ale pokud si hned na začátku správně odpovíte na několik klíčových otázek, máte téměř vyhráno. V tomto článku se budeme soustředit na výběr stanic pro soukromé a poloveřejné nabíjení (např. v garážích bytových domů či v kancelářských budovách). Téma veřejných nabíjecích stanic, kde je volba správné technologie na jejich provozovateli, necháme na jindy.
Co musíme tedy vzít v úvahu před výběrem nabíjecí stanice:
K jakému účelu bude nabíječka sloužit?
Tento požadavek určuje vybavení nabíječky funkcemi.
Pro nabíjení soukromého vozidla v místě bydliště nebo pracoviště, bez potřeby sledování odebrané energie, plně postačí základní nabíječka bez jakýchkoliv dalších funkcí. Elektromobil jednoduše připojíte kabelem k nabíječce a máte hotovo. …

Více v časopise…

Micos Telcom, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2020-04.

Jedinečný kompaktní design a možnosti před-instalace z výroby pomáhají zkrátit dobu montáže,
a
 snížit tak náklady na instalaci až o 50 %.

 • MTeH MINI umožňuje terminaci konektorů isvařování optických vláken.
 • Zvýroby ho lze dodat před-instalovaný adaptéry, pigtaily nebo splittery.
 • Díky kompaktní velikosti se může instalovat do rozměrově omezených prostor.
 • Disponuje dvěma dvířky uzamykatelnými vrutem – většími pro technika sodbornými dovednostmi, který pracuje se splittery, sváry apigtaily, a menšími pro technika bez odborných dovedností, který připojuje zákaznické drop kabely.

Kde používat MTeH MINI
MTeH MINI najde své uplatnění jako patrový nebo hlavní optický rozvaděč v bytových a rodinných domech. Lze ho využít pro všechny kabelové aplikace (riser kabely, buffered tubes, mikrotrubičky
a ribonové kabely) a pro GPON sítě s před-instalovaným splitterem.

Více v časopise…

 

2020 – 03

Škola po internetu ukazuje skutečný stav našich telekomunikací.

Při psaní posledního úvodníku do NG/T 2 jsem byl velký optimista. A hle, jsme ve druhé, mnohem silnější vlně šíření chřipky COVID-19. Bohužel příroda a některé asijské laboratoře jsou silnější než lidé. Takže jedeme dál v této „podivné době“.

Třetí číslo tohoto telekomunikačního magazínu představuje několik článků a rozhovorů, které popisují, co všechno nové technologie elektronických komunikací zvládnou. Od chytrých měst a ulic přes zdravotnictví a školství. Zabýváme se také postojem vládních a regulačních institucí právě ke zmíněnému výjimečnému stavu virové epidemie.

Jak píše Zdeněk Vaníček ve svém příspěvku: „Digitální technologie zásadním způsobem proměňují náš každodenní život, práci a podnikání, to, jak cestujeme a komunikujeme, i naše vzájemné vztahy. Digitální komunikace, interakce prostřednictvím sociálních médií, elektronické obchodování a digitální podniky nezadržitelně mění náš svět. Generují neustále rostoucí objemy dat, které, pokud je spojíme a využijeme, mohou přinést úplně nové způsoby a úrovně vytváření hodnot. Jde o stejně přelomovou transformaci, jakou byla průmyslová revoluce“. Ano, nejenže tomu věříme, ale současná realita to jasně ukazuje.

Proto jsou elektronické komunikace významným hospodářským a několik let i silně politickým tématem. Například: „Evropská komise zveřejnila 18. září 2020 doporučení, kterým vyzvala členské státy, aby podpořily investice do infrastruktury vysokorychlostního širokopásmového připojení, včetně sítí 5G, což pokládá za „nejzákladnější blok digitální transformace a základní pilíř obnovy“. Komise zdůraznila, že „včasné zavedení sítí 5G nabídne významné ekonomické příležitosti pro nadcházející roky jako zásadní přínos pro evropskou konkurenceschopnost, udržitelnost a hlavní faktor umožňující budoucí digitální služby“. Již v roce 2015 přijala Komise strategii pro jednotný digitální trh, která zdůraznila význam propojení. Evropská rada potvrdila svůj názor na jednotný digitální trh v červnu 2016 a vyzvala k vytvoření vysokokapacitního pevného a bezdrátového širokopásmového připojení v celé Evropě jako předpoklad budoucí konkurenceschopnosti s lepší regulací a sníženou administrativní zátěží pro podnikatele.

U nás v posledních dvaceti letech vznikají vládní politiky, doporučení, zákony o usnadnění a zlevnění výstavby sítí nové generace, připravují se dotace na výstavbu, zakládají se různé akční skupiny jako jsou Broadband Competence Office či platforma 5G Aliance. Je velmi potěšující, že tyto snahy existují a naplňují se dlouhodobé vize telekomunikačních/IT asociací, sdružení a firem podnikajících v ICT.

Ale pojďme se ptát, právě v této „podivné době“, těch, kteří byli uvrženi do karantén a domácích kanceláří, jak se jim žije, jak pracují a učí na dálku. V posledních dnech jsem mluvil s lidmi žijícími na moravských vesnicích či malých městech, kteří si stěžovali na nemožnost normálního rychlého spojení. Děti byly poslány domů, a že se bude vyučovat přes internet. Ale známé vojenské úsloví „bez spojení není velení“ se plně projeví právě nyní, v době coronavirové. Takže moji známí nemají pevné připojení, žádný remote DSLAM, pouze připojení mobilní 3G s vysokou agregací. V jejich okolí je podobných rodin samozřejmě víc.

Pandemie plně otevírá nezbytnost kvalitního fungování telekomunikačních sítí v maximálním pokrytí nejen pevnou, ale i mobilní sítí. Přestože je trh elektronických komunikací státem regulován, je veškerý komerční provoz v rukou privátních operátorů. Ti musí skládat účty svým akcionářům a musí efektivně podnikat. To znamená, že ne všude se sítě budou stavět. A právě tady musí stát rychle uplatnit své a unijní strategie a regulace. Ano, všichni víme, že se tady již více než osm let handrkuje o dotace právě na síťové pokrytí ekonomicky slabých míst. Ale jak je vidět, u nás to prostě z nějakých důvodů nezafungovalo. Počínaje byrokratickým územním a stavebním řízením, přes splnění všech požadavků na přidělení zmíněných dotací. Sami jsme si v této zemi vytvořili bariéry, přes které se nedá pohnout. Osobně si myslím, že v dnešní situaci by stát měl přispět operátorům na to, aby mohli rychle poskytnout dětem připojení a mohly se učit se svými učiteli. A možná i se slevou, či dokonce zdarma. Nic proti volebním příspěvkům našim důchodcům, ale propad úrovně vzdělání, ke kterému právě dochází, se naší země může velmi rychle nepříjemně a citelně dotknout. Pak už bude pozdě něco napravovat!

Svatoslav Novák

ČR |CETIN má nového generálního ředitele  • Novým generálním ředitelem společnosti CETIN a.s. byl k 1. 9. 2020 jmenován Martin Škop. Nahradil Juraje Šedivého, který se bude naplno věnovat řízení regionální skupiny CETIN Group. Novým generálním ředitelem a členem představenstva společnosti CETIN a.s. se od 1. 9. 2020 stal Martin Škop, který má rozsáhlé mezinárodní zkušenosti v oboru telekomunikací a IT. Po ukončení studia na ČVUT působil na různých manažerských pozicích v mobilním operátoru Eurotel, od roku 2000 pracoval v Českém Telecomu na pozici výkonného ředitele pro plánování a rozvoj sítě. Mezi lety 2005 až 2015 byl ve společnosti Telefónica jako výkonný ředitel odpovědný za oblasti ICT a rozvoje infrastruktury v České republice, působil jako CTO na Slovensku, kde se podílel na vybudování nového operátora O2 Slovakia, a od roku 2013 zastával pozici CTO v Telefónica Germany.
Od ledna 2015 byl členem vrcholového vedení ruského operátora Beeline, kde byl na pozici CTIO odpovědný za rozvoj a provoz fixních a mobilních sítí a IT. Současně od roku 2017 působil jako předseda představenstva tamní infrastrukturní společnosti NTC.
Ve funkci generálního ředitele Martin Škop nahradil Juraje Šedivého, který zůstává předsedou představenstva CETIN a.s. a jako člen představenstva a generální ředitel regionální CETIN Group se bude naplno věnovat řízení a provozu skupiny CETIN Group ve střední a východní Evropě.
Jedná se o plánovaný krok navazující na dokončení strukturální separace tří mobilních operátorů, kteří pod značkou Telenor působí v Maďarsku, Bulharsku a Srbsku, a vznik CETIN Group, sdružující infrastrukturní společnosti CETIN v České republice, CETIN Maďarsko, CETIN Bulharsko a CETIN Srbsko.

ČR | Inteligence Brief: Je Česká republika připravena na 5G? (Zpráva GSMA 24. 9. 2020) Česká republika má přibližně 14,8 milionu mobilních přípojek, penetraci mobilních telefonů 138 procent, penetraci mobilních vysokorychlostních připojení 80 procent a pokrytí 4G sítí 99,6 procenta. Prognóza penetrace přípojek 5G do konce roku 2025 je 22 procent, což je ve srovnání s ostatními zeměmi Evropské unie (EU) docela působivé.
Prvním operátorem na trhu 5G se stal O2 Czech Republic. Zahájil komerční služby 5G v červenci s využitím stávajících frekvencí LTE v pásmech spektra 800 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz a 2600 MHz. Vodafone zase oznámil, že do 1. čtvrtletí 2021 odpojí svoji 3G síť: očekává, že bude frekvence muset využívat efektivněji, protože je připraven zahájit provoz sítě 5G v říjnu.
Česká republika se rovněž připojuje k několika vybraným zemím EU v rezervování spektra pro podnikové použití. Stávající požadavky Průmyslu 4.0 a schopnost sítí 5G mají slibnou synergii. Aby operátoři za těchto podmínek získali hlavní výhodu, musí být aktivní v následujících oblastech:

 • Rozvíjení partnerství a spolupráce s dodavateli, dalšími hráči např. softwarovými a platformovými společnostmi a rovněž s výrobci pro případy použití 5G pro inteligentní továrny
 • Aktivně provádět zkoušky aplikací a řešení v Průmyslu 4.0, např. automatizace, datové analýzy, AI, robotiku, drony atd.
 • Nenechat se zastavit zpožďováním aukcí a poučit se z toho co dělali operátoři v jiných zemích, tím, že zaváděli vyspělá řešení s využívaním dostupného spektra.
  Telekomunikační prostředí v České republice je robustní a zdá se, že je připraveno na spuštění 5G.

EU | Evropská komise prosazuje opatření v oblasti 5G (EK 18. 9. 2020) Evropská komise v dokumentu, který nastiňuje doporučení pro rozvoj vysokorychlostních optických a 5G služeb, vyzval země Evropské unie, aby pracovaly na společném přístupu k řešení překážek, které v současnosti brání zavádění. Nové doporučení vyzývá země EU, aby do 30. března 2021 vypracovaly soubor „osvědčených postupů“. Mělo by zahrnovat společný přístup k opatřením zaměřeným na snižování nákladů a zvyšování rychlosti zavádění; poskytovat včasný přístup k rádiovému spektru 5G a podporovat investice operátorů do rozšiřování síťové infrastruktury; a zavést přeshraniční koordinaci přidělování rádiového spektra na podporu inovativních služeb 5G.

EU | EK prověří Google a další on-line platformy (EK 17. 9. 2020) Rovné podmínky na digitálním trhu, jasná pravidla pro nakupování na internetu nebo bezpečnost on-line prostředí. Všechny tyto oblasti by měl řešit nový legislativní balíček označovaný jako Akt o digitálních službách. Evropská komise by jej měla zveřejnit v prosinci 2020, a to v návaznosti na veřejnou konzultaci, která potrvá do 8. září. Komise by také do konce roku měla představit nový nástroj, který by měl chránit evropský trh před vznikem monopolů.
Akt o digitálních službách (Digital Services Act) je dosud nejambicióznější pokus EU o regulaci internetových gigantů, jakými je Google, Facebook či Amazon.

EU | Evropská komise si dává více času na řešení Google Fitbit (EK 24. 9. 2020) Evropská komise (EK) prodloužila lhůtu pro dokončení vyšetřování akvizice společnosti Fitbit společností Google ve výši 2,1 miliardy USD, a to do 23. prosince, tedy více než 13 měsíců po prvním oznámení dohody. Původní lhůta pro širší sondu byla 9. prosince.
Evropská komise zahájila minulý měsíc hloubkovou sondu, která citovala obavy z dohody rozšiřující již tak silnou pozici Google na trhu online reklamy a umožňující mu přístup k většímu okruhu osobních údajů.
Google počítal s uzavřením obchodu v průběhu roku 2020. Od té doby však řada orgánů po celém světě vznesla obavy a zahájila vyšetřování dopadů na hospodářskou soutěž a ochranu osobních údajů.

EU | Slovenský telekomunikační regulátor má nového předsedu (RÚ 21. 09. 2020) Ing. Ivan Marták se ujal funkce předsedy Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ). Mezi hlavní priority nového předsedy patří implementace nového Evropského kodexu elektronických komunikací (EECCA) do zákona a každodenní praxe, zpřístupnění všech 5G frekvencí (tj. 1500 MHz, 3500 MHz, 3700 MHz a 26 GHz) do prvního pololetí 2022 a udržet konkurenční prostředí s minimálně čtyřmi mobilními síťovými operátory. Nový předseda plánuje podporovat pokles maloobchodních cen mobilních služeb pod úroveň PPP váženého průměru EU.

EU | Vláda Spojeného království potvrzuje členství v nové pracovní skupině pro diverzifikaci telekomunikací (23. 9. 2020) Vláda Spojeného království potvrdila jmenování bývalého generálního ředitele BT Iana Livingstona předsedou nové pracovní skupiny pro diverzifikaci telekomunikací, která je zřízena s cílem diverzifikovat britský dodavatelský řetězec v oblasti telekomunikací a snížit závislost země na vysoce rizikových prodejcích.
Orgán bude vládě v případech úsilí při snižování vlivu společnosti Huawei na trh poskytovat odborné rady. „Plán musí být rychle přejít od strategie k implementaci,“ ale aniž by se vydal špatnou cestou, vysvětlil ministr pro digitální infrastrukturu Matt Warman Warman jako politik.
Vláda představí po svém červencovém obratu v zákazu technologií 5G Huawei letos na podzim novou bezpečnostní legislativu. Operátoři jsou vázáni rozhodnutím, že od začátku příštího roku již nebudou moci kupovat zařízení Huawei 5G a do konce roku 2027 musí odstranit ze sítí veškerou prvky Huawei 5G.

EU | Telefónica Deutschland zahajuje kampaň s cílem informovat starší lidi o mobilní komunikaci (22. 9. 2020) Telefónica Deutschland uvedla, že zahájila kampaň informující starší lidi o mobilní komunikaci. Je součástí iniciativy „Digitální mobilita ve stáří“, v rámci které pořádá společnost O2 a Nadace digitálních příležitostí (Stiftung Digitale Chancen) roadshow po celém Německu. První zastávkou je náměstí ve Wittstocku an der Dosse v Braniborsku.

EU | Dvě třetiny německých vysokorychlostních železničních stanic zajištují připojení k sítí 5G (DT) Podle studie provedené online spotřebitelským portálem Verivox je šedesát šest procent železničních stanic na vysokorychlostních a rychlých vlakových linkách ICE v dosahu sítí 5G. Gigabitová služba je dostupná prostřednictvím sítě Deutsche Telekom na stanicích v Berlíně, Darmstadtu, Frankfurtu nad Mohanem, Hamburku a Lipsku a dvě v Kolíně nad Rýnem. Na 40 procentech zkoumaných stanic však byly maximální dostupné rychlosti pouze mezi 150 Mbit/s a 375 Mbit/s.

EU | Německo se rozhodlo do roku 2022 vypnou síť 3G (Total Telecom 18. 9.) Deutsche Telekom (DT) se oznámením data ukončení provozu 3G sítě připojil ke konkurenci Telefonica Deutschland a Vodafone Germany. Operátor 18. září oznámil, že bude usilovat o vypnutí své 3G sítě do léta 2021, což je i v souladu s cílem Vodafone Germany, oznámeným před několika měsíci. Totéž uvedla Telefonica Deutschland. To znamená, že by se Německo mohlo za něco více než jeden rok spoléhat na provoz sítí LTE a 5G.
DT využije frekvenční spektrum 3G pro sítě LTE a 5G. V oblastech dříve pokrytých 3G nahradí pokrytí 4G.

EU | Telefónica Deutschland si vybrala pro upgrade sítě SW od společnosti Ciena (TD 18. 9. 2020) Společnost Telefónica Deutschland připravuje přechod přenosové síť na otevřenou, softwarově definovanou síť (SDN) a částečně disagragovanou architekturu optických sítí od různých dodavatelů. Touto transformací síťových operací řeší rostoucí datový provoz a poptávku po vysokých přenosových rychlostech.
SW řešení Blue Planet, které je součástí programu iFusion společnosti Telefónica umožní poskytovateli služeb vedle snížení provozních nákladů zároveň optimalizovat síť tak, aby poskytovala srovnatelné služby s 5G, streamování videa a online hry.

SVĚT | Intel získává americkou licenci na dodávku pro Huawei (Reuters 22. 9.) Společnost Intel je jednou z prvních, jíž byla udělena zvláštní americká licence na další dodávky určitého vybavení společnosti Huawei, poté, co minulý týden došlo k zpřísnění omezení čínského dodavatele.
Povolení jsou nyní nutná k provedení transakce se společností Huawei nebo registrovanou pobočkou zahrnující jakékoli zařízení využívající americkou technologii poté, co 15. září vstoupily v platnost přísnější sankce vůči Číně.
Řada dalších výrobců čipů, včetně Qualcomm, Micron Technology, Samsung, SK Hynix, Macronix International, MediaTek a Semiconductor Manufacturing International Corp, údajně rovněž podaly žádosti, ale dosud nebyl uveden jejich aktuální stav.

EU | Společnost Orange Slovensko rozšiřuje síť LTE na více než 97% populace (Zive.aktuality.sk. | 21. 9. 2020) Společnost Orange Slovakia rozšířila pokrytí své LTE sítě na 97,1 procenta populace země, uvádí Operátor se blíží trhu O2 Slovakia, který má pokrytí 97,4 procenta.
Pokrytí společnosti Slovak Telekom tvoří celkem 94,6 procent populace a operátor 4ka je na zhruba 80 procentech.
LTE síť Orange Slovensko pokrývá celkem 141 měst a obcí a 1 945 vesnic.
Společnost Orange Slovakia také zvýšila kapacitu své sítě ve městech Levoča, Kežmarok a Spišská Nová Ves. Tam je k dispozici širokopásmové připojení až 300 Mbit/s.

EU | Polsko očekává 20 miliard PLN na digitalizaci z Fondu pro obnovu EU (EK 21. září 2020) Podle informací zveřejněných Evropskou komisí Polsko očekává, že v letech 2021–2023 získá z Fondu EU pro obnovu přibližně 23 miliard EUR. Polská vláda oznámila, že až 20 procent z této částky bude přiděleno na digitalizaci, včetně rozšíření 5G, digitalizaci veřejné správy a digitalizace budov. To se rovná zhruba 20 miliard PLN v místní měně pro digitální vývoj.

EU | Deutsche Telekom chce docílit vyšší úroveň technologické nezávislosti prostřednictvím protokolu Open RAN (Teltarif.de.) Deutsche Telekom počítá se zvýšením své nezávislosti v přístupové sítí tím, že se zaváže k zavedení protokolu Open RAN (např. antény, komponenty pro sítě 2G, 3G, 4G a 5G). CEO Tim Hoettges, uvádí, že již zahájili spolupráci s velkým konsorciem. Pro zavádění 5G RAN v Německu si Deutsche Telekom vybral pro upgrade sítě dodavatele společnost Ericsson řešením dle nového technologického standardu 5G Ericsson Radio System.

SVĚT | Odpojení čínského telekomunikačního zařízení přijde USA na přibližně 1,8 miliardy USD (FCC 20. 9.) Komise FCC vydala zprávu, která zdůraznila, že provozovatelé v USA již v rámci zákona o zabezpečené a důvěryhodné komunikační síti z roku 2019 požádali o prostředky na úhradu ve výši přibližně 1,6 miliardy USD.
Kongres však ještě musí schválit tolik potřebné prostředky na podporu převážně malých operátorů.
Ajit Pai, předseda FCC důrazně vyzval Kongres, aby poskytl přiměřené finanční prostředky na náhradu operátorům za výměnu jakéhokoli zařízení nebo služeb určených jako hrozba národní bezpečnosti. FCC odhaduje, že výměna zařízení od společností Huawei a ZTE bude pro americké operátory stát celkově přibližně 1,8 miliardy dolarů.

SVĚT | Spouští se 6G Symposium (AT&T Communications LLC 8. 9. 2020) 6G Symposium pořádá InterDigital a WIOT Institute na Northeastern University a bude představovat různorodou skupinu jednotlivců a organizací, které budou prezentovat a diskutovat o potenciálu 6G technologií a jejich řízení.
Dvoudenní virtuální konference se bude konat od 20. do 21. října 2020 a bude obsahovat hlavní projevy, sérii panelů a VIP rozhovory o příslibu a cestě k bezdrátové technologii 6G.
Mezi současné podporovatele a účastníky sympozia patří Air Force Research Lab, AT&T, Cisco, Ericsson, Facebook, IEEE Future Networks Initiative, Keysight, Nokia-Bell Labs, NTT-DoCoMo, NVIDIA, Open Networking Foundation, Raytheon, Red Hat, Samsung, Small Cell Forum, Verizon a další.

ČR | Čínská Huawei nezískala v Česku bezpečnostní prověrku. Proces ukončila společnost sama (ČTK 16. 9.) Čínský výrobce telekomunikačních zařízení Huawei nezískal v Česku od Národního bezpečnostního úřadu (NBÚ) bezpečnostní prověrku. Nyní zvažuje, že požádá o nižší stupeň prověření. V roce 2018 před používáním softwaru i hardwaru od Huawei varoval Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB).
Podle zpráv firma Huawei nedávno sama požádala, aby byl proces udělení prověrky zastaven, protože se pro ni nevyvíjel příznivě. „Společnost Huawei nyní zvažuje různé scénáře, které jsou založené na našich obchodních potřebách,“ uvedl mluvčí firmy Tomáš Kolder.

EU | Privátní síť 5G společnosti Daimler AG, která byla jako první na světě nastavena na výrobu automobilů, vybudovaly Ericsson a Telefonica Germany (Daimler AG 9. 9. 2020) Továrna je navržena tak, aby byla efektivní z hlediska zdrojů, propojená a flexibilní, a udává směr budoucí výroby automobilů ve společnosti Mercedes-Benz, uvedl generální ředitel společnosti Daimler Ola Källenius.
Produkční data jsou v soukromé síti chráněna před neoprávněným přístupem.
Pracovníci proto dostávají informace a pokyny přímo do svých tabletů. Systém může neustále aktualizovat stav výroby a plánovat údržbu strojů tak, aby bylo možné minimalizovat přerušení výroby.
Nová továrna 56 v Sindelfingenu stála 730 milionů EUR, její výstavba trvala dva a půl roku a má velikost 30 fotbalových hřišť. Výroba může být pro uspokojení poptávky přepnuta pro výrobu všech modelů se všemi typy pohonů v rámci několika dnů.

SVĚT | Nadace Open Networking Foundation se zaměřuje na SD-RAN (ONF 26. 8. 2020) Přední operátoři a technologické společnosti podpořili novou iniciativu nadace Open Networking Foundation (ONF) zaměřenou na vývoj klíčových softwarových platforem pro 4G a 5G otevřené nasazení RAN.
Zakládajícími společnostmi nadace jsou Facebook, Google, Intel, NTT, Radisys a Sercomm, China Mobile, China Unicom, Deutsche Telekom a AT&T.
ONF uvedla, že její projekt se promítne do práce aliance O-RAN a projektu Telecom Infra (TIP).

ČR | Vodafone spustí 5G síť v říjnu (Vodafone 9. 9. 2020) Vodafone jako první v Česku přitom využije technologii Dynamic Spectrum Sharing. Od začátku října bude signál 5G dostupný v pěti městech.
Jako první se nová síť dostává do Karlových Varů, Ústí nad Labem a Jeseníku, tedy ke třem vítězům soutěže 5G pro 5 měst, kterou loni vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo pro místní rozvoj. Právě s Karlovými Vary, Ústím nad Labem a Jeseníkem Vodafone spolupracuje na uvedení nejmodernější technologie do praxe. Navíc Vodafone přidává i nejobydlenější oblasti České republiky – Prahu a Brno.

EU | Rakouský odpor vůči infrastruktuře stožárů 5G dosahuje 39% (durchblicker.at 14. 9. 2020) Podle průzkumu online portálu pro porovnávání cen durchblicker.at provedeného mezi 860 respondenty je 39 procent Rakušanů proti výstavbě stožárů a konstrukcí 5G. Deset procent respondentů uvedlo, že se bojí 5G, a 26 procent „se trochu bojí“. Geograficky je podpora 5G vyšší ve východní části země než na západě.

SVĚT | GSMA mění termíny kongresů MWC21 v Barceloně a Šanghaji (GSMA 23. 9. 2020) Asociace mobilního průmyslu GSMA se rozhodla změnit termín termínů svých kongresů Mobile World Congress (MWC) v Barceloně a Šanghaji, v důsledku pandemie Covid-19. Ve svém prohlášení GSMA uvedla, že MWC21 v Šanghaji se bude nově konat od 23. do 25. února 2021, a MWC21 v Barceloně je naplánována na 28. června až 1. července 2021. Cílem je uspořádání největší akci GSMA – MWC21 jako události s fyzickou přítomností, i když s „virtuálními prvky, které doplňují ohromnou poptávku po svolání osobního setkávání.“ uvedl organizátor.

SVĚT | Small Cell Forum vydává novou specifikaci 5G na podporu otevřeného RAN (SCF 23. 9. 2020) Fórum zveřejnilo první vydání specifikace 5G nFAPI 1.0, nového síťového rozhraní, které využívá široce přijaté rozhraní FAPI MAC / PHY API používané ve velké většině světových malých buněk založených na SoC. V souvislosti se zájmem mobilních operátorů o otevřený RAN a disagregaci je 5G nFAPI Split 6 jednou z několika možností funkčních rozdělení a byl zařazen do užšího výběru jako kandidát na další hodnocení. Očekává se, že nová specifikace umožní včasnou implementaci pro vyhodnocení mobilními operátory i dalšími subjekty.

SVĚT | 3GPP Release 17 se zpožděním; podrobnosti stanovené na prosinec „Zmrazení“ neboli datum dokončení pro Release 17 Stage 3 bylo stanoveno na září 2021, ale rozhodnutí o míře zpoždění podle stanoviska příspěvku 3GPPk datu 21. září bude zváženo v prosinci a padne rozhodnutí, zda bude vydání R17 odloženo o tři, šest nebo více měsíců.
Funkce vydání 17 jsou vylepšení Integrovaného přístupu a Backhaul (IAB), stejně jako Fáze 2 network slicing, práce na bezpilotních bezdrátových systémech, satelitní komponenty v architektuře 5G a vylepšené služby V2X, a další.
„Tato situace není ideální, ale nejsou to ideální časy“, uvedl Georg Mayer, vedoucí manažer standardů společnosti Huawei a předseda 3GPP SA.
Předsedové se již dohodli, že v první polovině roku 2021 se uskuteční e-meetingy, ale je naděje, že za příští tři měsíce může 3GPP začít plánovat návrat k osobním schůzkám.

SVĚT | Qualcomm představuje Snapdragon 750G s 5G (22. 9. 2020) Společnost Qualcomm Technologies oznámila dokončení nové mobilní platformy 5G v prémiové řadě střední třídy, Snapdragon 750G. Nový procesor, který je navržen tak, aby podporoval herní funkce, např. HDR a on-device AI, se v chytrých telefonech objeví ještě do konce roku 2020.

EU | Pachatelé napadající infrastrukturu stožárů 5G mohou být identifikování pomocí UV světla  Významné případy vandalismu stožárů 5G, zejména ve Velké Británii a Nizozemsku, vedly bezpečnostní společnost SmartWater k přijetí ráznějších řešení. SmartSpray společnosti SmartWater označí pachatele neviditelnou kapalinou s jedinečným identifikačním kódem a napadené zařízení uhasí. Policie může následně kapalinu identifikovat pomocí specifického UV světla, což pomáhá spojit podezřelé přímo s konkrétním poškozením trestné činnosti. Firma za účelem zvýšené ochrany infrastruktury stožárů rozšířila svůj dlouhodobý vztah se společností EE a Three. Ve své předchozí spolupráci pomohla snížit krádež kovových a kabelových aktiv o 77 %.

Miroslav Svítek, otázky kladl Petr Beneš, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2020-03.

Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek vystudoval Fakultu elektrotechnickou ČVUT a během studia ještě absolvovat obor akordeon na Státní konzervatoři v Praze. Svoji profesní dráhu spojil s Fakultou dopravní ČVUT, kde byl v roce 2008 jmenován profesorem. V roce 2015 se stal historicky prvním prezidentem Českého klastru chytrých měst (Czech Smart City Cluster) a pracovně jsme se setkali při realizaci několika odborných konferencí zaměřených na problematiku Smart Cities.

Více v časopise…

Petr Očko, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2020-03.

Jako náměstek ministra průmyslu a obchodu pro digitalizaci a inovace na MPO ČR se ve studii „How to approach 5G POLICIES“ společně s Daliborem Vavruškou z Digiteccs Associates Ltd. zabývám otázkami strategie budoucí digitální infrastruktury a služeb. Studie, kterou zde mám možnost představit, přináší komplexní pohled na téma 5G, které bývá mnohdy zužováno či bagatelizováno, a to v kontextu významných změn, které se dějí v oblasti digitální ekonomiky. Tyto změny vedou k námětům k zamyšlení, jak dále efektivně podporovat rozvoj digitální infrastruktury v nové digitální ekonomice a to tak, aby tento vývoj vedl ke zvyšování kvality života občanů a udržitelnému rozvoji ekonomiky.

Více v časopise…

Zdeněk Vaníček, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2020-03.

V posledním čísle TELEKOMUNIKACE & ICT – NEXT GENERATI@N Telekomunikace jsme představili názory některých bývalých a současných představitelů vnitrostátních regulačních úřadů a zároveň zkušených a znalých funkcionářů Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC) na problematiku síťové neutrality během celosvětové pandemie. V bezprostřední návaznosti na ně přinášíme nyní názor na toto aktuální a „bolestné“ téma, s nímž se svěřil generální ředitel a úřadující předseda Maltského komunikačního úřadu (MCA) Jesmond Bugeja (rozhovor s ním jsme přinesli v čísle 4/2019 časopisu), rovněž aktivní představitel BEREC

Více v časopise…

Lubomír Bokštefl, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2020-03.

Plány budování sítí elektronických komunikací mají dlouhou historii.
V současnosti již není mnoho aktivních pamětníků, kteří se pamatují na telekomunikační dobu před rokem 1989. Tehdy se rozvojové plány elektronických komunikací odvíjely od příprav pětiletých plánů, v režimu plně plánovaného státního hospodářství. Plány to byly vesměs velmi komplexní, protože se muselo plánovat všechno, včetně výsledků výzkumu a vývoje. Pochopitelně také spolu s výrobou a dodávkami technologií a v neposlední řadě také spolu s výstavbou objektů pro umístění telekomunikačních systémů.

Více v časopise…

Zdeněk Vaníček, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2020-03.

Evropský kodex elektronických komunikací (směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1972 ze dne 11. prosince 2018, kterou se stanoví evropský kodex pro elektronické komunikace), ukládá povinnost Evropské komisi, aby do 21. prosince 2020, a poté pravidelně, přezkoumala doporučení o relevantních trzích produktů a služeb v odvětví elektronických komunikací. Kromě tří hlavních cílů citovaná směrnice usiluje o podporu hospodářské soutěže, vnitřního trhu a zájmů koncových uživatelů o podporu propojení a přístupu k sítím s velmi vysokou kapacitou, včetně pevných, mobilních a bezdrátových sítí, a jejich využívání ve prospěch všech občanů a podniků Unie.

V zájmu transparentnosti zveřejnila Komise dne 25. srpna 2020 návrh nového doporučení a doprovodný vysvětlující dokument. Návrh nového doporučení. Komise zaslala Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací BEREC k vyjádření dne 31. července 2020. Zveřejněný návrh doporučení o relevantních trzích a k němu připojený vysvětlující dokument nejsou dosud konečné, slouží jako základ pro diskusi s BEREC, který je v této fázi procesu přezkumu hlavním partnerem Komise. Komise proto v maximální míře jeho stanovisko zohlední.

Více v časopise…

Huawei, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2020-03.

Rozhovor s Koenem Claesenem, specialistou centra kybernetické bezpečnosti společnosti Huawei v Bruselu s dlouholetou praxí v oblasti informační bezpečnosti a ekosystémů IoT.
Jaký je hlavní rozdíl mezi zabezpečením sítě 5G a zabezpečením sítí předchozích generací proti vniknutí zvenčí nebo kybernetickým útokům?
Hlavním rozdílem v zabezpečení sítí 5G je virtualizace a cloudifikace telekomunikační infrastruktury. Toto bylo možné už u sítí 4G, ale u sítí 5G se to stalo nezbytností. Zavedení softwarově definovaných sítí (SDN), virtualizace síťových funkcí (NFV), služeb cloud computingu, expozice API a tzv. network slicing, tedy vytváření nezávislých virtuálních sítí pro jednotlivé služby, změnilo způsob budování sítí. Tyto mechanismy oddělují hardwarové a softwarové vrstvy prostřednictvím virtualizace úložných, síťových, výpočetních a telekomunikačních funkcí. To významně zvyšuje závislost na software a vyžaduje způsob zabezpečení, který tyto zásadní změny zohledňuje. Ke zmírnění rizik spojených s těmito moderními technologiemi byla vyvinuta různá bezpečnostní opatření včetně těch, jako jsou bezpečnostní nástroje pro hypervisor, virtuální stroje a kontejnerová technologie. Byl ale vytvořen i set osvědčených postupů a pokynů v oboru, který je implementován například pomocí Cloud Security Alliance (CSA) nebo Cloud Controls Matrix (CCM).

Více v časopise…

Václav Jirovský, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2020-03.

Kybernetická bezpečnost se stala všeobecně známým a diskutovaným pojmem. Znalosti pochytané na internetu umožňují diskuze i těm, kteří mají ke kybernetické bezpečnosti velmi daleko. Dostatečně záhadné útoky jsou vhodným tématem pro novináře, kdy sérii několika článků většinou ukončí konstatováním, že případ byl odložen. Čtenáře, který očekává, že v následujících řádcích se dočte něco o antivirových programech, nebo způsobech jak zaútočit na server souseda, musím zklamat – kybernetická bezpečnost je o něčem úplně jiném.

Více v časopise…

Vladimír Petržílka, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2020-03.

Už je to řada let, když jsem napsal takový článeček, který se věnoval otázce, zda sítě kabelové televize, neboli CATV (tedy myšleno ta infrastruktura) přežije rok 2025. Sice rok 2025 ještě nenastal, ale na straně druhé již uběhlo od té doby více let a možná nebude na škodu se po poločase rozpadu původního textu rozhlédnout, kde se tyto sítě v dnešním datovém boomu nacházejí. S překvapením lze konstatovat, že se ten původní text ve svých výhledech zase tak moc nemýlil. A pokud ano, tak spíše v tom, že dnešní společnost za tu dobu již získala psychické mozoly, které jedince chrání proti blbé náladě související se zveřejňováním ne tak úplně pravdivých informací…

Více v časopise…

Vladimír Petržílka, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2020-03.

Jako jeden z členů Pracovní skupiny pro mapování infrastruktury pro poskytování vysokorychlostního přístupu k Internetu bych se s vámi rád podělit o své myšlenky týkající se specifikace systémů Docsis (Data Over Cable Service Interface Specification).

.

Více v časopise…

Vladimír Petržílka, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2020-03.

Ti z vás, kteří se již někdy dostali do situace, že připojení k Internetu je tak pomalé, že brání očekávané reakci nějakého serveru tam kdesi v síti, takže dochází k omezování služeb a růstu tlaku krve uživatele, již nepochybně vědí, co to ta agregace je – je to de facto několikanásobné přeprodání přenosové kapacity sítě elektronických komunikací.

.Více v časopise…

Jan Vašátko, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2020-03.

Evropská observatoř 5G (zřizovatelem je EK), ITU jako specializovaná agentura OSN, respektovaná oborová organizace FTTH Council Europe i reprezentant průmyslu Ericsson konstatují téměř ve shodě, že se v posledních měsících již seřadilo více sil, které svým potenciálem mohou proměnit celý obor telekomunikací hlouběji. Na trhu se etablují již nějakou dobu nezávislé subjekty, které využívají příležitostí, které nabízí liberalizace trhu i soutěžních a regulačních rámců a uvolňující se licenční režimy.
V příspěvku se pokusíme projít podklady a stanovisky respektovaných zdrojů zejména k míře a směru dopadů na obor a operátory zvláště v nových podmínkách přípravy a výstavby infrastruktury.

Více v časopise…

Karel Pospíšilík, Petr Kabilka, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2020-03.

První díl naší série „We solve your network issues“ jsme věnovali na první pohled ne tak zajímavému tématu. Nicméně jak dále uvidíte,  rozhodně tomu tak není.
Již před 3 roky jsme přešli z tištěných návodů na QR kódy, které jsou umístěné na našich optických a datových rozvaděčích a s jejichž pomocí si můžete návody zobrazit u sebe na svém chytrém zařízení. Návody tak dnes tiskneme už jen na vyžádání a v některých zemích, kde to není z právního hlediska možné.

Více v časopise…

Micos Telcom, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2020-03.

Jedinečný kompaktní design a možnosti před-instalace z výroby pomáhají zkrátit dobu montáže,
a
 snížit tak náklady na instalaci až o 50 %.

 • MTeH MINI umožňuje terminaci konektorů isvařování optických vláken.
 • Zvýroby ho lze dodat před-instalovaný adaptéry, pigtaily nebo splittery.
 • Díky kompaktní velikosti se může instalovat do rozměrově omezených prostor.
 • Disponuje dvěma dvířky uzamykatelnými vrutem – většími pro technika sodbornými dovednostmi, který pracuje se splittery, sváry apigtaily, a menšími pro technika bez odborných dovedností, který připojuje zákaznické drop kabely.

Kde používat MTeH MINI
MTeH MINI najde své uplatnění jako patrový nebo hlavní optický rozvaděč v bytových a rodinných domech. Lze ho využít pro všechny kabelové aplikace (riser kabely, buffered tubes, mikrotrubičky
a ribonové kabely) a pro GPON sítě s před-instalovaným splitterem.

Více v časopise…

Václav Řehoř, Miroslav Svítek, Peter Vittek, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2020-03.

Letecká doprava je příkladem využití moderních telekomunikačních technologií ve smyslu propojování informačních systémů a využívání dat. Výměna informací probíhá v prostředí globálních systémů, které zajišťují přenos informací o jednotlivých letech, pasažérech, současné provozní situaci na jednotlivých letištích i ve vzdušném prostoru, environmentálních vlivech, ale také informace o počasí. Speciální telekomunikační infrastruktura umožňuje vynikající plánování omezených zdrojů a kapacit letecké dopravy v krátkodobém i dlouhodobém horizontu. Díky centrálnímu řízení toků letadel se efektivnost využití nebe nad Evropskou unií zlepšuje. Daří se postupně zvyšovat propustnost vzdušného prostoru i letišť, a také postupně omezovat zpoždění letů.

Více v časopise…

Ing. Martin Pichl, Ph.D, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2020-03.

I když se téma samořiditelných silničních vozidel těší velkému zájmu médií a veřejnosti, plně automatizovaná silniční vozidla ještě nejsou běžně nasazována do ostrého provozu. Co je ale nyní aktuální a stává se realitou, je nasazování kooperativních inteligentních dopravních systémů ITS (dále „C-ITS“). Kooperativní vozidla představují významnou inovaci v dopravě. Už delší dobu je možné pozorovat dlouhodobý a do budoucna nevyhnutelný trend nebudovat zařízení pro řízení a usměrňování silničního provozu přímo na dopravní infrastruktuře (jako např. proměnné dopravní značky), ale naopak přenést a zobrazovat řídící pokyny řidiči přímo do vozidla. Zmíněný trend v sobě obsahuje mnohem více rovin než jen rovinu dopravní, a sice rovinu výzkumu, vývoje a inovací, rovinu digitalizace, rozvoje podnikání, vzdělávací, aj. Je zjevné, že tento trend představuje rovněž silný potenciál rozvoje pro ty subjekty nebo regiony, které se do něj ve všech zmíněných rovinách zapojí.

Více v časopise…

Václav Jáchim, Ph.D, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2020-03.

Kraj Vysočina již od roku 2010 spolupracuje s tchajwanskými partnery v oblasti technologických inovací pro veřejné služby. Zaměřujeme se zejména na využití chytrých řešení ve zdravotnictví, technickém vzdělávání či energetických úspor. Naším cílem je jednak využít či testovat dané technologie v krajském prostředí, vedle toho se pak také inspirovat organizačními vazbami a procesy při realizaci obdobných projektů na krajské úrovni. Některá zajímavá zdravotnická řešení, která na Tchaj-wanu úspěšně fungují, Vám představíme v tomto článku. Je třeba dodat, že toto není kompletní výčet všech eHealth projektů v tchajwanském zdravotnictví, jde o aktivity, které by mohly být přímou inspirací pro krajskou i národní úroveň zdravotnického systému.

Více v časopise…

Karel Pospíšilík, Pavel Schuster, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2020-03.

Vážíme si každého z našich klientů – toho, kdo nám pošle precizní poptávku, i toho, se kterým ji musíme ladit za pochodu. Shrnuli jsme proto pár příkladů, jak správně komunikovat, s jasným cílem, abyste měli svoji poptávku vyřízenu co nejdříve.
Tři skupiny zákazníků
První skupina zákazníků je plná optimismu a obvykle posílá svoji poptávku bez podrobnější specifikace. Zadání vypadá například takto: „Nabídněte mi optickou spojku na 12 vláken!“ nebo „Chci rozvaděč pro 24 konektorů!“ Na základě takového požadavku ani nevíme, zda jde o vnitřní nebo venkovní rozvaděč, rozvaděč pro svařování nebo terminaci konektorů,…

Více v časopise…

2020 – 02

COVID-19 … odchod do „věčných lovišť“?

Termín publikování časopisu NEXT GENERATI@N TELEKOMUNIKACE se neobvykle přesně shoduje s událostmi týkajícími se (výstižně řečeno), krize COVID-19. První číslo tohoto roku vyšlo těsně po vyhlášení nouzového stavu. Druhé číslo, které máte právě v rukou, vychází v době tzv. postupného rozvolňování všech možných opatření a bohužel i v době nástupu ekonomických potíží globálního rozsahu. Proto můžeme s jistou přesností hodnotit následky této virové krize se čtvrtletním odstupem. Jak v rozhovoru Juraje Šedivého, generálního ředitele společnosti CETIN, tak v anketním pohovoru Zdeňka Vaníčka s regulačními odborníky o síťové neutralitě během pandemie, zaznívají důležité informace o provozním zatížení v době krize COVID-19. Jsem velmi rád, že velká nepříjemná překvapení se nekonala s ohledem na mé osobní nedobré technologické zkušenosti právě v tomto období, kdy mi odešel do „věčných lovišť“ můj systém inteligentního domu HAIDY, dva OLED televizory LG (naštěstí v záruční době), monitor u počítače, protiproud v bazénu a plynový kotel.
Krize COVID-19 nám připravila události, které naše současné generace v podstatě nikdy nezažily. S výjimkou omezení cestování, které pro nás lehce starší bylo odepřeno v době ČSSR. Lze konstatovat, že vlády mnoha zemí si vyzkoušely, jak mohou ovlivňovat, přikazovat a manipulovat. V mém úvodníku se nechci pouštět do hodnocení jednotlivých opatření a zákazů, ale jisté předvídavosti bych se chtěl dopustit. Je dobré, že se země vrací do normálu a věřím, že nezvratně. Lze předpokládat, že pandemie různého druhu opět mohou přijít. Zvláště, když nám teď tají ty ledovce, ve kterých prý dřímají neznáme druhy virů. Jak se však zachovají naši náčelníci? Nemůže jejich urputná starostlivost o zdraví národa, která stejně vychází z udržení politických pozic, zahnat státy do neuvěřitelné vzájemné izolace? Uzavření hranic pro moderní globální obyvatelstvo nebude jen násilným způsobem rozbití rodin a přátelských vazeb, ale způsobí neuvěřitelné škody na jejich majetcích a hospodářstvích nyní propojených ekonomik. Pravděpodobně export a import by v jisté míře mohl fungovat, ale to jen do té chvíle, než se zjistí, že virus se přenáší i přes výrobky či potraviny. Země by musely začít být soběstačné, což asi není možné. Strašná představa. Mezinárodní letecké a jiné transportní společnosti by zanikly, mezinárodní obchod by zanikl, továrny nadnárodních firem by musely významně redukovat svou činnost nebo se přeorientovat na rostlinnou či živočišnou výrobu. V takové nehezké době by pozitivní efekt mělo snad jen pár věcí. Možná zlepšování životního prostředí a zastavení migrace (těmi dvěma si však nejsem úplně jist…) a komunikační technologie. Ty jediné by lidem umožňovaly se virtuálně setkávat, mluvit navzájem, studovat, zkoumat a předávat zkušenosti. Ale i komunikace mají své meze. Do té doby, než je začnou monopolně zneužívat mocní lháři a mystifikátoři. Snad je tento děsivý scénář vhodný jen pro knížku či film…
Ale zpět k našim českým telekomunikacím. Přestože operátoři nehlásili žádné fatální selhání jejich sítí v období krize COVID-19, je nutné nepodceňovat modernizaci sítí a kvalitu služeb. Jsem ve velkém očekávání, zda vláda nejen naší země, ale i dalších unijních států vyhodnotí jednotlivé dílčí kroky a situace, ke kterým došlo. Jedná se zejména o uvědomění si toho, že není možné se spoléhat jen na to nejlevnější a bohužel v mnoha případech současně i na nejméně kvalitní. A současně je nutné učinit závěry z toho, že není možné se spoléhat na dovoz klíčových a strategických výrobků ze zahraničí. Každý rozvinutý stát musí vyrábět ve své zemi předměty, léky a další prostředky pro krizové situace. Bylo velmi zvláštní, že české firmy, které vyrábí ochranné prostředky, nebyly osloveny nebo odmítnuty a namísto toho byl upřednostněn dovoz z daleké země. Podobně se to týká i našeho oboru. Jak jsem již předeslal, sítě nových generací se musí budovat s dostatečnou kapacitou a s kvalitní, odzkoušenou a dostupnou technologií. A hlavně odpovědní ministři by už konečně měli udělat razantní rozhodnutí a přizpůsobit stávající legislativu tomu, aby se dalo rychle a levně stavět! Je to v jejich moci a nebude to stát ani moc peněz…
Svatoslav Novák

 • EU | Index digitální ekonomiky a společnosti 2020 (DESI) • Evropská komise zveřejnila 11. 6. 2020 tzv. Index digitální ekonomiky a společnosti (DESI). Tento složený index shrnuje relevantní ukazatele v oblasti výkonu digitalizace, a sleduje vývoj členských států EU v pěti hlavních dimenzích: konektivita, lidský kapitál, využívání internetu, integrace digitální technologie, digitální Veřejné služby.
 • ČR | Česko může doplatit na pomalou digitalizaci veřejné správy, varuje Komise • Komise vydala doporučení v rámci tzv. evropského semestru pro koordinace hospodářských politik zemí EU. Doporučeními se ČR zřejmě příliš nezabývala, což vyplývá z tzv. indexu digitální ekonomiky a společnosti (DESI index).
  Česko se v tomto hodnocení totiž pravidelně pohybuje až v jeho druhé polovině. DESI index pro rok 2020 ho řadí na 17. místo z celkových 28 členských států. V roce 2019 přitom Česko obsadilo 18. příčku a v roce 2015 dokonce 15. Proces digitalizace Česka se tak za ostatními unijními státy opožďuje. Evropská komise opět upozornila Česko na nedostatky v oblasti digitalizace, na které může v brzké době doplatit. Na druhou stranu nelze přehlížet české úspěchy, a to například v oblasti umělé inteligence.
  „Pokud jde o užívání a poskytování veřejných digitálních služeb, patří Česko mezi nejméně rozvinuté členské státy. Počet uživatelů tzv. e-governmentu zaostává daleko za unijním průměrem.“
 • EU | Telefónica Deutschland se rozhodla pro Ericsson • 13. 6. 2020. • Telefónica si vybrala Ericsson jako primárního partnera pro svoji základní mobilní síť 5G v Německu, přičemž uvedla, že je třeba zajistit bezpečnost.
  Telefónica ve Španělsku a Německu používala ve velké míře v core síti G4 zařízení Huawei a nyní snižuje závislost na čínské firmě, jejíž zařízení bude omezeno jen na části 5G RAN.
  „Jako provozovatel sítě obsluhující nejvíce mobilních zákazníků v Německu máme zvláštní společenskou odpovědnost za poskytování zabezpečených sítí,“ Markus Haas, generální ředitel Telefonica Deutschland.
 • EU | Nokia jmenovala nového CFO • 11. 6. 2020 • Do funkce CFO společnosti Nokia byl jmenován Marco Wirén a nahradí tak odstupujícího CFO Kristiana Pullola, který působil v této pozici od ledna 2017.Wirén nastoupí k výkonu funkce v září 2020.
  Je to již druhá změna ve vedení firmy a to poté, co byl v březnu t. r. jmenován do pozice CEO společnosti Nokia Pekka Lundmark.
 • SVĚT | Ericsson se letos MWC v Los Angeles nezúčastní • 11. června 2020 (Fierce Wireless) • Vyhlídky na veletrhy v letošním roce jsou stále nejisté, ale Ericsson se již nyní rozhodl v roce 2020 pro neúčast na kongresu MWC pořádaném společností GSMA i když by Ericsson patrně patřil k největším vystavovatelům v rámci MWC. Kongres je plánován v termínu 28. až 30. října v Los Angeles. Webové stránky však i nadále počítají s původně plánovanými aktivitami vystavovatelů, prezentacemi agend či registračními nabídkami.
  Ericsson má v současné době podepsaných 90 dohod o spolupráci s mobilními operátory po celém světě. V poslední době například Ericsson spustil komerční 5G síť v Maďarsku, byl představen jako hlavní dodavatel výstavby mobilního operátora Orange ve Francii nebo oznámil 11procentní podíl na zakázce v Číně ve spolupráci s mobilním operátorem China Mobile – zbytek připadlo místním firmám Huawei a ZTE.
  Know how švédské firmy spočívá ve využití stávající telekomunikační infrastruktury, kterou pomocí softwarových a dalších nástrojů upravuje tak, aby ji bylo možné využít i na provozování 5G sítí. V současné době se Ericsson podílí na výstavbě 30 sítí typu 5G na čtyřech kontinentech.
 • SVĚT | Vodafone varoval britské zákonodárce před úplným zákazem zařízení Huawei v síti 5G • Reuters 10. 6. 2020 • Budoucnost Huawei ve Velké Británii byla v posledních týdnech opět vržena do nejistoty. „Velká Británie v oblasti 5G ztratí vedoucí pozici, budou-li mobilní operátoři nuceni utrácet čas a peníze nahrazováním stávajícího zařízení“ uvedl Scott Petty, technický ředitel společnosti Vodafone UK.
  Boris Johnson údajně nařídil ministrům, aby do roku 2023 vytvořili plány na eliminaci zařízení Huawei v národních 5G sítích. Johnson také nařídil pohotovostní přezkum, který Národnímu centru pro kybernetickou bezpečnost vyhodnotí, zda bude další sankce USA proti Huawei ztěžovat používat technologii čínského prodejce; což může být důvodem pro to, aby k odchodu dodavatele došlo dříve.
 • SVĚT | Kanada odmítla zařízení Huawei • 10. 6. BM • Společnost Bell Mobility potvrdila, že pro 5G síť použije výhradně telekomunikační zařízení společnosti Ericsson. Další dva hlavní kanadští operátoři, Telus Mobility a Rogers Wireless, se rozhodli pro výstavbu svých sítí 5G využívat technologií Ericsson a Nokia. Rogers má rozhodování o něco snazší, neboť má se společností Ericsson uzavřeno dlouhodobé partnerství.
  Rozhodnutí společnosti Bell je pro Huawei nejzávažnější, protože operátor byl jedním z nejpodstatnějších podporovatelů čínského dodavatele. Nedávné události však pravděpodobně způsobily, že Bell přehodnotil své postoje, zřejmě vzhledem k nejisté pozici Huawei v budoucnosti.
 • SVĚT | Čínské telecomy mají v USA zákaz • V dubnu vydal Federální komunikační výbor USA (FCC) pokyn čtyřem čínským operátorům China Telecom, China Unicom, Pacific Networks a ComNet, aby prokázali, že konají nezávisle na čínské vládě a to pod hrozbou ztráty jejich americké licence.
  Napětí se ještě zvýšilo v květnu, když FCC jednomyslně hlasoval o zamítnutí žádosti společnosti China Mobile o licenci v USA, dále po uvalení sankcí vůči Huawei a zabránění přístupu čínských firem k produkci amerického polovodičovému průmyslu.
 • EU | Slovak Telekom plánuje prodej Zoznamu • 11. 6. 2020 • Slovak Telekom plánuje v nadcházejících týdnech prodej 100% podílu ve své dceřiné společnosti Zoznam. O podíl usiluje Martin Mac, generální ředitel Zoznamu. Slovak Telekom uvedl, že prodej nebude mít žádný významný dopad na činnost ostatních dceřiných společností Digi Slovakia a PosAm.
 • SVĚT | Google vydává beta verzi pro Android 11 • 11. června 2020 • Společnost Google vydala beta verzi systému Android 11. Poté, co minulý týden spouštění v důsledku událostí v USA zrušil, společnost zveřejnila k novému operačnímu systému jen pouze několik videí a online informací. Software je k dispozici pro spuštění na telefonech Google Pixel 2+ a pro ostatní bude k dispozici v příštích týdnech, pravděpodobně v září.
 • EU | COVID-19 vynucuje 15% snížení výdajů na vysokorychlostní sítě • 9. 6. 2020 Dell’Oro • Nejnovější odhady konzultační společnosti Dell’Oro naznačují, že výdaje na technologie pro vysokorychlostní sítě klesly meziročně o 2,5 miliardy USD, což činí asi 15 %, především z důvodu narušení dodavatelských řetězců. Oživení zájmu o zařízení se očekává až ve druhé polovině roku.
  Na evropském trhu 39 zemí uvnitř i vně EU je podle dat z rady FTTH Council Europe nyní připojeno optikou 70,4 milionu účastníků, od roku 2015 se počet účastníků zdvojnásobil.
  Data ze stejného zdroje naznačují, že v současné době je v dosahu optických sítí v 39 zemích 172,2 milionu domácností. Z domácnosti, které mají dostup k síti s nejvyššími rychlostmi přístupu, jich k přístupu skutečně využívá pouze 40,8 %.
 • SVĚT | Nový Zéland zavádí do škol WIFI 6 • 9. 6. 2020 • Ministerstvo školství Nového Zélandu vybralo společnost CommScope pro nasazení až 38 000 přístupových bodů Wi-Fi 6 a 12 000 multi-gigabitových přepínačů do více než 2 500 škol. Nasazení umožní rychlejší a spolehlivější výkon na připojených zařízeních ve vysoce hustém datovém provozu v prostředí kampusů.
  Pamětníkům naší telekomunikační historie to možná připomene nedotažený historický projekt Internet do škol z října roku 2001. Rámcová smlouva a projekt, který záhy získal přezdívku Indoš, byl svým rozsahem mimořádný, neboť do konce roku 2003 mělo být vítězným konsorciem společností Český Telecom a Autocont připojeno k internetu přibližně 7000 škol s využitím připravované komunikační infrastruktury informačních systémů státní správy.
  Program ale končil v poločase jeho neurčitým zánikem v roce 2007. Stát nenašel potřebné prostředky ve svém rozpočtu.
 • SVĚT | Zpráva Senátu USA varuje před riziky z Číny z důvodu nedostatečného dohledu nad zahraničními telekomunikačními operátory • 9. června 2020 • Vyšetřování provedené Senátem v USA zjistilo, že vláda vykonává nad zahraničními telekomunikačními operátory působícími v zemi jen formální dohled. Zpráva Stálého podvýboru pro vyšetřování v Senátu vyzvala ke zřízení statutárního orgánu dohledu nad zahraničními operátory a ochrany zájmů národní bezpečnosti.
 • EU | Orange Polska připravuje spuštění mobilních služeb 5G k 1. červenci • 5G síť, která ponese značku # hello5G, bude na startu k dispozici přibližně šesti milionům obyvatel v oblasti kolem Katovic, Krakova, Lodže a Varšavy. Orange postavil v zemi 1600 základnových stanic 5G.
  Při spuštění bude síť pracovat v pásmu 2100 MHz. V budoucnu Orange plánuje pro 5G sítě využívání pásma 3,5 GHz, zatím se plánovaná aukce se kvůli současné pandemii opozdila, má však proběhnout do konce roku 2020.
 • EU | Národní koalice pro digitální dovednosti a pracovní místa budou financovány z nástroje pro propojení Evropy Telecom • EK červen 2020 • Nástroj pro propojení Evropy (CEF) v Telecomu je klíčovým nástrojem EU k usnadnění přeshraniční interakce mezi veřejnou správou, podniky a občany, a to vybudováním infrastruktury digitálních služeb (DSI) a vysokorychlostních sítí k podpoře projektů pro jednotný digitální trh.
  Národní koalice pro digitální dovednosti a pracovní místa z 8 evropských zemí obdrží celkem více než 900 000 EUR za upgrade své webové prezentace a připojení k Evropské platformě pro digitální dovednosti a pracovní místa.
  Hodnotitelé vybrali 8 nejlepších návrhů, které získají finanční prostředky ve formě jednorázové částky. Oceněné národní koalice jsou z Kypru, České republiky, Dánska, Irska, Litvy, Slovenska, Slovinska a Španělska. Financování z nástroje Connecting Europe Facility Telecom se bude pohybovat od 79 000 do 171 000 EUR v závislosti na výši životních nákladů v každé zemi.
 • SVĚT | FCC otevírá pásmo 6 GHz pro WiFi • FCC přijala pravidla pro zpřístupnění 1 200 MHz spektra v pásmu 6 GHz (5,925–7,25 GHz) pro nelicencované použití. Účelem nových pravidel je podporovat WiFi 6 a růst internetu věcí (IoT). Očekává se, že WiFi 6 bude více než 2,5krát rychlejší než současný standard. Záměrem otevření pásma 6 GHz pro nelicencované použití je také navýšení části spektra dostupného pro Wi-Fi a zlepšení kvality připojení ve venkovských oblastech
  Pásmo 6 GHz je v současné době využíváno mimo jiné službami k podpoře veřejných služeb a veřejné bezpečnosti. Zařízení pro nelicencované použití budou sdílet toto spektrum s licencovanými službami v souladu s pravidly vytvořenými k ochraně těchto licencovaných služeb v celé této skupině.
 • SVĚT | FCC schvaluje pravidla pro poskytování dotací na podporu výstavby rurálních vysokorychlostních sítí ve výši 16 miliard USD • 10. června 2020 FCC • FCC přijala pravidla pro další hlavní kolo dotací vysokorychlostní sítí ve venkovských oblastech. Fáze I Fondu venkovských digitálních příležitostí (Rural Digital Opportunity Fund) poskytne pro výstavbu pevných vysokorychlostních sítí za 10 let až 16 miliard USD. Prostředky budou rozděleny v aukci, která bude upřednostňovat nabídky pro vyšší rychlosti až 1 Gbps a sítě s nižší latencí, což více než na dvojnásobek zvýší minimální rychlosti z aukce FCC 2018 Connect America Phase II. Očekává se, že nabídka bude otevřena 29. října a účastníci, kteří projeví zájem, mohou žádat od 1. července.
 • EU | Telefonica Deutschland finalizuje prodej telekomunikačních stožárů • 9. 6.Total Telecom • Telefónica S.A. se po ohlášení nové strategie stahuje se z mnoha mezinárodních trhů a zaměřuje pozornost na trh domácí. V rámci tohoto plánu Telefónica založila divizi Telefonica Infra, se zaměřením na rozvoj a provoz infrastruktury, zejména věží. V jejím jádru je společnost Telxius, která se aktuálně připravuje na nákup 10,100 mobilních základen od společnosti Telefonica Deutschland. Nákup byl oceněn částkou 1,5 miliardy EUR a zvýší portfolio společnosti Telxius o více než 32 800 základen v šesti zemích. V příštích čtyřech letech se tato společnost dohodla na výstavbě dalších 2 400 základen mobilní sítě.

Juraj Šedivý, otázky kladl Svatoslav Novák, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2020-02.

Vážený pane generální řediteli, děkuji za možnost položit vám několik otázek pro náš časopis NG/TELEKOMUNIKACE, který vychází již více než 50 let, a který byl kdysi vydáván právě předchůdcem vaší společnosti CETIN, Českým Telecomem. A právě v něm jste kdysi začínal ve finančním odboru. Můžete krátce vzpomenout na toto období?
Bylo to v polovině devadesátých let. Do Českého Telecomu jsem nastoupil po mém působení ve France Telecomu v roli CFO na Slovensku, kde jsme rozjeli druhého mobilního operátora, dnešní Orange. Situace v Českém Telecomu byla samozřejmě úplně jiná.

Více v časopise…

Autor: Zdeněk Vaníček, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2020-02.

Stanovisko představitelů Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC) o síťové neutralitě během pandemie
Síťovou neutralitou je označován způsob, jakým poskytovatelé internetových služeb (ISP) spravují data nebo „provoz“ přenášený v jejich sítích podle požadavků účastníků širokopásmového připojení (tzv. „konečných uživatelů“ podle právních předpisů EU) od poskytovatelů obsahu, aplikací nebo služeb (CAP), jako jsou YouTube nebo Spotify, nebo při výměně provozu mezi koncovými uživateli.
Internet se snaží zachovat princip rovnoprávnosti datového přenosu, což znamená, že internet vynaloží veškeré úsilí na přenášení dat bez ohledu na to, co data obsahují, která aplikace je přenáší („aplikační agnosticismus“), odkud pochází nebo kam jdou. Mezi výhody internetu patří zejména oddělení mezi aplikační a síťovou vrstvou internetu. Toto oddělení umožňuje inovaci aplikací nezávislých na poskytovateli internetových služeb, čímž se zvyšuje výběr koncových uživatelů.

Více v časopise…

Marian Piecha, rozhovor vedl Petr Beneš, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2020-02.

Výzvu „Technologie COVID-19“ mohou využít malí a střední podnikatelé, dotace může být až do výše 20 milionů korun. „Podporovat budeme podnikatelskou činnost se zaměřením na výrobu zdravotnických prostředků a prostředků osobní ochrany. Zejména půjde o projekty, které mají přímou souvislost s bojem proti dalšímu šíření koronavirové infekce. Podporovat budeme pořízení nových technologických zařízení a vybavení,“ upřesňuje náměstek ministra průmyslu a obchodu pro evropské fondy Marian Piecha, s nímž jsme v období od 4. května do 5. června sledovali zájem o tuto výzvu, ve které vynikl silný inovativní potenciál mnoha předkládaných projektů. Při té příležitost padla řada otázek.

Více v časopise…

Autor: Petr Beneš, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2020-02.

Rychlý vývoj informačních a komunikačních technologií přináší drastické změny ve společnosti i průmyslu. Digitální transformace bude vytvářet nové hodnoty a stává se pilířem průmyslové politiky v řadě zemí. V očekávání těchto globálních trendů, byla „Society 5.0“ prezentována jako základní pojem přijatý japonskou vládou již v roce 2016. Je považován za růstovou strategii pro Japonsko. Society 5.0 je rovněž hlavní součástí reformní investiční strategie pro budoucnost z roku 2017. Proberme nyní typické aktivity Society 5.0 v Japonsku.

Více v časopise…

Rozhovory Zdeňka Vaníčka: Dean Bubley, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2020-02.

Dean Bubley – Outspoken Industry Analyst, Strategy Advisor & Chair/Speaker on Telecoms, 5G, Wi-Fi, Spectrum Policy, IoT & Futurism
Váš profil na LinkedIn vás představuje jako „Outspoken Industry Analyst, Strategy Advisor & Chair / Speaker on Telecoms, 5G, Wi-Fi, Spectrum Policy, IoT & Futurism“. Jak byste jako „otevřený průmyslový analytik“, který je dobře respektován a obecně uznáván, popsal stručně a výstižně obecné dobro 5G pro celou Unii?
5G je v krátkodobém horizontu většinou jen upgrade stávající sítě 4G. Poskytuje větší kapacitu, vyšší rychlosti a poněkud nižší latence. Z dlouhodobějšího hlediska by to mělo umožnit některé nové případy použití, zejména v lokalizovaných místech, jako jsou továrny nebo přístavy.

Více v časopise…

Autor: Jan Vašátko, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2020-02.

Rada FTTH Europe se dne 9. června 2020 sešla na svém virtuálním valném shromáždění. Během jednání rada přijala pracovní program a priority a zvolila nového prezidenta, nové členy představenstva a předsedy pracovních výborů. Prezidentem Rady se stal Eric Festraets ze společnosti Nokia.

Více v časopise…

Autor: Prof. Miloslav Filka, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2020-02.

V letošním roce to je 50 let, co se datuje uskutečnění prvních přenosů s využitím optického vlákna, tedy v roce 1970 – kdy byl aplikován vynález vědců.
Idea optického přenosu není nová, je stará. Ať již se jednalo o přenos informací ve formě kouře a ohňů, až po fotofon, který v roce 1880 vynalezl a nechal si patentovat A. G. Bell. U Bellova fotofonu zdrojem optického záření bylo slunce, jehož paprsky byly soustřeďovány zrcadlem a soustavou čoček na pohyblivé zrcadlo umístěné na membráně, rozkmitávané akustickým signálem. Modulované světelné paprsky byly kolimovány soustavou čoček a fokusovány parabolickým reflektorem na selenovou tyčku, jejíž odpor se měnil v závislosti na ozáření. Tak mohl být modulován elektrický proud protékající z baterie telefonním sluchátkem, v němž byl transformován na akusticky signál. Fotofon umožňoval přenos na vzdálenost asi 200 m, ale byl silně závislý na atmosférických podmínkách. Následující období dosud nikdo z historiků moderní techniky z tohoto hlediska soustavně nepropátral, ale přímo souvisejících poznatků bylo poměrně málo.

Více v časopise…

Autor: Huawei, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2020-02.

Jaký dopad bude mít koronavirová krize na města a obce České republiky či jak by mohly technologie v budoucnu pomáhat městům zvládat obdobné krizové situace, i o tom debatovali zástupci Poslanecké sněmovny, samospráv, Svazu průmyslu a dopravy a technologických a telekomunikačních společností kolem odborného kulatého stolu. Tématy byly, jak moderní technologie a inteligentní řešení mohou pomoci správě českých měst lépe zvládat obdobné krize a jak může chytrá správa měst zlepšit život jejich občanů. Předmětem diskuze byly také překážky rychlejšího rozvoje chytrých technologií a limity stávající infrastruktury pro budoucí potřebu přenosu dat. Cílem setkání byla diskuze o budoucnosti chytrých měst v České republice a o možném přínosu řešení „smart city“ pro život obyvatel českých měst v kontextu zkušeností s globální pandemií. Opatření související s novým koronavirem Covid-19 měla dalekosáhlé dopady na fungování a správu měst i na každodenní život občanů. Debata proto zhodnotila i současný stav využívání chytrých řešení v ČR a úskalí rozvoje nejmodernější technologií ve správě českých měst.

Více v časopise…

Autor: Jan Vašátko, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2020-02.

Evropská komise zveřejnila ve čtvrtek 11. června výsledky indexu digitální ekonomiky a společnosti 2020(DESI), který monitoruje celkový digitální výkon Evropy a sleduje vývoj v zemích EU s ohledem na jejich digitální konkurenceschopnost. Parametry letošního DESI ukazují, že u všech členských států a ve všech klíčových oblastech měřených indexem docházelo ke zdravému vývoji.

Více v časopise…

Autor: VOLTDRIVE, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2020-02.

Příběh společnosti VOLTDRIVE
Nápad použít k pohonu auta elektrický motor je stejně starý jako historie automobilů. První pokusy s pohonem elektrickým motorem se datují na přelom dvacátých a třicátých let 19. století. Od samého začátku experimentování s elektrickým pohonem byla klíčovým faktorem úspěchu dostupnost či spíše nedostupnost vhodného způsobu ukládání elektrické energie. Právě neexistence dobíjitelných elektrických článků byla příčinou neúspěchu prvních elektrických pohonů.

Více v časopise…

Autor: Petr Svoboda, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2020-02.

Následující článek má přispět k objektivní informovanosti o problematice oboru pasivních sledovacích systémů, který má v České republice šedesátiletou tradici a jehož produkty s označením PRP-1 KOPÁČ, RAMONA, TAMARA A VĚRA jsou známé po celém světě.

Více v časopise…

2020 – 01

Viry a broadband
To, co hýbe světem těchto dní, je globální pandemie koronaviru. Ve stínu potenciálních hrozeb se tak rázem ocitají telekomunikační „pandemie“ širokopásmové kompetence BCA a sítě generace 5G.
Svět telekomunikačních technologií se podobně jako další vyspělé obory potácí v pralese zkratek, ale i zde je možné sledovat dramatický vývoj. BroadBand (BB) je označován anachronismus. Vysokorychlostní přístup k internetu je správný výraz. Zkratka VHCN tak uložila širokopásmové – broadband telekomunikace na smetiště dějin.
Spolupráce v sítích VHCN a robotika patří mezi nástroje pro posílení sdílení informací, péče o pacienta a veřejného bezpečí. Právě technologie v současném zdravotnictví pomáhají držet na uzdě šíření koronaviru. Nemoc oficiálně označovaná Světovou zdravotnickou organizací (WHO) zkratkou COVID-19 se stává významnou světovou, evropskou, českou i pražskou hrozbou.
Existují však nástroje, které již pomáhají v celosvětovém měřítku rychleji diagnostikovat případy onemocnění koronavirem, poskytovat virtuální péči a předcházet šíření viru v populaci. Na počátku roku otevřelo největší nemocniční centrum v Izraeli, obsluhující více než milión pacientů, program telemedicíny zaměřený na koronavirus. Nástroje telemedicíny mají pacienty fyzicky izolovat a zajistit jim potřebnou lékařskou péči. Program nyní expanduje také do USA. Řada zaměstnanců čínských firem, kteří jsou na základě opatření vlády nebo z vlastní vůle izolováni doma, obrací svoji pozornost k pracovním nástrojům, které nabízejí videokonference. Platforma může být velmi užitečná v karanténních oblastech, neboť umožňuje lidem komunikovat a snížit riziko expozice.
Pomocnou ruku při péči o pacienty podávají také roboti. Lékaři ve významném regionálním lékařském centru ve Washingtonu použili robota pro sejmutí životně důležitých údajů infikovaného člověka stetoskopem a jejich komunikaci prostřednictvím elektronické zdravotní karty (EMR).
Příznaky nakažení koronavirem v lékařských záznamech identifikuje software s funkcemi umělé inteligence (AI). Americká společnost Epic, jejíž elektronické zdravotní záznamy dnes využívá více než 250 miliónů pacientů, na konci ledna aktualizovala ve spolupráci se specialisty na infekční nemoci svůj dotazník prověřující při setkání s lékařem cestovní aktivity pacientů. Cílem je vyhledávání informací z center pro prevenci a kontrolu nemocí, jako je např. ECDC na Státním zdravotním ústavu (SZÚ), a identifikace symptomů, jež by mohly vést k opatřením směřujícím k izolaci.
Také zařízení nositelné elektroniky (wearable electronics) pomáhají při boji s koronavirem tím, že umožňují profesionálům zdravotní péče monitorovat životní funkce a snižují přímý kontakt s nakaženým.
Zakladatel a předseda představenstva čínského internetového obchodu Alibaba, Jack Ma v jednom rozhovoru prohlásil, že nové technologie jako umělá inteligence mohou rozpoutat třetí světovou válku. Dvě světové války byly nejdůležitějším nástrojem jak technologických, tak politických změn ve 20. století. Tento proces je velice dobře ilustrován rychlým vývojem letadel a objevením tanků v první a atomové bomby ve druhé světové válce. Historie podle čínského miliardáře ukazuje, že technologické inovace jsou primárním faktorem, který stojí za globálními konflikty, k nimž patří i soupeření států o převahu v oblasti umělé inteligence.
Světová válka je stresující hrozbou, ale smrtící virová pandemie není o nic lepší. Aktivity související s COVID-19 někteří považují za politický populismus, aneb “snahu o získání voličů údajnou ochranou zájmů obyčejných lidí proti různým ohrožením a prosazováním témat vzbuzujících emocionální reakce veřejnosti”. A nejsou, v České republice zejména, daleko od pravdy.
Nezbytnost přechodu na aktivity typu home office a vzdálenou komunikaci však prověří stav infrastruktury vysokokapacitních sítí elektronických komunikací, bez ohledu na pandémii a populistické klábosení o „výzvách, které stojí před českou ekonomikou v souvislosti se vstupem do digitálního světa“, a ukáže, že je třeba, nejen v přeneseném smyslu slova, „vzít do ruky krumpáč“ a začít prorážet cesty pro kabely s optickými vlákny přípojných a distribučních sítí i pro implementaci sítí 5G. A neotálet, protože jednou by mohlo být také pozdě.
Petr Beneš

 • EU | EK: Nová evropská průmyslová strategie • 10. března 2020 • EK představila novou strategii, která má evropskému průmyslu pomoci zvládnout dvojí transformaci, jednak na klimatickou neutralitu a jednak na vedoucí postavení v digitální oblasti. Stanoví řadu opatření na podporu všech aktérů evropského průmyslu, včetně velkých a malých podniků, inovativních začínajících podniků, výzkumných center, poskytovatelů služeb, dodavatelů a sociálních partnerů. Zvláštní strategie pro malé a střední podniky (MSP) má snížit administrativní zátěž, pomoci mnoha evropským malým a středním podnikům podnikat na celém jednotném trhu i mimo něj a získat přístup k financování a pomoci jim být při ekologické a digitální transformaci v první řadě. Iniciativy rovněž obsahují konkrétní opatření k odstranění překážek a nadměrné byrokracie.
 • EU | Státní podpora: EK schvaluje dánský režim na náhradu škod způsobených zrušením velkých veřejných událostí v důsledku ohniska COVID-19 • 12. března 2020 • (EC) Evropská komise potvrdila, že dánský režim podpory ve výši 91 milionů DKK, který má organizátorům nahradit škodu způsobenou zrušením velkých událostí s více než 1 000 účastníky v důsledku propuknutí choroby COVID-19 je v souladu pravidly podpory EU State aid.
  Jedná se o první a jediné opatření státní podpory oznámené členským státem Komisi v souvislosti s doposud propuknutím choroby COVID-19. Komise schválila režim podle pravidel státní podpory EU do 24 hodin od obdržení oznámení od Dánska. Komise je připravena obdobně spolupracovat se všemi členskými státy. Za tímto účelem Komise zřídila vyhrazené kontaktní místo pro členské státy, které jim poskytne odbornou pomoc.
 • EU | Evropská komise navrhuje limity pro viditelné části malých antén 5G • 12 března 2020 • Malé bezdrátové přístupové body potřebné pro rozmístění 5G sítí by měly být buď neviditelné, nebo namontovány vizuálně nenápadným způsobem. Evropská komise zveřejnila svůj návrh prováděcího nařízení k veřejné konzultaci do 26. března 2020.
 • ČR | Harmonogram výzev OP PIK • Ve středu 4. března 2020 zveřejnilo Ministerstvo průmyslu a obchodu plán výzev OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost na letošní rok. Harmonogram výzev OP PIK pro rok 2020.
  Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (dále OP PIK) je stěžejním programem pro podporu českých podnikatelů v programovém období 2014–2020. Finanční prostředky z něj mohou žadatelé využít na spolufinancování podnikatelských projektů ve zpracovatelském průmyslu a souvisejících službách.
 • ČR | Přenositelnost čísel v Telekomunikačním věstníku • V Telekomunikačním věstníku byla dne 6. března 2020 publikována změna opatření obecné povahy, kterým se stanoví podmínky pro realizaci přenositelnosti telefonních čísel. Ta má návaznost na novelu ZEK účinnou od dubna t. r.
  Ve smyslu článku 5 Přenesení telefonního čísla – lhůta pro realizaci všech úkonů nezbytných pro přenesení telefonního čísla činí dva pracovní dny a začíná běžet ode dne vyrozumění opouštěného poskytovatele služby o žádosti účastníka o přenesení čísla přejímajícím poskytovatelem služby.
 • EU | Ericsson nastiňuje vizi „sklopení energetické křivky 5G“ • 12. března 2020 • (Ericsson) Nový report společnosti Ericsson přináší rozbor konkrétních řešení ke snížení spotřeby energie a emisí uhlíku v mobilních sítích.
  Roční globální náklady na energii pro provozování mobilních sítí se odhadují na přibližně 25 miliard USD (22,1 miliard EUR). Přístup společnosti Ericsson ke snižování spotřeby energie v sítích 5G je založen na čtyřech klíčových oblastech: Příprava sítě (volba výhledového hardware s parametry); aktivace softwaru pro úsporu energie; budování 5G s precizností ( vytváření sítí s optimálním rádiovým řešením ve všech typech základnových stanic); a inteligentní provozování infrastruktury webu.
 • ČR | Rada Českého telekomunikačního úřadu je opět kompletní • Úterý 10. března 2020 • Vláda České republiky jmenovala členem pětičlenné rady ČTÚ dlouholetého pracovníka úřadu Marka Eberta.
 • ČR | CETIN letos investuje do sítě 4 miliardy Kč • 9. března 2020 • (CETIN) Český poskytovatel infrastruktury CETIN plánuje letos do rozvoje své sítě a technologií investovat 4 miliardy korun. Společnost upřednostňuje nasazení optické sítě, upgrade stávající sítě a řešení záležitostí kybernetické bezpečnosti.
 • ČR | Český Vodafone spustí službu Vodafone TV ještě v březnu • Operátor Vodafone Czech Republic uvede celoplošně na trh službu Vodafone TV v březnu, uvádí Mobilmania.cz. Služba je již aktuálně dostupná v dalších zemích pro více než 22 milionů uživatelů.
 • SVĚT | Čínský prodej smartphonů se kvůli Covid-19 zhroutil • 10. března 2020 • (CAICT). Čínská akademie informačních a komunikačních technologií zaznamenala v průběhu měsíce února meziroční pokles prodejů o 54,7 %, přičemž bylo dodáno pouze 6,3 milionu kusů – nejnižší úroveň za únor od doby, kdy CAICT začal zveřejňovat údaje v roce 2012. Za poslední dva měsíce Bylo prodáno 26,7 milionu kusů, což představuje pokles o 42,1 %.
  Čísla CAICT ukázala, že přibližně 8,2 % únorových dodávek uskutečnily nadnárodní společnosti, z nichž lze odhadnout, že dodávky Apple iPhone klesly přibližně o 61 % na 500 000.
 • EU | Ofcom vydal sadu pravidel pro svoji příští aukci spektra • 13. března • Regulátor sdělil, že nebude v dalších krocích aukce zprostředkovatelem při řešení defragmentace spektra ve středním pásmu a nechává to na dohodách o případné „výměně“ mezi operátory. V aukci se bude navyšovat dostupné mobilní spektrum o 18 %, přičemž 80 MHz bude k dispozici v neocenitelném pásmu 700 MHz a 120 MHz v pásmu 3,6–3,8 GHz. Je to samozřejmě dobrá zpráva pro operátory, kteří čelí 40% nárůstu využívaných zákaznických dat.
  Regulátor uvedl, že se snaží zachovat silnou hospodářskou soutěž na trhu tím, že uvalí 37% strop na celkové spektrum dostupné pro jednu společnost.
 • EU | Berec navrhuje definici rychlosti pro pevné vysokorychlostní sítě • 10. března 2020 • Regulátor EU Berec vydal své návrhy pokynů pro definování sítí s velmi vysokou kapacitou. Pro ně počítá s minimální rychlostí přenosu 1Gbit/s. Tyto návrhy jsou přístupné veřejnosti do 24. dubna a Berec si klade za cíl zveřejnit konečnou verzi do prosince.
 • EU | Bezpečnost 5G sítí budeme řešit společně, dohodly se státy Evropské unie. • 11. března 2020 • (EK)Doporučení ale nejsou závazná. Více kontrolovat mobilní operátory, hlídat kvalitu dodavatele 5G technologií i jeho vlastnickou strukturu. To jsou hlavní cíle ze seznamu doporučení, na nichž se 11. 3. shodly státy Evropské unie. Takzvané toolboxy, jak sítě stavět a chránit, podpořila i Evropská komise. Státy ale musí závazně do dubna sdělit, jaká opatření zavedly.
  Na doporučeních – neboli toolboxech – se velkou měrou podílel i český Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost. K hlavním rizikům technické části 5G sítí patří především to, že většina věcí se v nich už bude řešit softwarově. Státy proto musí hlídat, aby zdrojové kódy byly bez chyb. A pokud se nějaká vyskytne, aby byla opravena co nejdříve.
 • EU | Francouzská vláda potvrzuje cíl 100% pokrytí domácností optickými sítěmi FTTH do roku 2025 • 25. února 2020 • Vláda ve svém oznámení potvrdila cíl rozšířit dosah optických sítí tak, aby do roku 2025 byly všechny francouzské domácnosti pokryty službami FTTH. Za tímto účelem budou v rámci nově otevřené aplikace uvolněny finanční prostředky ve výši 280 milionů EUR.
  V celé zemi nyní musí 25 francouzských departementů připravit plán realizace. Někteří senátoři se však domnívají, že bude zapotřebí, aby pro uvedený rozsah implementace vláda poskytla až 600–700 milionů EUR.
 • ČR | Výpadek dodávek elektroniky na český trh nepokryje ani obnovená výroba v Číně • 13. března 2020 • (COMPUTERWORLD) Omezené zásobování obchodů spotřební elektronikou z Číny na český trh teprve dolehne. Většina obchodů zatím prodává ze skladových zásob, musí se ale připravit na důsledky pozastavené výroby způsobené šířením koronaviru. Přestože čínské továrny svou činnost již začínají obnovovat, nové zásoby lze podle distributora elektroniky eD system očekávat až v řádu několika týdnů nebo měsíců. Vybrané zboží by proto mohlo během této doby zdražit až o nižší desítky procent.
 • EU | Švýcarsko pozastaví provoz nových antén 5G kvůli zdravotním obavám • Čtvrtek 13. února • (Total Telecom) Po dokončení loňské výstavby 2 000 antén pro 5G zaslala švýcarská agentura pro životní prostředí Bafu místním orgánům dopis, kterým požádala o ukončení používání všech nových věží 5G. Společnost uvedla, že bude potřebovat jistý čas k vyhodnocení zdravotních dopadů záření 5G na obyvatele.
  Bafu podrobně prozkoumá expozici pomocí adaptivních 5G antén, pokud možno v reálných provozních podmínkách a odvolává se na skutečnost, že v současné době neexistuje mezinárodní standard pro vydání doporučení.
  Do doby než Bafu stanoví kritéria se provozovatelé budou řídit stávajícími předpisy v oblasti radiační expozice, které však ve většině případů použití 5G vylučují.
  Swisscom však sdělil, že bude nadále budovat svoji 5G infrastrukturu, i když nemůže okamžitě plně využívat její plné kapacity.
 • EU | Telecom Italia se připravuje na zřízení nového operátora pevné sítě s KKR – CEO • 12. března 2020 • (TIM) Telecom Italia (TIM) připravuje zřízení nové společnosti „FiberCop“, provozovatele „přístupové optické a měděné sítě“ a prodej 40 procent aktiv soukromé společnosti KKR. CEO Luisi Ubitosti uvedl, že probíhají oddělené diskuse s KKR a s velkoobchodním rivalem Open Fíbre s tím, že chtějí ponechat dveře otevřené „možné konvergenci“ na konci tohoto procesu.
 • SVĚT | Huawei má povolení k prodeji do USA na dalších 45 dní • 11. března 2020 • Spojené státy udělily čínskému telekomunikačnímu gigantu Huawei dalších pro obchodování s americkými společnostmi dalších 45 dní.
  Americké společnosti a obyvatelé jsou v zásadě nuceni najít alternativní dodavatele telekomunikačních zařízení a softwaru Huawei.
  Platnost nové prozatímní licence končí 15. května.
 • EU | Huawei postaví ve Francii továrnu na zařízení 4G / 5G • 28. února 2020 • Huawei představil plány na vysoce automatizovaný výrobní závod ve Francii, na místě, které ještě nebylo zmíněno. Začátkem tohoto měsíce oznámil výkonný ředitel společnosti Huawei France, že společnost si vybrala Evropu jako základnu své první továrny na zařízení 5G mimo Čínu.
  Společnost uvedla ve svém prohlášení, že do zřízení závodu investuje více než 200 milionů EUR a očekává, že vyrobená zařízení budou použita hlavně v Evropě.
  V plánu na výstavbu bude rovněž demonstrační centrum výroby základnových stanic, zavádění softwaru a testování.
  Společnost poskytla ujištění, že bude schopna pokrýt oblasti výzkumu a vývoje, prodeje, nákupu, výroby a logistiky.
  Projekt, u kterého se předpokládá, že bude každoročně generovat produkty v hodnotě 1 miliardy EUR, bude patřit mezi „první implementace pokročilých výrobních technologií v Evropě“ společnosti Huawei
 • EU | Adware tvoří 72 % mobilního malwaru • Statistiky expertů z Avastu ukazují, že mezi říjnem a prosincem 2019 tvořil adware 72 % veškerého mobilního malwaru. Zbývajících 28 % tvořily bankovní trojské koně, falešné aplikace, a tzv. lockery a downloadery.
  Mobilní adware je software, který se zmocní zařízení za účelem spamování uživatele nežádoucími reklamami. Statistiky Avastu ukazují, že adware je rostoucím problémem, protože jeho podíl mezi ostatními typy malwaru za poslední rok vzrostl o 38 %. Existují dva druhy adwaru: Adwarové aplikace, které uživatele obtěžují a rozptylují, a škodlivější typ s názvem ad-clickers nebo také ad-fraud.
 • EU | Vodafone a DT se spojily k pokrytí venkova sítí LTE • 10. března 2020 • (DT) Provozovatelé se dohodli, že pro snažení počtu „šedých míst“ Německa budou sdílet 4 000 základnových stanic LTE. Deutsche Telekom a Vodafone oznámily, že do nového programu sdílení vzájemně zařadí po 2 000 ZS LTE.
  Na konci loňského roku se Deutsche Telekom, Vodafone a Telefonica (O2) dohodly na sdílení 6 000 nových mobilních ZS. Společnost Deutsche Telekom také nedávno podepsala dohodu o sdílení sítě FTTH se soupeřem o vlákno Deutsche Glasfaser v naději, že společně dokážou urychlit německé zavádění vláken a přivést jej na úroveň svých evropských sousedů.
  Očekává se, že projekt sdílení stránek bude dokončen do konce roku 2020.

 

Otázky kladl Petr Beneš, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2020-01.

Na tomto místě měl být rozhovor s ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem. Vzhledem k velmi vypjaté době, která právě probíhá díky šíření koronaviru jistě pochopíte, proč zde rozhovor s ministrem není. Proto si dovolujeme zveřejnit rozhovor se Svatoslavem Novákem, jednatelem a spoluzakladatelem společnosti MICOS TELCOM, který měl být ve druhém vydání NG/TELEKOMUNIKACE v souvislosti s 30. výročím existence mateřské firmy MICOS.

Více v časopise…

Otázky kladl Zdeněk Vaníček, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2020-01.

V objektivním zájmu toho, aby se zlepšilo fungování vnitřního trhu EU, Evropský parlament a Rada přijaly 26. října 2016 směrnici o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru, která si klade za cíl sblížit právní a správní předpisy členských států týkající se požadavků na přístupnost webových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru, a umožnit tak větší přístupnost těchto webových stránek a mobilních aplikací pro uživatele, zejména pro osoby se zdravotním postižením. Trend směřující k digitální společnosti poskytuje uživatelům nové způsoby přístupu k informacím a službám a proto poskytovatelé těchto informací a služeb, mezi něž patří subjekty veřejného sektoru, stále více využívají internet k vytváření, shromažďování a poskytování široké škály informací a služeb on-line, které mají pro veřejnost zásadní význam. V kontextu této směrnice EP a Rady (EU) 2016/2102 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru by se přístupností měly rozumět zásady a postupy, které mají být při navrhování, tvorbě, správě a aktualizacích webových stránek a mobilních aplikací dodržovány tak, aby byly pro uživatele, zejména pro osoby se zdravotním postižením, přístupnější.
V souladu s tím jsme požádali o názor generálního ředitele a úřadujícího předsedu Maltského komunikačního úřadu (MCA) Jesmonda Bugeju, aby se podělil o své názory na tuto důležitou otázku, jejíž význam s ohledem na další vývoj přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru dále poroste. Pravidelní čtenáři tohoto časopisu si jistě vybaví nedávný rozhovor s tímto úřadujícím předsedou MCA (TELEKOMUNIKACE & ICT – NEXT GENERATI@N TELEKOMUNIKACE, číslo 4/2019, str. 9–25, vyšlo 17. prosince 2019), velmi erudovaným a nesporně respektovaným odborníkem na problematiku elektronických komunikací v rámci Unie a Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací BEREC (The Body of European Regulators for Electronic Communications). Názory a zkušenosti jiných členských států EU jsou totiž nejen zajímavé a poučné, ale především inspirující a stimulující.

Více v časopise…

Autor: Zdeněk Vaníček, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2020-01.

V předešlém čísle tohoto odborného časopisu (číslo 4/2019, str. 22–25, vyšlo 17. prosince 2019) jsme uveřejnili článek „Britští labouristé slibují, že zajistí všem do roku 2030 širokopásmové připojení zdarma“, který se v souvislosti s předčasnými volbami do Sněmovny obcí (House of Commons) britského parlamentu zabýval jedním bodem volebního manifestu hlavní opoziční strany – Labour Party (aliance sociálních demokratů, demokratických socialistů a odborářů), jímž měl být novátorský počin v době rozvoje moderních komunikací v digitální éře. Labouristé, kteří ovšem ve volbách 12. prosince 2019 utrpěli katastrofální porážku, slibovali, že zajistí všem do roku 2030 zdarma širokopásmové připojení. Provozní náklady veřejné FTTH sítě hodlali pokrýt zdaněním nadnárodních společností, včetně technologických gigantů. Plán měl „zajistit vznik pracovních míst, vyřešit regionální nerovnost a zlepšit kvalitu života v rámci této mise propojující zemi.“
Počátkem tohoto roku představil realističtější plán britský regulátor komunikačních služeb OFCOM1. Bude proto správné jej v rámci možností objektivního porovnání obou koncepcí blíže popsat.

Více v časopise…

Autor: Jan Brouček, AKADEMIE VLÁKNOVÉ OPTIKY A OPTICKÝCH KOMUNIKACÍ®, PROFiber Networking s.r.o.; NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2020-01.

Stále více se hovoří o sítích VHCN (Very High Capacity Networks – sítě s velmi vysokou kapacitou). Téma souvisí s novým kodexem elektronických komunikací [1], s novým programovým obdobím EU, s novými ambicemi a cíli vytyčenými v rámci jednotného digitálního trhu EU. Zatím se tématem VHCN zabývá úzká skupina osob. Časem se ale téma dotkne každého provozovatele sítě, každého poskytovatele připojení k internetu, přímo i nepřímo řady dodavatelů produktů a služeb elektronických komunikací. V neposlední řadě bude mít vliv i na spotřebitele a koncové zákazníky na trhu. Jenom o tom většina z nich ještě neví. Bude to obdobné, jako když se u nás před pěti lety začalo hovořit o vysokorychlostním internetu a sítích NGA.

Více v časopise…

Autor: Ing. Vladimír Petržílka, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2020-01.

Politici EU se předhánějí v „přesvědčování“ veřejnosti, že 5G bude telekomunikační řešení všeho – počínaje vizemi o „Průmyslu 4.0“, nové velké průmyslové revoluci, všeobjímající digitalizaci průmyslu a spasení lidstva umělou inteligencí a robotikou vždy a všude. Průměrní mladší obyvatelé české kotliny však stále mají poněkud jiné starosti, zejména, jak si vydělat na bydlení a založit rodinu. Zkusme se na mobilní datové sítě 5G podívat také jejich očima.

Více v časopise…

Autor: Lubomír Bokštefl, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2020-01.

V poslední době se všichni, kteří hovoří o budoucnosti mobilních datových sítí zaklínají moderním heslem „sítě 5G“. Vypadá to, že sítě páté generace vyřeší všechno, nač si jen lze pomyslet. Počínaje cenou za službu mobilního přístupu k internetu přes „Průmysl 4.0“ a „Chytrá města“ až k aplikacím „AI” – umělé inteligence. Mnohé naznačuje, že cesta k dosažení výše uvedených cílů bude trnitá, dlouhá a protkaná mnoha úskalími, o kterých v současné době toho mnoho ještě ani nevíme.

Více v časopise…

Autor: Petr Beneš, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2020-01.

Současné strategické cíle Evropské Unie, s platností i pro ČR, definují požadavky na zajištění dostupnosti připojení koncových bodů sítě NGA (v nové zkratkové terminologii VHCN – Very High Capacity Network, sítě s velmi vysokou kapacitou) minimálně s rychlostí 100 Mb/s pro každého koncového uživatele, s možností zvýšení až na 1 Gb/s. Jedním z hlavních cílů již dříve schválených vládou ČR je rozvoj sítí NGA (Next Generation Access) umožňujících přenosové rychlosti 30 Mb/s do roku 2020 pro všechny obyvatele a minimálně 100 Mb/s pro nejméně polovinu domácností.

Více v časopise…

Autor: Petr Očko, náměstek ministra průmyslu a obchodu pověřený řízením sekce digitalizace a inovací; NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2020-01.

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR od února 2020 zahajuje činnost národní kanceláře Broadband Competence Office (BCO), která by měla bezprostředně napomáhat rozvoji vysokorychlostních sítí elektronických komunikací na území České republiky v kontextu aktivit Evropské unie. Obdobné BCO vznikají v členských zemích Evropské unie, která vysokorychlostní sítě podporuje systémem dotací. Iniciátorem záměru vybudovat síť BCO je Evropská komise, která je považuje za předpoklad udržitelnosti dalšího rozvoje.

Více v časopise…

Otázky kladl Petr Beneš, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2020-01.

Rozhovor s Petrem Očkem, náměstkem pro řízení Sekce digitalizace a inovací MPO ČR
Vývoj posledních týdnů ukázal nejen na křehkost fungování lidské společnosti, ale poukázal také na význam fungující a vyspělé telekomunikační infrastruktury pro udržitelnost dalšího rozvoje. Přeneseme-li se tedy do sektoru telekomunikací, který spadá kromě mnohého dalšího do kompetence MPO ČR, narazíme v souvislosti s pojmem udržitelnosti na zkratku BCO – Broadband Competence Office, která představuje novou aktivitu EU digitální transformace členských zemí (viz článek na straně 42). Sídlo „kanceláře“ BCO Česká republika je přímo v prostorách MPO.

Více v časopise…

Autor: Jan Vašátko, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2020-01.

Končící kvartál bývá příležitostí k bilanci a šancí porozumět tomu, jak se naše odvětví po řadě překotných událostí posledních měsíců vlastně formovalo, a co lze alespoň v dohledné budoucnosti očekávat. Přestože v titulcích téměř nepřetržitě prokmitávaly zprávy o zápasech mezi dvěma světovými super-mocnostmi, je vhodné věnovat přiměřenou pozornost i jiným trendům.

Více v časopise…

Autor: CETIN, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2020-01.

Prioritami firmy pro rok 2020 jsou výstavba optiky, maximální zhodnocení stávající infrastruktury a kybernetická bezpečnost.

Více v časopise…

Autor: redakce, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2020-01.

Na 8 otázek redakce odpovídají Jaromír Novák, Michal Čupa a Jiří Šuchman

Více v časopise…

Autor: MICOS TELCOM, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2020-01.

Systém FibeRoadTM je určen pro optické sítě všech typů. Instaluje se do distribučních boxů, pouličních kabinetů nebo vysokokapacitních skříní. Umožňuje všechny konfigurace rozvláknění a umožňuje konektorové spojení přímo v listovacím systému. Je velmi vhodný pro GPON sítě.

Více v časopise…

Autor: Roman Bajčan, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2020-01.

Výstavba 5G infrastruktury v ČR má proti Evropě zpoždění.
Pokulhává i právní a ekonomické zajištění vysokorychlostního internetu!
Český telekomunikační úřad (ČTÚ) předpokládá vyhlášení aukce kmitočtů pro mobilní sítě 5G na konci června, tedy zhruba s půlročním zpožděním. Veřejnou konzultaci nově navržených podmínek spustil 16. března. Na připomínky mají operátoři měsíc. Do státního rozpočtu by aukce měla podle předpokladů přinést minimálně šest miliard korun. Podmínky aukce podle ČTÚ mají podpořit rozvoj konkurence na mobilním trhu. Kvůli změně podmínek aukce vláda v lednu odvolala tehdejšího předsedu ČTÚ Jaromíra Nováka. Na jeho místo dosadila dosavadní členku rady Hanu Továrkovou. Ta dostala za úkol přivést na trh čtvrtého operátora. K plánované aukci frekvencí 5G sítí se vyjádřili i panelisté odborné konference na téma „Právo a 5G sítě“, která proběhla začátkem roku v hotelu Mandarin Oriental.

Více v časopise…

 

2019 – 04

Vážení čtenáři, rok 2019 se nemilosrdně blíží ke svému zániku a my všichni jsme starší zase o rok. Včetně časopisu NEXT GENERATION@Telekomunikace, který tímto číslem slaví své tříleté výročí vydávání v kompletně modernizované verzi. Navazujeme však na více než šestapadesátiletou historii časopisu Telekomunikace vydávaného kdysi Správou pošt a telekomunikací. Takže co v posledním vydání letošního roku najdete:

Významným tématem západního světa je kybernetická bezpečnost budoucích sítí 5G. Nové digitální technologie umí takové věci, že i zdatný odborník žasne. Proto musí být i uživatelé těchto technologií na takové odborné úrovni, aby ochránili nejen své investice, ale zejména data svých klientů a zabezpečili své sítě proti vlivu jakéhokoli kybernetického nebezpečí. A o tom pojednává první rozhovor s panem Mika Lauhdem, viceprezidentem společnosti Huawei Technologies pro kybernetickou bezpečnost.

S ohledem na nástup nové Evropské komise do funkce, a také vrcholící fázi příprav transpozice Evropského kodexu pro elektronické komunikace, jsme pro toto číslo časopisu připravili dva rozhovory se zahraničními představiteli v odvětví elektronických komunikací – výkonným ředitelem Maltského komunikačního úřadu Jesmondem Bugejou a bývalým výkonným ředitelem telekomunikačních a poštovních služeb Rakouského regulačního úřadu pro vysílání a telekomunikace a předsedou Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC) pro rok 2018. Pohled dvou zkušených zahraničních představitelů na problematiku a úroveň regulace sítí a služeb elektronických komunikací doplňujeme stručnou informací o plánech britských labouristů „převést části BT týkající se širokopásmového připojení do veřejného vlastnictví, se zárukou pracovních míst pro všechny pracovníky v existující širokopásmové infrastruktuře a maloobchodních širokopásmových službách“ a souvislostech tohoto rozhodně ničím originálního projektu, který byl sepsán jako součást předvolebního manifestu této britské politické strany. Tak trochu jsme si s autorem tohoto článku zavzpomínali na časy, kdy naše oborové asociace se postavily proti politickým ambicím poskytovat některým městům internet zadarmo v rámci předvolebních bojů. A to ještě za využití místních dotací.

Podíváme se také na situaci dotací do sítí elektronických komunikací v rámci OP PIK. V současné době Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR finišuje vyhodnocení projektů podaných do II. Výzvy programu podpory Vysokorychlostní internet. Do této výzvy se přihlásilo více než deset podnikatelských subjektů se skoro čtyřmi desítkami projektů v celkové hodnotě dosahující téměř jeden a půl miliardy korun. Otázkou však zůstává, zda opravdu tento projekt má ještě nějaký význam a pomůže lidem a firmám v tzv. bílých oblastech. Je velkou škodou, že tento projekt se nemohl realizovat mnohem dříve. Před čtyřmi lety by tyto dotace mohly být opravdu užitečně využity. Snahy Ministerstva vnitra získat kontrolu nad penězi z dotací a možná i zbytečný boj provozovatelů wifi sítí proti velkým hráčům na telekomunikačním trhu významně posunuly termíny čerpání. Za zmínku také stojí příprava v pořadí třetí výzvy programu, která bude zacílena na podporu zavedení a naplnění daty tzv. digitálních map technické infrastruktury, které by měly usnadnit, zrychlit a tím i zlevnit investiční přípravu výstavby sítí.

Budování sítí 5G…hodně se o nich mluví, ale málo se o nich ví. Proto si přečtěte článek, který shrnuje obsah workshopu na téma „Co jsou 5G sítě?“ A k tématu 5G precizně navazuje poslední článek v našem časopisu „Ericsson Mobility Report 2019 očekává, že se 5G rozšíří rychleji, než jsme čekali.“

Vážení a věrní čtenáři, za tým, který připravuje vydávání časopisu NEXT GENERATION@Telekomunikace, Vám přejí kouzelné, bezstresové Vánoce a šťastný celý nový rok!
Tvůrci časopisu: Petr Beneš, Honza Vašátko, Zdeněk Vaníček, Otakar Novák, Tomáš Sedláček.
Jim a všem kdo poskytli rozhovory a články děkuji z celého srdce.

Svatoslav Novák

 • EU | Evropští CEO telekomunikací požadují koordinovanou digitální politiku. Šéfové evropských telekomunikací požadují přijetí opatření na podporu inovací a snížení nákladů na zavádění sítí.
  V prohlášení zveřejněném Evropskou asociací provozovatelů telekomunikačních sítí (ETNO) a podepsaném 20 čelnými představiteli telekomunikací signatáři uvedli: „Rozsáhlé využívání digitální infrastruktury nové generace a rozvoj nových digitálních služeb podporovaných touto infrastrukturou budou základem pro dosažení ambiciózních sociálně-ekonomických cílů Evropy.“
  Lídři představují čtyři klíčové oblasti zaměření a to včetně koordinace evropské digitální politiky v Evropě s cílem, aby evropské podniky mohly spolupracovat a konkurovat globálně.
  Tím sdělují, že pro inovace v rámci Evropy je zapotřebí větší podpora inovacím, zejména v oblastech dat, IoT a AI.
  V prohlášení naléhají na tvůrce politik, aby odstraňovali překážky při výstavbě gigabitových sítí a významně stimulovali investice, což rovněž zahrnuje dlouhodobý pohled na hodnotu spektra.
  Šéfové telekomunikačních společností se domnívají, že na stávajícím roztříštěném evropském telekomunikačním trhu je nutné zahájit jednání, která povzbudí investory k budování telekomunikační infrastruktury jak na národní, tak i přeshraniční úrovni, k čemuž náleží i optimalizace efektivity sdílením mobilních sítí.
  Tato výzva přichází v době, kdy se role ujímá nová předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen.
  „Jsme připraveni spolupracovat se všemi společenskými činiteli a s novým vedením v Evropském parlamentu, Evropské komisi a Evropské radě, aby se ambice proměnily ve skutečnost,“ uvedlo ETNO v prohlášení.
 • SVĚT | T-Mobile USA spouští celostátní 5G síť. Společnost T-Mobile USA uvedla, že spustila první celostátní síť 5G v zemi, která pokrývá více než 200 milionů obyvatel a více než 5 000 měst po celé zemi. Síť 5G pokrývá více než 1 milion čtverečních kilometrů, z toho většinu ve venkovské Americe.
  Současně uvede od 6. prosince na trh dva nové 5G smartphony, OnePlus 7T Pro 5G McLaren a Samsung Galaxy Note10 + 5G.
  T-Mobile zveřejnil interaktivní 5G mapu na t-mobile.com/5Gmap, takže zákazníci mohou v detailu zjistit stav 5G pokrytí v jejich okolí.
 • EU | Superpočítače EU – první výzva k pořízení špičkových superpočítačů v Evropě. Evropský společný podnik pro výpočetní techniku s vysokým výkonem (EuroHPC JU) zahájil v listopadu výběrové řízení na pořízení tří superpočítačů světové úrovně do Finska, Španělska a Itálie.
  Poptávaná jsou zařízení a instalace tří exascale superpočítačů, schopných provádět více než 150 Petaflopsů nebo více než 150 milionů miliard výpočtů za sekundu. Odhadovaná celková hodnota výzvy je 415 910 000 EUR. Zadání je rozděleno do tří částí:
  Část č. 1 se týká superpočítače „Lumi“ EuroHPC, který bude hostit finské středisko pro vědu a bude instalován ve svém datovém centru v Kajaani (Finsko). Předpokládá se maximální rozpočet 144 500 000 EUR.
  Část č. 2 se týká superpočítače „MareNostrum 5“ EuroHPC, který bude postaven v Barceloně. Předpokládá se maximální rozpočet 151 410 000 EUR.
  Část 3 se týká superpočítače „Leonardo“ EuroHPC v Boloni. Předpokládá se maximální rozpočet 120 000 000 EUR.
  Uzávěrka výzvy je 3. ledna 2020, 17:00 SEČ / Brusel.
  Zbývajících pět superpočítačů typu petascale (schopné provádět více než jeden Petaflop nebo 1 milion miliard výpočtů za sekundu) bude umístěno v superpočítačových centrech:
  Sofiatech, Bulharsko
  IT4Innovations National Supercomputing Center, Česká republika
  Luxprovide, Lucembursko
  Minho Advanced Computing Center, Portugalsko
  IZUM, Slovinsko.
 • SVĚT | FCC připravuje zákonné požadavky na ukončení povinnosti sdílení měděné infrastruktury. Federální komunikační komise (FCC), vydala Oznámení o navrhovaném zákonodárství (NPRM), s tím, že zvažuje ukončení nebo snížení současné povinnosti provozovatelů infrastruktury měděných sítí k prodeji nebo pronájmu potenciální konkurenci.
  FCC zavedla povinnost sdílení (unbundling) v zákonu o telekomunikacích z roku 1996 na podporu hospodářské soutěže při poskytování telekomunikačních služeb. FCC však předpokládá, že tyto požadavky již neodrážejí současný stav hospodářské soutěže v oblasti služeb. Provozovatelé infrastruktury mědi nyní čelí konkurenci prostřednictvím dalších různých mechanismů a typů služeb, dodává FCC.
 • SVĚT | ITU identifikuje nová pásma pro 5G, postupy pro satelitní operátory LEO. Podpisy závěrečných aktů Světové radiokomunikační konference ITU (WRC-19) v egyptském Sharm el-Sheikhu potvrdily určení dalších kmitočtových pásem pro 5G a zavedení regulačních postupů pro megakonstelace satelitů na nízké oběžné dráze (LEO).
  Konference identifikovala další globálně harmonizovaná frekvenční pásma pro mezinárodní mobilní telekomunikace (IMT), včetně IMT-2020, jinak známá jako 5G mobile. Konkrétně byl další prostor pro IMT určen v pásmech 24,25–27,5 GHz, 37–43,5 GHz, 45,5–47 GHz, 47,2–48,2 a 66–71  Rozhodnutí umožní další vývoj v mobilním připojení, masivní strojovou komunikaci a ultra spolehlivé komunikace s nízkou latencí.
 • SVĚT | FCC zakazuje použití prostředků USF pro zařízení Huawei, ZTE. Federální komunikační komise (FCC) v pátek 29. 11. jednomyslně hlasovala o zákazu používání dolarů Universal Service Fund (USF) na nákup telekomunikačních zařízení a služeb od dodavatelů, kteří představují rizika pro národní bezpečnost, konkrétně čínské Huawei a ZTE.
  Roční objem 8,5 miliard z USD USF dotuje zavedení širokopásmového připojení v USA prostřednictvím čtyř samostatných programů, a poskytuje prostředky k pokrytí venkovských nebo nedostatečně pokrytých oblastí země.
 • SVĚT | Huawei chce přesunout své americké operace do Kanady. Čínský technologický gigant Huawei je podle zakladatele společnosti Ren Zhengfei připraven přesunout své operace v USA do Kanady.
  V rozhovoru pro kanadské noviny Globe a Mail uvedl Zhengfei, že Huawei učiní krok poté, co se USA rozhodne vyjmout Huawei kit ze svých rurálních pevných sítí.
  „Centrum výzkumu a vývoje společnosti Huawei bude přesunuto ze Spojených států a to přemístěním do Kanady,“ řekl Ren Globe and Mail.
  Společnost Huawei v posledních měsících výrazně snížila své operace v USA poté, co ji vláda USA na začátku tohoto roku umístila na seznam zakázaných subjektů. Během této doby počet zaměstnanců v zařízení klesl z 600 zaměstnanců na 250.
 • SVĚT | Huawei bude bojovat proti rozhodnutí FCC o venkovských dotacích v USA. Zprávy v tisku naznačují, že Huawei zahájí právní kroky v USA již od 9. 12.
  Společnost Huawei bude podle zpráv v tisku zpochybňovat rozhodnutí Federální komunikační komise k zakázu přístupu zákazníků společnosti Huawei k fondu ve výši 8,5 miliard USD, který má posílit připojení venkova v USA.
 • SVĚT | Projekt, který staví Irsko na světovou scénu. V Irsku byl schválen plán k „ukončení digitální propasti“ vysokorychlostního připojení v objemu 3 miliard EUR, a to s příslibem, že z vysokorychlostního připojení bude mít prospěch 1,1 milionu lidí.
  Projekt bude zahrnovat položení 146 000 km optického kabelu pro pokrytí cca 537 000 objektů v oblasti jejich zavádění. Jde o oblasti, ve kterých vysokorychlostní připojení není v současnosti komerčně dostupné.
  Úplné zavedení optických kabelů na 96 % irského území bude trvat pět až sedm let. National Broadband Ireland sděluje, že do konce roku 2021 bude vláknem připojeno 250 000 venkovských obyvatel.
 • EU | Zahájení výroby vláken Singlemode v německé Jeně. Ředitelé společnosti j-fiber Hengtong GmbH, Dr. Ulrich Lossen a Qiang Wang s mnoha hosty z politiky a průmyslu otevřeli nová výrobní zařízení v Jeně pro výrobu optických vláken pro telekomunikační a datové sítě.
  Instalace nových, 30 metrů vysokých tažných věží proběhla teprve před několika týdny.
  j-fiber GmbH je jedním z předních světových výrobců vláken Multimode pro použití v moderních datových centrech a má více než 40 let zkušeností s výrobou optických vláken. j-fiber a její dceřiné společnosti zaměstnávají v Jeně asi 200 lidí.
 • EU | Státní podpora: Komise schvaluje německý systém vysokorychlostních sítí v Bavorsku. Evropská komise schválila v souladu s pravidly EU pro státní podporu bavorský systém pro zavádění sítí s velmi vysokou kapacitou v Bavorsku. Podpora přinese zákazníkům velmi rychlé připojení v oblastech, kde je trh neposkytuje. Na rozdíl od pilotního projektu, do kterého bylo zapojeno pouze šest obcí, se tento režim vztahuje na celé Bavorsko.
  Nová síť bude schopna nabídnout rychlosti 200 megabitů za sekundu pro domácnosti a 1 gigabit za sekundu pro společnosti a veřejné instituce.
  Z projektu jsou vyloučeny oblasti, kde existují paralelně dvě nebo více sítí poskytujících paralelní rychlé širokopásmové připojení (30 Mbit/s nebo více).
  Podpora bude poskytována na základě otevřených, průhledných a nediskriminačních nabídkových řízení, bez ohledu na použité technologie.
 • SVĚT | China Mobile usiluje o získání 70 milionů uživatelů 5G do konce roku 2020. Operátor China Mobile spustil počáteční nabídku 5G v říjnu 2019. Ta má podle zprávy čínských novin China Daily má za cíl zřídit do konce roku 2029 70 milionů uživatelů 5G. China mobile rovněž odhaduje, že do konce roku prodá asi100 milionů mobilních telefonů s podporou 5G.
  Počáteční spuštění 5G China mobile bude technologicky pokrývat 50 000 základnových stanic v 50 městech po celé Číně. Pro pokrytí populace 1,4 miliardy lidí, rozložené na 9,5 milionech kilometrů čtverečních by tři velcí čínští provozovatelé sítí měli v zemi postavit celkem přes milion základnových stanic 5G.
  Odhaduje se, že 500 milionů Číňanů žije v těžko dostupných venkovských oblastech.
 • EU | Německo začíná přidělovat 5G frekvence pro průmyslové areály. Německé spolkové ministerstvo hospodářství a energetiky uvedlo, že společnosti mohou začít používat 5G frekvence v rozsahu 3,7 GHz až 3,8 GHz v průmyslových areálech. Lokální frekvence umožňují firmám budovat vlastní sítě. Dosud byly společnosti při budování sítí závislé na poskytovatelích telekomunikací.
 • EU | EU zkoumá, jak Google, Facebook shromažďují data. Evropské orgány pro hospodářskou soutěž vyšetřují shromažďování údajů společnosti Google, potvrdila 3. prosince Evropská komise agentuře Reuters. Hledá informace z trhu o tom, jak a proč Google shromažďuje data, jako součást probíhajícího předběžného šetření. Podobná sonda byla zahájena na Facebooku, hlásila CNBC.
 • SVĚT | USA plánují sankce proti Francii za daň z digitálních služeb. USA hrozí obchodními sankcemi proti Francii, protože jejich daň z digitálních služeb se nespravedlivě zaměřuje na americké společnosti jako Google, Facebook, Apple a Amazon. Americká vláda uvedla, že zvažuje podobné kroky proti Rakousku, Itálii a Turecku.
 • EU | Orange Poland má v síti FTTH 500 000 uživatelů. Společnost Orange Poland oznámila, že její účastnická základna FTTH překročila číslo 500 000. Nejvíce uživatelů je ve Varšavě, Wroclavi, Krakově, Štětíně a Lodži.
  V národním měřítku vzrostlo využití sítě FTTH na 12,5 %.
  Jean-François Fallacher, prezident společnosti Orange Polska, komentoval tento vývoj a řekl: „Prvních sto tisíc uživatelů jsme získali dva roky po spuštění nabídky a posledních za pouhých sedm měsíců“.
  Optická síť společnosti Orange Polska v současné době pokrývá přes 4 miliony domácností a podniků ve 142 městech.
 • SVĚT | Telefonica odhaluje pětibodový plán na zvýšení výnosů o 2 miliardy EUR. Mezinárodní telekomunikační gigant Telefonica představil pětibodový plán na zefektivnění svých obchodních operací s cílem do roku 2022 vygenerovat nové příjmy ve výši 2 miliard EUR. Společnost zaměří budoucí investice na své klíčové trhy ve Španělsku, Brazílii, Velké Británii a Německu. I když Telefonica působí na 14 různých trzích po celém světě, tato 4 místa představují 80 % celkových příjmů společnosti.
  Společnost vytváří nové obchodní jednotky Telefonica Tech, Telefonica Infra a Telefonica Latam (Telefonika v Brazílii však zůstane samostatným subjektem). HQ připravuje celkové předefinování organizačního modelu společnosti
 • EU | Orange uvede na trh vlastní značkový 5G chytrý telefon. Orange přináší na trh první evropský 5G operátorský telefon pod označením Neva Jet. Bude zpočátku k dispozici ve stávajících sítích 3G a 4G a na trhu poprvé v Polsku. Poté bude k dispozici v komerčních 5G sítích Orange po celé Evropě.
  Smartphone běží na operačním systému Android Pie a je dodáván s 6,47 palcovou obrazovkou bez okrajů s plnou definicí HD + a integrovanými funkcemi AI, např. správa souborů, korekce obrázků, prioritizace telefonních zdrojů a rozpoznávání obličeje. Nabízí skener otisků prstů na displeji, 128 GB RAM a trojitý fotoaparát.
 • EU | Labouristický vůdce Jeremy Corbyn slibuje bezplatné univerzální vysokorychlostní připojení. Labouristická strana se zavázala, že do roku 2030 poskytne zdarma optické vysokorychlostní připojení všem, pokud vyhraje ve Velké Británii příští měsíc všeobecné volby. Toho by bylo dosaženo převedením části BT do veřejného vlastnictví a vytvořením nové britské společnosti British Broadband.
  Labouristé tvrdí, že by zavedení univerzálního vysokorychlostního připojení do roku 2030 stálo přibližně 20 miliard GBP a Corbyn dodal, že se tato služba stane „naší cennou veřejnou institucí pro 21. století“.
 • SVĚT | Twitter spouští Twitter Privacy Center, aktualizuje globální zásady ochrany osobních údajů a mění mezinárodní účty. Twitter uvedl, že jeho práce v oblasti soukromí se zaměřuje na tři oblasti: stanovení „technického dluhu“ nebo přizpůsobení starších systémů současným standardům ochrany soukromí; zabudování soukromí do uváděných produktů (soukromí podle návrhu); a udržování odpovědnosti společnosti vůči svým uživatelům a jejich datům.
 • EU | Německá vláda hodlá investovat do roku 2024 1,1 miliardy EUR na pokrytí celého území mobilním signálem prostřednictvím veřejné společnosti. Německá vláda vypracovala řadu bodů definujících strategii mobilní sítě. Plán počítá s investicí 1,1 miliardy EUR do roku 2024 na pokrytí tzv. bílých míst. Vláda plánuje vybudovat 5 000 mobilních věží prostřednictvím veřejné infrastrukturní společnosti, jejímž úkolem bude rozšíření sítě v oblastech, kde není pro soukromé operátory lukrativní investovat. Společnost pro veřejnou infrastrukturu obdrží od státu dotace v hodnotě 5 milionů EUR, aby mohla rozběhnout činnosti příští rok od třetího čtvrtletí, uvádí zprávy Wiwo.de.
 • EU | Polsko očekává, že v rámci programu EU POPC Bis získá 2 miliardy EUR. Polské ministerstvo digitalizace očekává, že země utratí více než 2,2 miliardy EUR na operační program spolufinancovaný EU Digital Poland Bis (POPC Bis), uvádí Rp.pl. Dosud není známo, kolik EU Polsku na období 2021–2017 přidělí. Nicméně interinstitucionální jednání o použití těchto prostředků již v zemi začala.
 • EU | Rakousko by mohlo mít v příštích 3 letech 300 000 optických přípojek. V příštích třech letech by mohlo být v Rakousku ve venkovských oblastech připojeno vláknem 300 000 domácností a společností, uvedla regionální společnost poskytující infrastrukturu noGIG, která citovala údaje představené na CMG Fiberday 2019 v Grazu. To znamená vynaložení investice v celkové výši 600 milionů EUR. V současné době je již připojeno prostřednictvím FTTH nebo FTTB přibližně 340 000 domácností a společností, tj. asi 7,4 % z jejich celkového počtu.
 • SVĚT | Trh FTTH / B by měl do roku 2025 růst o 16,8 miliard USD s 15 % CAGR. eograficky vzato Spojené státy si podle analýz budou v prognózovaném období udržovat 13,3% růstovou dynamiku. V Evropě přidá Německo více než 651,3 milionů USD a v příštích 5 až 6 letech si udrží svůj vliv. Z trhů „zbytku Evropy“ přijde předpokládaná poptávka v hodnotě 543 milionů USD. V Japonsku se očekává, že vysokorychlostní připojení dosáhne ke konci analyzované periody velikost 781,6 milionu USD.
  Druhá největší ekonomika na světě a nový hráč na globálních trzích Čína zatím vykazuje potenciál růstu v příštích několika letech na úrovni 19,2 % a přibližně 4,1 miliardou USD.
 • EU | Investiční fond EU pro umělou inteligenci a blockchain investuje v roce 2020 100 milionů Eur do startupů. Nový investiční fond pro umělou inteligenci a blockchain byl spuštěn začátkem tohoto roku a bude financovat rozvoj vysoce inovativních společností v oblasti umělé inteligence a blockchainu k širšímu přechodu k vytvoření dynamického inovačního ekosystému v celé EU. První fáze fondu AI a blockchainu, který je provozován Evropským investičním fondem, poskytne v roce 2020 na podporu společností působících v tomto odvětví 100 milionů EUR. Více informací o tom, jak požádat o financování, bude k dispozici na stránkách Evropské komise.
 • EU | Evropská investiční banka (EIB) poskytla společnosti Deutsche Telekom půjčku v objemu 250 milionů EUR na investice na rozšíření sítě 5G. Cílem projektu Telekomu je zlepšit pokrytí 5G až na 98 procent populace, zejména konkrétními opatřeními v lokalitách, kde jsou železniční tratě a dálnice. Deutsche Telekom se bude již v letošním roce muset připravit na spuštění služeb nasazením anténních systémů 5G, malých buněk a instalací optických připojení k mobilním věžím.
  Celkové náklady projektu jsou přibližně 863 milionů EUR. Výsledkem by měla být zvýšená kapacita, rychlost a kvalita služby 5G. Půjčka byla poskytnuta v rámci přidělených nových kmitočtů pro 5G. EIB již tuto půjčku Deutsche Telekom na investice do rozšíření sítě 5G schválila, ale částku nezveřejnila.
 • EU | Španělsko překročilo ve druhém čtvrtletí 10 milionů přípojek s přístupem nad 100 Mbit/s. Podle zprávy regulačního orgánu pro komunikaci, CNMC mělo na konci druhého čtvrtletí roku 2019 přístup více než 10 milionů Španělů k pevnému vysokorychlostnímu připojení rychlostí 100 Mbit/s a vyšší. Tento počet se oproti stavu na konci června 2018 téměř zdvojnásobil. Dalších 1,4 milionů linek umožňuje na konci druhého čtvrtletí 2019 připojení rychlostí od 30 Mbit/s do 100 Mbit/s, plus 2,7 milionu linek ADSL nabízejících rychlosti mezi 10 až 30 Mbit/s. Počet instalovaných přístupů NGA vzrostl na 59,4 milionu, meziročně s růstem o 13,5 procenta, v přístupu FTTH přibližně 48,7 milionu (ve srovnání se 41,5 milionu v červnu 2018).
  Operátoři (Movistar, Orange a Vodafone) měli na celkovém počtu pevných vysokorychlostních linek ve Španělsku na konci druhého čtvrtletí podíl 86,9 procenta, což byl meziroční pokles o 3 procentní body za rok díky nárůstu podílu skupiny Masmovil na 8,1 procenta trhu.

Autor: Petr Beneš, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2019-04.

Technologie 5G se stane jedním ze stavebních kamenů naší budoucí světové digitální společnosti. Přechod na technologii 5G však bude provázen mnohem významnějšími změnami než nástup kterékoliv jiné generace mobilních komunikačních sítí. Zajištění kybernetické bezpečnosti se stane globálně kritické pro služby poskytované ve veřejném sektoru i v podnikání. Potvrzuje to i shoda okolností, kdy ve chvíli finalizace tohoto exkluzivního rozhovoru s panem Mika Lauhdem, viceprezidentem společnosti Huawei Technologies pro kybernetickou bezpečnost, jenž nedávno navštívil Českou republiku, probíhá v Oulu ve Finsku první světový 5G Cyber Security Hackathon.

Více v časopise…

Autor: Zdeněk Vaníček, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2019-04.

S ohledem na nástup nové Evropské komise do funkce, a také vrcholící fázi příprav transpozice Evropského kodexu pro elektronické komunikace, jsme pro toto číslo časopisu připravili dva rozhovory s významnými zahraničními představiteli v odvětví elektronických komunikací – výkonným ředitelem Maltského komunikačního úřadu (Malta Communications Authority) Jesmondem Bugejou a bývalým výkonným ředitelem telekomunikačních a poštovních služeb Rakouského regulačního úřadu pro vysílání a telekomunikace (Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH) a předsedou Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC) pro rok 2018 Johannesem Gunglem.

Pohled dvou zkušených zahraničních představitelů na problematiku a úroveň regulace sítí a služeb elektronických komunikací doplňujeme stručnou informací o plánech britských labouristů „převést části BT týkající se širokopásmového připojení do veřejného vlastnictví, se zárukou pracovních míst pro všechny pracovníky v existující širokopásmové infrastruktuře a maloobchodních širokopásmových službách“ a souvislostech tohoto rozhodně ničím originálního projektu, který byl sepsán jako součást předvolebního manifestu této britské politické strany.

Navazujeme tím jednak na systematický pohled týkající se nové evropské právní úpravy elektronických komunikací, kterému se dlouhodobě věnujeme, jednak přinášíme pro porovnání a také oživení zahraniční zkušenosti ze tří evropských států, které jsou dosud členy Evropské unie. Čtenáři tím poskytujeme možnost srovnání a věříme, že také zároveň obohacujeme zaměření NEXT GENERATI@N TELECOMMUNICATIONS.

Více v časopise…

Autor: Zdeněk Vaníček, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2019-04.

V souvislosti s předčasnými volbami do Sněmovny obcí (House of Commons) britského parlamentu zveřejnila hlavní opoziční strana – Labour Party (aliance sociálních demokratů, demokratických socialistů a odborářů) – volební manifest, který obsahuje směsici obvyklých a také rádoby netradičních slibů. Není účelem tohoto článku se podrobně tímto dokumentem zabývat jako celkem (koneckonců vznikl ještě před volbami 12. prosince 2019), ale jeho jedním bodem, který se sice „tváří“ jako novátorský počin v době rozvoje moderních komunikací v digitální éře. Není ale ničím novým; stačí například porovnat stařičký projekt jedné pražské části z roku 2006 pracovně nazývaný „bezdrátový internet zdarma“.

Více v časopise…

Autor: Lubomír Bokštefl, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2019-04.

V současné době Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR finišuje vyhodnocení projektů podaných do II. Výzvy programu podpory Vysokorychlostní internet. Do této výzvy se přihlásilo více než deset podnikatelských subjektů se skoro čtyřmi desítkami projektů v celkové hodnotě dosahující téměř jeden a půl miliardy korun. Skvělou zprávou je, že předložené projekty mají vysokou technickou úroveň, bohužel v administrativních částech povinných dokumentů přikládaných k žádostem se někteří zpracovatelé poněkud „ztratili“. Je škoda, že nebylo možné do finálního kola hodnocení postoupit všechny projekty.

Více v časopise…

Autoři: Jan Brouček, Jiří Mišurec, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2019-04.

Co jsou 5G sítě? Hodně se o nich mluví, ale málo se o nich ví.
Mobilní sítě 5. generace jsou tématem hodně skloňovaným. Ve většině případů se však mluví o jejich aplikacích, o výhodách, které přinesou zákazníkům. Mnohem méně se však už mluví o technických parametrech, o technologiích anebo technických řešeních, jak vysněných cílů dosáhnout. Diskuse na téma 5G je dosud v řadě případů více marketing a PR než diskuse o technice. Chybí seriózní úvahy o technickém řešení, a z toho vyplývající diskuse o podmínkách výstavby a provozu 5G sítí. Právě tento nedostatek informací a chybějící technická diskuse přinutily organizátory workshopu uspořádat akci zaměřenou na toto významné a nové téma.

Více v časopise…

Autor: Olga Müllerová, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2019-04.

29. ročník konference Radiokomunikace proběhl ve dnech 15. až 17. října tradičně v Pardubicích, v prostorách Domu kultury Dukla a s organizačním zajištěním vzdělávací agentury UNIT. Během posledních let se konference stala známým a významným setkáním odborníků a odborné veřejnosti z oblasti rozhlasového a televizního vysílání, mobilní a satelitní komunikace a aplikací radiotechniky v České republice, i s účastí ze Slovenska.

Více v časopise…

Autor: Micos Telcom, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2019-04.

MTeH mini je jednoduchý optický rozvaděč určený k instalaci uvnitř budov. Velmi vhodný je jako patrový rozvaděč ve větších budovách, kde ho díky menší velikosti můžeme umístit přímo do stoupačky. Na patře pak slouží pro připojování zákazníků. Pro riser kabel můžeme využít vertikální prostup. Rozvaděč umožňuje připojování zákazníků jak konektorovým spojením, tak svařovacím. V případě svařovacího můžeme připojit až 12 účastnických kabelů

Více v časopise…

Autor: Jan Vašátko, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2019-04.

Nejnovější zpráva společnosti Ericsson o mobilitě společnosti ukazuje, že 5G má potenciál pokrýt do roku 2025 až 65% světové populace a zpracuje 45 % globálních mobilních dat.
V pondělí (25. listopadu) byla zveřejněna zpráva, ve které Ericsson očekává ke konci roku 2025 až 2,6 miliardy uživatelů 5G. Prognóza na období příštích šesti let vychází ze zvyšující se dynamiky odvětví telekomunikací a zaměřuje se na působení nové technologické generace na změny v naší společnosti.
Prognóza technického vývoje ukazuje, že již ke konci letošního roku bude k síti 5G připojeno 13 milionů uživatelů a to především v důsledku nynějšího vývoje taženého Čínou a Jižní Koreou.

Více v časopise…

 

2019 – 03

Začátek posledního čtvrtletí roku 2019 se odehrál ve znamení horečných aktivit spojených s rozvojem sítí pro vysokorychlostní připojení k Internetu.
Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR uspořádalo již 17. září v Praze konferenci na téma „Vysokorychlostní internet a pokrytí bílých míst na mapě České republiky“. Prakticky vzápětí MPO zahájilo 3. října veřejnou konzultaci k navrhovanému rozsahu oblastí – souboru základních sídelních jednotek, ve kterých bude možné realizovat výstavbu sítí vysokorychlostního přístupu k internetu s podporou z veřejných zdrojů, v rámci připravovaného dalšího kola výzvy „Vysokorychlostní internet“ z programu OP PIK.
Veřejná konzultace je organizována za účelem zajištění ochrany již existujících nebo prokazatelně plánovaných investic výstavby sítí vysokorychlostního přístupu k internetu v jednotlivých oblastech a bude otevřena až do 3. prosince letošního roku.
Zmíněné další kolo výzvy bude zaměřeno na podporu výstavby a modernizace sítí s cílem zajištění vysokorychlostního přístupu k internetu s parametry definovanými v Národním plánu rozvoje sítí nové generace NGA pro ty lokality, kde dosud vysokorychlostní přístup k internetu v parametrech definovaných tímto plánem není k dispozici a nebude v nejbližší budoucnosti dostupný. Ministerstvo průmyslu a obchodu požádalo o doložení harmonogramu výstavby sítí, aby bylo možné záměry podnikatelů do budoucna lépe ochránit, včetně možnosti ověřování, či podpory průběhu jejich realizace.
Sítě NGA se rovněž stávají součástí stále častěji diskutovaného tématu udržitelnosti. Pracovní skupina Smart Life České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj České manažerské asociace při příležitosti letošního Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně 8. října představila „Strategii implementace sítí 5G v České republice“. V rámci panelové diskuze významných odborníků zde Petr Očko, náměstek Sekce digitalizace a inovací MPO uvedl národní vizi rozvoje sítí 5G, které výrazně přispějí k digitalizaci státu a přinesou nové možnosti aplikací Internetu věcí nejen v průmyslové výrobě, ale také v dopravě a infrastruktuře chytrých měst, v inteligentních domácnostech, ve zdravotnictví i v dalších oborech včetně zemědělství a zpracování odpadů s ohledem na cirkulární ekonomiku.
Základním předpokladem úspěšného fungování sítí 5G nicméně je rozvoj pevných optických sítí. Objemy dat, které budou sítěmi 5G přenášeny znamenají zásadní zvýšení nároků na infrastrukturu optických sítí. Pevné a mobilní sítě tak začínají tvořit organický celek. Nastupuje nová vlna konvergence, kdy pevné a bezdrátové sítě začínají tvořit organický celek – rozsáhlou komunikační platformu, která podpoří nové příležitosti pro průmysl ČR a stimuluje rozvoj koncepcí Smart Cities a Smart Regions na kvalitativně vyšší úrovni. Stát má připravenu strategii zavádění sítí 5G, která bude podporovat inovační centra a zavádění nových technologií.
Stále častěji se mluví o výjimečném postavení České republiky v oblasti rozvoje umělé inteligence (AI). S tím souvisí i pohyb ve virtuálním prostředí zrcadlícím náš reálný svět a související fenomén virtuální (VR) a rozšířené reality (AR). Bez optických sítí nemohou tyto koncepty fungovat, telekomunikační infrastruktura se tak stává stejně důležitá jako energetická. A největší část potenciálu sítí 5G spotřebují právě aplikace umělé inteligence…
Na závěr si neodpustím jednu poznámku. V té změti anglických zkratek AI, VR, AR a dalších, spojených s příští generací telekomunikační infrastruktury NGA, mějme prosím vždy na paměti tu nejdůležitější – ZR, český Zdravý Rozum.
Váš
Petr Beneš

 • EU | Členské státy EU zveřejňují hodnocení rizik spojených s 5G. (EU) Členské státy EU s podporou Komise a Evropské agentury pro kybernetickou bezpečnost (ENISA) zveřejnily rozsáhlou zprávu upozorňující na riziko zvýšeného kybernetického útoku na sítě 5G na celém kontinentu.
  Evropská komise uvedla, že členské státy by měly posoudit dopady doporučení a určit, zda je třeba do 1. října 2020 přijmout další opatření. Mezi další kroky patří soubor opatření zaměřených ke zmírnění rizika kybernetické bezpečnosti na vnitrostátní úrovni a na úrovni celého bloku, který má být dohodnut do 31. prosince 2019 skupinou pro spolupráci v oblasti sítí a informačních systémů (Network and Information Systems Cooperation Group). Mezitím ENISA dokončuje mapu konkrétních hrozeb ve vztahu k sítím 5G.
  Poslední vlna kontroverzí obklopujících státy, které se snaží přizpůsobit čínské politické a kulturní citlivosti, odhaluje, jak nejistá je globalizovaná ekonomika.
 • ČR | České, italské (CIE) a nizozemské systémy elektronické identity byly notifikovány. Dne 13. září 2019 byla v Úředním věstníku Evropské unie v rámci nařízení eIDAS EU zveřejněna notifikace českého systému eID, italské eID kartě (CIE) a nizozemském důvěryhodném rámci pro elektronickou identifikaci (vydaném v rámci eHerkenning).
  Národní systém eID v České republice umožňuje českým občanům digitálně prokázat svou totožnost online a přistupovat k službám elektronické veřejné správy, lékařským předpisům a pojištění, poště, daním, důchodům a mnoha dalším službám, a to i ze soukromého sektoru. K prokazování totožnosti online slouží různé identifikační prostředky, jejichž poskytovatelé získali akreditaci a jsou napojeni na národní bod. Mezi ně patří například nový občanský průkaz s čipem, který je vydáván od 1. 7. 2018, nebo přihlášení pomocí uživatelského účtu národní identitní autority.
 • EU | Německá bezpečnostní pravidla mají ponechat 5G dveře otevřené i pro Huawei. (Reuters Berlín, Handelsblatt 14 Oct.) Nová německá bezpečnostní pravidla nevyloučí čínského výrobce telekomunikačních zařízení Huawei Technologies z dodávek zařízení do 5G mobilních sítí v zemi, uvedl v pondělí vysoký vládní zdroj. „Bezpečnostní katalog“, který je před zveřejněním má potvrdit německé rozhodnutí zachovat rovné podmínky pro dodavatele pro telekomunikační sítě nové generace, navzdory výzvám Spojených států amerických k zákazu Huawei. Nařízení vstoupí v platnost na konci tohoto roku nebo na začátku následujícího roku, uvedla Federální síťová agentura.
  Podle návrhu dokumentu musí provozovatelé jako Deutsche Telekom a Vodafone identifikovat kritické oblasti ve svých sítích, aby na ně mohli aplikovat vyšší úroveň bezpečnosti. Federální úřad pro informační bezpečnost (BSI) je odpovědný za provádění bezpečnostního prověřování produktů, které budou použity k vybudování sítě 5G.
  Vláda chce, aby výrobci takových zařízení, včetně Huawei, podepsali prohlášení o spolehlivosti. Na prohlášení by bylo možné se odkazovat, pokud by jednoho dne vyšlo najevo, že se výrobky výrobců používají pro špionáž nebo sabotáž. V tomto případě by vláda uložila poskytovatelům povinnost odstranit technologii Huawei ze sítí. Poskytovatelé by zase mohli od společnosti Huawei požadovat náhradu.
  Obdobné rozhodnutí udělala na indickém mobilním kongresu (IMC) prakticky ve stejných dnech indická vláda udělením povolení čínským prodejcům Huawei a ZTE k účasti na demonstracích použití 5G.
 • SVĚT | Společnost Google rozšiřuje plány na vybudování druhé kolosální centrály v oblasti San Jose v Kalifornii. Google podle oficiální zprávy CNBC oficiálně požádal o povolení k výstavbě sídla s více než 7,3 milionu čtverečních stop kancelářských prostor. Google plánuje, že v nových kancelářích umístí až 25 000 zaměstnanců. Důvodem je rozšiřující se rozsah při naplnění požadavku na extra flexibilitu.
 • EU | Přístup k plnému optickému připojení může podle Openreach vyvolat ve Velké Británii revoluci v produktivitě. Vláda Spojeného království si stanovila ambiciózní cíl, kterým má urychlit připojení všech domácností a firem již do roku 2025. Zpráva zadaná společností Openreach a zpracovaná ústavem Centre for Economic and Business Research naznačila, že by se britská produktivita zvýšila přibližně o 1 700 GBP na pracovníka, a podpořila britskou ekonomiku přibližně 59 miliardami GBP.
  Zpráva rovněž naznačuje, že by se za těchto podmínek mohlo rozhodnout až 400 000 pracovníků pro práci z domova, a dalších 270 000 by bylo schopno se přemístit z měst a do venkovských oblastí, což by zároveň ročně snížilo počet 300 milionů cest dojíždějících, umožnit inteligentnější způsoby práce a zlepšit veřejné služby.
 • EU | Deutsche Telekom zahajuje marketingovou kampaň zaměřenou na repozici značky T-Systems. Deutsche Telekom uvádí, že její dceřiná společnost T-Systems zahájila novou marketingovou kampaň k návratu své značky do lůna DT. Ústředním poselstvím kampaně je T-Systems jako partner pro všechny aspekty digitální transformace společnosti, pro „připojení“, „digitální“, „cloud a infrastrukturu“ nebo „bezpečnost“.
 • EU | Švýcarský Sunrise tvrdí, že má již pokryto 80 % populace (není to vtip) sítí 5G. (Ericsson Switzerland) Švýcarsko není největším trhem, ale ukazuje se, jak tvrdá soutěž Sunrise s operátorem Swisscom, který bude mít do konce roku 2019 pokryto 90 % populace, může urychlovat nasazení sítě 5G. Sunrise aktuálně pokrývá signálem 5G území 262 měst.
  Za povšimnutí stojí, že zde se míra pokrytí populace a geografického pokrytí v podstatě liší. Švýcarsko je vysoce urbanizovaná země, zhruba 73 % obyvatel žije v městském prostředí, což síťové nároky snižuje. Problémy však rychle přibývají při pohledu na švýcarský členitý a hornatý venkov.
  Dalším příkladem trhu, který se velmi rychle přibližuje k éře 5G je rovněž vysoce urbanizovaná Jižní Korea s koncentrovanou populací.
 • SVĚT | OECD zveřejňuje návrh digitální daně pro veřejnou konzultaci. OECD zveřejnila návrh na pokračování mezinárodních rozhovorů k zajištění zdanění nadnárodních společnosti a významných digitálních společností. Nový návrh kombinuje prvky komentářů tří konkurenčních návrhů z členských zemí a je nyní otevřen veřejné konzultaci. Návrh by přerozdělil některé zisky a související daňová práva jurisdikcím a zemím, kde mají nadnárodní společnosti své trhy. Tato část je součástí inkluzivního rámce OECD / G20 o BEPS pro multilaterální vyjednávání globálních daňových pravidel, aby byla vhodná pro účely digitální, globální ekonomiky.
 • SVĚT | Globální trh 5G v roce 2020 dosáhne 4296 milionů dolarů. Podle studie Valuates Reports dosáhne velikost trhu 5G v roce 2020 globálně až 4296 milionů dolarů a očekává, že do roku 2024 poroste exponenciálně, v letech 2020–2024 s CAGR 56,7 %.
  Studie očekává, že tahounem oboru bude vysoká poptávka po chytrých telefonech s technologií 5G s vysokorychlostním připojením k internetu. Trh 5G klasifikuje na základě jejich jejich typů (mMTC, URLLC, eMBB a FWA) a aplikací (Smart Cities, Connected Factories, Smart Buildings, Connected Vehicles, Connected Healthcare, Connected Retail, Smart Utilities, Broadband and Voice) v regionech.
  Podle zprávy bude významně růst celosvětový trh telekomunikačních zařízení a očekává se, že tento trh telekomunikačních zařízení dosáhne koncem roku 2023 na 562 miliard USD a během prognózovaného období od roku 2017 do roku 2023 vzroste o 10 %.
 • EU | Francie ohlásila prvních jedenáct projektů ostrých zkoušek 5G v pásmu 26 GHz. (ARCEP) Přidělení zkušebního spektra 5G v pásmu 26 GHz francouzským regulátorem ARCEP v lednu, umožnilo spuštění prvních jedenácti průmyslových iniciativ. Vláda a ARCEP vybídly k předložení žádostí konkrétních projektů, které by tvořily pilotní platformy 5G otevřené třetím stranám, rovněž i stran mimo telekomunikační sektor.
 • EU | Generální ředitel společnosti BT varuje, že odstranění telekomunikační technologie Huawei bude trvat 7 let. (Reuters) CEO britské skupiny BT Philip Jansen varoval, že odstranění technologie Huawei z telekomunikačních sítí ve Velké Británii by trvalo sedm let, uvádí Reuters.
 • EU | Vodafone uzavře 15 % ze svých 7 700 obchodů v Evropě. Vodafone uzavře 15 % ze svých 7 700 obchodů a upgraduje některé ze zbývajících prodejen, protože zákazníci nakupují více online a mění své očekávání v nákupech v obchodech, řekl generální ředitel Nick Read.
  Data po revizi budou použita ke zjištění toho, co zákazníci v každém místě potřebují, přičemž 40 % obchodů se do konce roku 2021 transformuje. V Evropě je asi 5 000 obchodů Vodafone, zbytek na trzích jako je Asie a Afrika.
 • SVĚT | OECD zveřejnila novou zprávu o postavení telekomunikačních operátorů a jejich budoucnosti. Dokument analyzuje současný stav a vznikající obchodní modely telekomunikačních operátorů. Zkoumá také, jak se mohou provozovatelé komunikací v budoucnu vyvíjet, a to z pohledu 5 až 10 let ve skupinách tradičních vertikálně integrovaných poskytovatelů mobilních a pevných služeb, služeb velkoobchodu a poskytovatelů on-line služeb. Zpráva nastiňuje nejdůležitější stránky vývoje v těchto kategoriích a signalizuje stav před nástupem technologií, které mohou provozovatele v budoucnu ovlivnit. Zpráva na závěr srovnává různé typy operátorů vůči politickým cílům.
 • EU | Téměř každá druhá německá domácnost dosáhne do konce roku na gigabitové připojení. Podle studie zveřejněné ve středu společností Dialog Consult zaštítěné Asociací telekomunikačních služeb a služeb s přidanou hodnotou (VATM) se pokrytí gigabitovým připojením od začátku do konce tohoto roku zvýší z 11,1 na odhadovaných 19 milionů (ze 42 milionů domácností). Tyto rychlé linky však používá pouze jedna ze čtyř domácností, tj. 4,8 milionu (na počátku roku 3,3 milionu); Zbytek je neaktivní.
  Pokud byly linky aktivovány, neznamená to, že si zákazníci nasmlouvají gigabitové připojení. Jak uvádí studie, je důvodem skutečnost, že pouze 1,2 milionu domácností uvažuje o využívání rychlosti vyšší než 0,25 gigabitů za sekundu a preferují levnější variantu 0,25 gigabitů za sekundu nebo méně. Podle studie však existují velké regionální rozdíly a široká mezera mezi městem a venkovem.
 • SVĚT | China Mobile CEO Li Yue odchází okamžitě do důchodu. (CHM Oct 14) China Mobile oznamuje, že Li Yue odstoupil ze svých funkcí výkonného ředitele a generálního ředitele společnosti. Jeho odchod do důchodu je okamžitě účinný. Li Yue se ujal role výkonného ředitele společnosti China Mobile v roce 2010.
 • EU | Společnost EE se stala ve Velké Británii pionýrem 5G. (BT) Společnost BT oznámila, že v říjnu zprovozní služby mobilní sítě 5G ve 20 městech po celé Velké Británii.
  Britský incumbent se také zavázal rozšířit své spuštění 5G tak, aby do konce roku pokryl území 45 měst.
  Generální ředitel BT divize Consumer Marc Allera, uvedl v sídle společnosti v Londýně, že uvedení na trh bylo pro BT logickým dalším krokem poté, co prvenství v zavádění 5G v Británii získal operátor EE.
 • EU | Openreach prosazuje vypnutí měděné sítě do roku 2027 za 30 miliard GBP. Britský operátor Openreach, podle zpráv v tisku v rozhovorech s vládou formalizuje l oficiální časový rozvrh pro vypnutí své měděné sítě.
  Předpokládá se, že nový generální ředitel společnosti BT, Philip Jansen usiluje o definitivní datum vypnutí měděné sítě v zemi do roku 2027. Iniciativa bude stát zhruba 30 miliard GBP a předpokládá se, že Jasen upřednostňuje odstupňovaný přístup, neboť Spojené království je rozděleno do šesti vysokorychlostním přístupem různě pokrytých zón.
  Poslední aktualizace zprávy Ofcom’s Connected Nations však uvádí, že nyní může využívat služby FTTH jen 8 procent britských domácností a podniků.
 • EU | Telefónica Španělsko v pátek oznámila, že podepsala kolektivní smlouvu s odborovými organizacemi, kterou se sníží počet pracovních míst o 4,5 tisíce. Španělský tisk Expansion uvedl, že se očekává, že o dobrovolný důchodový plán požádá 4 500 zaměstnanců (ze stávajících 21 tis,). Společnost Telefónica Španělsko uvedla, že dobrovolný plán odchodu do důchodu je pro zaměstnance, kteří letos dosáhnou věku 53 let a více a mají více než 15 let služebního věku. Tito zaměstnanci mohou zažádat o 68 % svých současných platů až do věku 65 let, jakož i plné platby sociálního zabezpečení a zdravotní pojištění.
 • SVĚT | Huawei chce své 5G technologie prodat i soupeřům. Poslední nabídka čínského výrobce souprav Huawei by mohla znamenat možnost udělení licence na technologii 5G každému, kdo je ochoten zaplatit a to v reakci na sankce uvalené ze strany USA
  Pozoruhodný požadavek vznesl generální ředitel Ren Zhengfei v nedávném rozhovoru s The Economist. „Za jednorázový poplatek by transakce poskytla kupujícímu trvalý přístup k existujícím Huawei patentům, licencím, kódu, technickým plánům a výrobním know-how,“ prohlásil. Rovněž dává na vědomí, že nabyvatel by mohl mít volný přístup k zdrojovému kódu, čímž by se odstranilo riziko, že v něm budou skandální, záludné kousky spywaru nebo cokoli dále skrytého.
 • ČR | Třetina obcí stále nemá vysokorychlostní internet. MPO to chce dohnat díky evropským dotacím. (MPO) Až miliardu korun uvolní ministerstvo průmyslu a obchodu na pokrytí obcí vysokorychlostním internetem. Úřad vypíše na přelomu letošního a příštího roku třetí dotační výzvu na vybudování příslušné infrastruktury. Dotace bude firmám poskytujícím připojení vyplácet kompletně z evropských peněz.
 • EU | Orange a Ericsson spustily testovací síť 5G v polském hlavním městě Varšavě. Testovací síť již dosáhla rychlosti 900 Mbit / s. Společnost Orange spustila ve Varšavě zkoušky na devíti základnových stanicích, jíchž se mohou zúčastnit zákazníci se smartphonem Orange Neva Jet 5G. Testovací síť použije část spektra 80 MHz 3,4–3,6 GHz, kterou získala Orange na polské aukci spektra.
 • EU | SK je prvním operátorem s více než s 1 milionem účastníků 5G. Poptávka po službách 5G je podle operátora v současné době oproti LTE dvojnásobná. Korejští operátoři SK Telekom, KT a LGU+ zprovoznili síť 5G v dubnu a zájem o služby překonal očekávání mnoha analytiků. Poslední čísla o počtu účastníků ukazují, že SK Telecom již podstatně uvedená 1 milion překročil, KT má nyní 630 000 a LGU + 540 000 účastníků.
 • EU | Vodafone připravuje novou společnost pro správu telekomunikačních věží. Vodafone má vytvořit novou společnost pro správu svého portfolia 61 700 telekomunikačních věží provozovaných na různých trzích. Nová organizace bude podle prohlášení společnosti založena do května 2020.
  Podle připravované značky „TowerCo“ bude tato společnost pracovat na realizaci této strategické priority v následujících 18 měsících, uvedl šéf Vodafonu Nick Read.
  Více než 75 procent věží vlastněných společností TowerCo bude provozováno na klíčových trzích společnosti Vodafone v Německu, Itálii, Španělsku a Velké Británii. Vodafone odhaduje, že společnost TowerCo by mohla generovat poměrné roční příjmy ve výši přibližně 1,7 miliardy EUR.
  Mezitím Vodafone Italia založila dceřinou společnost s názvem „Vodafone Towers srl“, která má portfolio 10 977 webů po celé zemi a to před fúzí s věžovou jednotkou společnosti Telecom Italia Inwit, uvádí tisková agentura Radiocor. Obchodní jednotka, která má čistý kapitál 221 milionů EUR, má 64 zaměstnanců a nakonec bude sloučena do Inwitu, aby vytvořila největší italskou věžovou společnost.
 • SVĚT | Rusko očekává silný růst na trhu 5G. Průměrný roční růst ruského trhu 5G by mohl do roku 2024 činit 74 procent, což značně překoná celosvětové procento 34 procent, uvádí zpráva TASS s odkazem na plán bezdrátových technologií připravený Národním střediskem IT, součástí státní společnosti Rostec.
  Ruské ministerstvo spojů začalo snižovat své ceny za 5G spektrum, uvádí Cnews.ru. podle nového návrhu metodiky pro stanovení ceny 5G. Očekává se, že počáteční cena za jeden lot 200 MHz v pásmu 25,25–27,5 GHz se sníží z 2,3 miliardy RUB na 670 milionů RUB.
 • EU | Deutsche Telekom uvádí na trh 5G v pěti německých městech. Deutsche Telekom spustil svou 5G síť v pěti německých městech – Berlín, Kolín nad Rýnem, Mnichov, Bonn a Darmstadt.
  Do konce roku 2019 se přidají další města Hamburg a Lipsko Podle plánů Deutsche Telekom má být do konce roku v Německu instalováno více než 300 antén.
  Deutsche Telekom má ve svých pěti startovacích městech 5G různé priority, ze kterých by se před hromadným nasazením mohla poučit ze svého zavedení:
  Berlín: Zaměření v hlavním městě Německa je zajistit, aby se síť mohla přizpůsobit požadavkům města, včetně jeho turistických hotspotů.
  Kolín nad Rýnem: Deutsche Telekom usiluje o kruh infrastruktury v centru města.
  Mnichov: Prioritou v Mnichově je obsluhovat podniky s 5G, do konce roku Deutsche Telekom plánuje, aby její síť pokrývala důležité oblasti, jako je BMW Park a mediální centrum Unterföhring.
  Bonn: Deutsche Telekom testuje 5G síť v Bonnu na duální použití. Důraz bude kladen na pracovní využití během typické pracovní doby a přechod na upřednostňování volného času ve večerních a víkendových hodinách.
  Darmstadt: plánem je obecnější využití 5G, přičemž pokrytí se v příštích 18 měsících rozšiřuje směrem k centru města a univerzitním oblastem.
 • SVĚT | Apple vyvíjí 5G modem pro rok 2022. Společnost Apple chce do roku 2022 uvést na trh svůj vlastní 5G modem, podpořený operacemi Intel, které společnost koupila začátkem tohoto roku za 1 miliardu USD, uvádí společnost Fast Company citujíc zdroj se znalostí plánů společnosti. Apple tento příběh nekomentoval. V tuto chvíli společnost Apple pořizuje své modemy pro iPhone od společnosti Qualcomm.
  Společnost Apple loni rovněž oznámila plány na otevření kampusu v San Diegu a v nejbližších letech tam umístí až 1 000 nových zaměstnanců, čímž dále rozšíří aktivity současného sídla v kalifornském Cupertinu.

Otázky kladl: Petr Beneš, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2019-03.

Jaké strategické a koncepční aktivity MPO budou určovat rozvoj telekomunikací v příštích letech?

Strategickým rámcem pro naše aktivity v podpoře inovací a digitalizace je dnes zejména nová Inovační strategie 2019-2030. Inovační strategie v devíti pilířích definuje klíčové oblasti, v nichž má dojít k posunu a nastavuje opatření a zodpovědnost za jejich realizaci. Jde například o nové možnosti firem a výzkumných center rozvíjet a komercializovat výsledky výzkumné činnosti, podporu moderních technologií a digitalizace průmyslového, veřejného a občanského sektoru či podpory tzv. chytré specializace. Inovační strategie je tedy zejména soubor nástrojů a klíčových operací, jejichž realizace podpoří zvýšení dynamiky rozvoje podnikatelského prostředí směrem k vyšším příčkám v hodnotovém řetězci. Inovační strategie ČR 2030 také mobilizuje finanční zdroje, koncentruje a zjednodušuje pravidla tam, kde nejsou nastavena optimálně, a sjednocuje kapacity směrem, který je založen na vyhodnocení trendů vývoje moderních technologií a postupující digitalizací veřejného i soukromého života.

Více v časopise…

Otázky kladla: redakce, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2019-03.

Jak hodnotíte stav příprav novely zákona o elektronických komunikacích, která bude do českého práva transponovat evropský kodex pro elektronické komunikace?

Kodex pro elektronické komunikace je evropská norma, jejíž ambicí je stanovit regulační pravidla pro sektor elektronických komunikací na dalších 10 let. Z tohoto pohledu je jeho transpozice do českého právního řádu nejdůležitější legislativní aktivitou a já osobně jsem rád, že Ministerstvo průmyslu a obchodu před samotným meziresortním připomínkovým řízení zorganizovalo pro sektor a dotčené orgány sérii workshopů, kde představilo jednotlivé části kodexu a jejich dopad. Věřím, že i to pomůže hladšímu meziresortnímu řízení a také v dalších fázích legislativního procesu. Není nic horšího než se vzájemně překvapovat různými pozměňovacími návrhy, které často vznikají z leknutí.

Více v časopise…

Autor: Zdeněk Vaníček, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2019-03.

Konvergence odvětví telekomunikací, médií a informačních technologií znamená, že všechny sítě a služby elektronických komunikací by měly být v co největší míře předmětem jediného evropského kodexu pro elektronické komunikace stanoveného v jediné směrnici, s výjimkou otázek, které je vhodnější upravit přímo použitelnými pravidly stanovenými formou nařízení. Tento kodex byl vyhlášen směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1972 ze dne 11. prosince 2018, kterou se stanoví evropský kodex pro elektronické komunikace, zveřejněné v Úředním věstníku EU 17. prosince 2018. Nahradí současný předpisový rámec pro sítě a služby elektronických komunikací v EU. Z hlediska odvětví sítí a služeb elektronických komunikací jde o zásadní reformu v rámci právotvorných iniciativ tzv. jednotného digitálního trhu. Nová pravidla začnou platit na sklonku roku 2020; podle článku 124 směrnice členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí a budou tyto předpisy používat od 21. prosince 2020.

Více v časopise…

Autor: Petr Beneš (Podle studie společnosti Grant Thornton vypracované pro MPO ČR), NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2019-03.

Podle celorepublikového průzkumu internetového připojení, který pro MPO ČR na přelomu července a srpna 2019 provedla mezi obyvateli ČR společnost Grant Thornton, budou mít domácnosti zájem více využívat služby, které jsou náročnější na rychlost a spolehlivost připojení. Průzkumu se zúčastnilo téměř 9 tisíc domácností. Dotazník byl šířen především prostřednictvím sociálních sítí, zejména Facebooku a Linkedinu. Na šíření a propagaci průzkumu se významně podílelo MPO ČR ve spolupráci s jednotlivými kraji. Až 30 % všech respondentů uvádí svoji deklarovanou rychlost internetového připojení v rozmezí 6 až 29 Mb/s a nejčastěji využívána je bezdrátová technologie připojení, kterou využívá 43 % respondentů. Nejnižší rychlost do 6 Mb/s využívá ne více než 5 % dotázaných. Významný podíl 44 % uživatelů je se svým připojením nespokojeno a 64 % respondentů by si chtělo super rychlý a spolehlivý internet pořídit. Zájem potvrzuje i ochota 45 % dotázaných si za zlepšení současného stavu připlatit. Průměrná částka, kterou jsou ochotni připlatit za internet s rychlostí vyšší než 500 Mb/s, je 223 Kč měsíčně.

Více v časopise…

Autor: Jan Vašátko, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2019-03.

V úterý 9. října jsme se účastnili setkání, při kterém jsme si připomněli rozkvět a teď i opouštění Ústřední telekomunikační budovy v Praze (ÚTB). Setkání s vedením CETIN a s kolegy a přáteli, kteří s příchody vyšších generací techniky dávali a nadále dávají českým telekomunikacím nový obsah bylo inspirací a náhledem nejen za hranice nových technických možností, ale i budoucích rolí telekomunikačních operátorů.

Více v časopise…

Autor: Tomáš Sedláček, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2019-03.

Téměř každý si dnes uvědomuje, že Čína už není producentem výrobků druhé kategorie, ale i v řadě technologických oborů disponuje těmi nejvyspělejšími technologiemi. I druhý nejlidnatější stát, Indie, zrychluje své kroky v digitalizaci a rozvoj vysokorychlostního internetu. Jedná se o obrovský a zajímavý trh, kde se jde přinejmenším inspirovat.

Více v časopise…

Autor: Petr Kabilka, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2019-03.

Sítě 5G se blíží, jsme připraveni? Micos telcom společně s mateřskou společností PLP PREFORMED LINE PRODUCTS nabízí kompletní produktové portfolio pro spojování vláken v sítích 5G od centrálního uzlu až ke koncovému aktivnímu zařízení. K dispozici jsou běžné rozvaděče i zodolněné varianty od jednotek svárů a konektorů až do kapacit 3456 svárů a 864 konektorů

Více v časopise…

Autor: Petr Beneš, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2019-03.

Pracovní skupina Smart Life České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj (CBCSD) ve spolupráci s MPO ČR a Českou manažerskou asociací (ČMA) uspořádaly v rámci letošního Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně první veřejnou prezentaci „Strategie implementace sítí 5G v České republice“.

Více v časopise…

Autor: Micos Telcom, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2019-03.

Nový kazetový management KM byl vyvinut podle nejnovějších trendů v optických sítích. Umožňuje všechny konfigurace rozvláknění a je velmi vhodný pro GPON sítě.

Více v časopise…

Autor: Redakce, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2019-03.

Evropská komise zveřejnila dne 18. října srovnávací zprávu o stavu eGovernmentu, která hodnotí využívání informačních a komunikačních technologií ve veřejné správě, úroveň přeshraniční interoperability a digitální interakce mezi správami a občany nebo podniky v členských státech EU a 8 nečlenských státech. Letošní analýzy ukazují na zlepšení úrovně v prioritní oblasti „zaměření na uživatele“ a zejména v oblasti eID.

Více v časopise…

Autor: Z JINÝCH OBORŮ, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2019-03.

Zákon o kybernetické bezpečnosti přinesl řadu opatření a změn u projektů zaměřených na komunikační a informační technologie. Týká se nejenom státních zakázek, spadají do něj i provozovatelé základních síťových odvětví, tedy z oblasti energetiky, plynárenství či dopravy. Jak se na tyto změny připravili vývojáři a výrobci řídicích systémů, kteří zde informační systémy a služby dodávají? Na to jsme se zeptali Pavla Kulíka, ředitele útvaru Technický rozvoj společnosti ZAT, která dodává řídicí systémy a know-how pro energetiku a průmysl takřka do 70 států světa.

Více v časopise…

2019 – 02

Vážení čtenáři,
asi jste si všimli, jak laická veřejnost a zejména politikové po dlouhé době diskutují téma dalšího čtvrtého operátora. Nejvyšší představitelé naší vlády prezentují přicházející novou mobilní technologii 5G, jako revoluci v telekomunikacích a vykreslují budoucího čtvrtého operátora jako spasitele skutečného konkurenčního trhu v České republice. Kolikátý čtvrtý operátor to už v historii telekomunikací asi bude? Co bude tou zásadní revolucí? Že budeme moci sledovat na mobilním telefonu 5G televizní vysílání v super kvalitě? Jaké budou asi nové aplikace pro rychlá mobilní data a jak se uplatní v našem běžném životě? Těchto otázek je možné položit určitě mnohem více, ale v žádném případě bych technologii 5G nepřeceňoval. Proto jsme se rozhodli, že budeme v našem časopise NEXT GENERATION/TELEKOMUNIKACE mnohem více prezentovat informace právě o této nastupující technologii do mobilního světa telekomunikací. Právě v tomto čísle najdete několik článků, podotýkám odborných, které popisují, jak technologie 5G, tak i vše další, co se musí při budování těchto sítí zajistit. Jedná se zejména o investičně náročné instalace optických tras, na které budou připojeny základnové stanice. Přenášené datové kapacity budou opravdu veliké, takže jiné možnosti přenosových sítí nepřicházejí moc v úvahu. Z tohoto hlediska vyvstává opět zásadní otázka existence služeb 5G v České republice, jak rychle se připraví projekty a zejména stavební povolení pro optické trasy. Všichni víte, na co narážím, samozřejmě na stavební legislativu a náš stavební zákon. A samozřejmě na další legislativní paskvily, které prý umožní rychlejší výstavbu sítí nové generace. Pokud kdokoli z vás bude mít chuť doplnit naše psaní o technologiích, sítích a službách 5G, jste vítání a NG/T rádo bude publikovat vaše odborné příspěvky. Určitě ještě stojí za zmínku, že operátoři O2 a CETIN nedávno v Kolíně předvedli testovací chod mobilní sítě 5G, a to konkrétně na frekvenci 3,5 GHz, kterou mají na měsíc vypůjčenou od ČTÚ. Ta se následně také stane předmětem aukce. Na podzim snad budou předloženy podmínky k veřejné diskuzi a začátkem roku 2020 můžeme očekávat aukci.
Další velmi významnou záležitostí, které se chceme věnovat v dalších vydáních NG/T, je velice diskutovaná a aktuálně probíraná směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1972 ze dne 11. prosince 2018, kterou se stanoví evropský kodex pro elektronické komunikace. Ten nahradí současný předpisový rámec pro sítě a služby elektronických komunikací v EU. Nová pravidla začnou platit na sklonku roku 2020. Členské státy budou tyto předpisy používat od 21. prosince 2020. V tomto čísle můžeme zahájit „rozpravu“ článkem pana Zdeňka Vaníčka a věřím, že na podzim přineseme širší a zajímavé informace.
Rád bych ještě ocenil příspěvek odborníků z Oddělení kontroly datových služeb z Českého Telekomunikačního Úřadu. Jejich článek Kvalita služby přístupu k Internetu v pevném místě a navazující článek Rychlost přípojky a dotační Výzva II – OP PIK Vysokorychlostní Internet Honzy Broučka významně zvyšují odbornou úroveň časopisu NEXT GENERATION/TELEKOMUNIKACE.
Tento časopis je o sítích, proto nesmí chybět rovněž informace o nových optických technologiích. Příspěvek „NG-PON2 je budoucností pasivních optických sítí“, ukazuje, kam se datové sítě budou ubírat.
Nemůžeme v NG/T nevzpomenout na pana Ing. Ivana Říčaře, CSc., který nedávno odešel do „telekomunikačního nebe“. Proto věnujeme stránku vzpomínce na něho.

Váš
Svatoslav Novák

 • EU | Swisscom je na cestě k pokrytí 90 % obyvatelstva sítí 5G do konce roku 2025 má dosáhnout dvojnásobku. (NZZ am Sonntag) Urs Schaeppi, CEO Swisscom, sdělil, že společnost může do konce roku pokrýt 90 % švýcarského obyvatelstva sítí 5G.
  V první fázi chce Swisscom dosáhnout co nejrychlejšího pokrytí celého území, pro které nebude nutné budovat mnoho nových antén. Zákazníci mohou standardně používat 5G v rámci svého aktuálního předplatného, i když s omezením rychlosti. Ve druhé fázi by docházelo k zahuštění sítě, případně by se zvyšoval limit, aby bylo možné nabídnout rychlejší spojení.
 • EU | Británie je v současné době v optice na konci evropské ligy. V redakčním článku publikovaném v The Daily Telegraph Boris Johnson řekl, že kdyby byl zvolen novým lídrem Konzervativní strany, garantoval by 100 % pokrytí domácností vysokorychlostní sítí FTTH do roku 2025.
  Vláda UK v současné době slibuje, že 100 % pokrytí sítí FTTH splní do konce roku 2033 a v tomto kontextu jde podle Johnsona o cíl „směšně neambiciózní“.
  Komentáře v odborném tisku k tomu dodávají, že slib společnosti BoJo 2025 nemá žádnou oporu ve skutečnosti: „Být ambiciózní je v pořádku, ale kvalifikovaná většina by doufala, že ambiciózní lidé žijí ve světě reality“.
 • SVĚT | Ruský ministr navrhuje přenesení čínské produkce 5G a zařízení IoT do Ruska. (Cnews. Ru) Ruský ministr komunikací Konstantin Noskov navrhl přenesení čínské výroby zařízení 5G a IoT do Ruska, uvádí Cnews. ru, a cituje Noskovo stanovisko předané čínskému protějšku Miao Wei. Zařízení by bylo určeno pro ruský trh.
 • EU | UEFA buduje platformu OTT a spolupracuje s německou fotbalovou ligou. Zástupci Unie evropských fotbalových asociací uvedli, že Unie vyvinula novou platformu pro vysílání streamů (Over The Top, OTT) nazvanou UEFA.tv. Zpočátku bude nabízet originální programy založené na materiálech z fotbalových archivů, živé přenosy soutěží mládeže a obsah ze zákulisí a rozhovory. Diváci se mohou zaregistrovat zdarma.
 • ČR | Operátor O2 představil síť 5G spuštěnou v reálném prostředí. O2 představil 20. června 2019 v Kolíně síť 5G spuštěnou v reálném prostředí. Testuje ji společně se společností CETIN a technologií od společnosti Ericsson. Technologii operátor spustil na pronajaté testovací frekvenci 3,5 GHz doplněné o technologie Massive MiMo 64T64R a 256QAM.
 • EU | Evropa uveřejnila výběr osmi lokalit pro nasazení superpočítačů světové třídy. (EK) EU vybrala prostřednictvím EuroHPC (European High-Performance Computing ) osm lokalit pro první superpočítačová centra, která budou budována v členských státech. Centra budou sloužit v evropských výzkumných pracovištích průmysl a podniky při vývoji nových aplikací v širokém spektru oblastí, od navrhování léčiv a nových materiálů až po boj proti změně klimatu. Tím by se Evropa zařadila ke špičkovým superpočítačovým globálním hráčům. Hostitelské servery budou umístěny v Sofii (Bulharsko), Ostravě (Česká republika), Kajaani (Finsko), Bologni (Itálie), Bissenu (Lucembursko), Minho (Portugalsko), Mariboru (Slovinsko) a Barceloně (Španělsko).
 • EU | BT posiluje operace kybernetické bezpečnosti napříč Evropou. BT podpořila své operace v oblasti kybernetické bezpečnosti v Evropě novým centrem bezpečnostních operací (SOC) v Paříži a modernizací svých zařízení v Madridu a Frankfurtu.
  Pařížský Cyber SOC bude poskytovat pokročilé zjišťování incidentů, zpravodajské služby, orchestrační a automatizační služby. Byl také speciálně navržen tak, aby splňoval požadavky směrnice PDIS i evropské směrnice NIS, což by umožnilo společnosti BT, aby se kvalifikovala jako poskytovatel služby detekce bezpečnostních incidentů.
  Bezpečnost se vyšším využíváním podnikových aplikací v cloudu a nasazováním IoT zařazuje mezi priority rozvoje.
 • EU | Zákaz Huawei a ZTE 5G by mohl zatížit obor telekomunikací 62 miliardami dolarů. (Bloomberg) Odepření přístupu k čínským síťovým technologiím společností Huawei Technologies Co. A ZTE Corp. nové generace by mohlo zatížit evropské operátory mimořádnými náklady v objemu 55 miliard eur (62 miliard dolarů). Celoevropská implementace 5G by tím mohla být opožděna až o 18 měsíců, uvádí zpráva asociace GSMA z května t. r.
  Huawei, a v menší míře ZTE ovládají 40 % evropského trhu s telekomunikační technologií.
 • SVĚT | Huawei očekává v příštích dvou letech ztrátu tržeb ve výši 30 miliard dolarů v důsledku zákazu technologií a připravuje se na zhroucení prodeje smartphonů. (Shenzhen) Šéf Huawei připustil, že oproti prognózám se sníží příjmy společnosti v příštích dvou letech o 30 miliard dolarů a to v důsledku současného zákazu technologií a snahy vlády USA odradit západní spojence od používání produktů společnosti, řekl zakladatel a CEO Ren Zhengfei 16. června v rámci panelové diskuse v sídle společnosti Shenzhen. Ren dodal, že společnost „udělá však během této doby mnoho výrazných změn v technických verzích produktů a do roku 2021 bude firma jako znovuzrozená“.
 • EU | FTTH Council Europe zvolila nové představitele a stanovila strategie pro rok 2019. Rada FTTH Council Europe oznámila, že novým prezidentem společnosti bude Kees de Waard ze Skyplane Optics. De Waard byl zvolen do funkce po dokončení druhého funkčního období Ronana Kellyho.
  Jednou z klíčových priorit nového vedení bude podpora jednotného postoje členských států EU k problematice vypínání klasických měděných sítí. K této otázce Rada vypracuje návrhy postupů pro odstranění regulatorních překážek, které brání tomu, aby se Evropa stala plnohodnotným kontinentem vláken.
 • EU | Telia Finsko odstavuje pevnou telefonní síť. Telia Finland uvedla, že na začátku června zahájila odstavování své pevné telefonní sítě z provozu. Některé telefony již byly nečinné, ale polovina účastníků podle sdělení používá své staré pevné číslo portované do mobilní sítě. Ukončení provozu pevné metalické sítě bylo oznámeno v lednu.
 • EU | Aukce 5G spektra přinesla Německu 6,6 miliardy eur. (Reuters) Aukce frekvenčních bloků 5G skončila ve středu 12. 6. večer po 497 kolech a trvala asi tři měsíce. Výsledek je vysoko nad očekáváním odborníků. Německo by nyní mělo získat čtvrtou mobilní síť.
  Deutsche Telekom, který získal 130MHz spektra za to zaplatí celkem 2,17 miliardy eur. V otázce stanovení cen spektra byl nejotevřenější CEO společnosti Deutsche Telekom Tim Hoettges: „Vytváří se umělý nedostatek veřejných zdrojů, který může zvýšit cenu,“ řekl, jak oznámila agentura Reuters. „Nakonec na výstavbu nezbydou peníze,“ dodal.
  Vodafone Německo zaplatil celkem 1,88 miliardy eur za 90MHz spektra 3,6 GHz a dalších 40MH ze spektra 2100MHz. Licence pro oba bloky spektra bude platit do roku 2040.
  Telefonica Deutschland, třetí největší MNO v Německu, utratila celkem 1,42 miliardy eur za 90MHz spektra, čímž získala 20MHz spektra 2100 MHz a 70 MHz v rozsahu 3,6GHz.
  Nováček aukce, 1 & 1 Drillisch, získal 50MHz z pásma 3.6GHz a 20MHz v pásmu 2100MHz.
 • EU | Vlády a regulátoři musí podle GSMA dohlédnout na zajištění racionální míry návratnosti investic do 5G spíše, než na aukci vydělávat. Odvětvová organizace GSMA varovala, že vlády musí odolávat nutkání používat své aukce 5G spektra jako zdroje příjmu. GSMA uvádí, že by vlády umělým zvyšováním nákladů na spektrum pro krátkodobý finanční zisk mohly ohrozit budoucí profitabilitu svých digitálních ekonomik.
  GSMA k tomu v květnu vydala svůj dokument „ Auction Best Practice“. GSMA odhaduje, že 5G bude mít v příštích 15 letech socioekonomický dopad 2,2 bilionu USD. Předpokládá také, že do roku 2025 bude 5G tvořit 30 % všech spojení na klíčových trzích, zejména USA, Číny a Evropy.
 • SVĚT | FCC uvolňuje 166,8 milionu USD na vysokorychlostní připojení venkova. (STATESCOOP) Federální komunikační komise 10. 6. schválila 166,8 milionu dolarů na financování vysokorychlostního připojení ve venkovských oblastech ve 22 státech USA.
  Poslední autorizace jsou součástí programu o hodnotě 1,49 miliardy dolarů pro zlepšení konektivity pro přibližně 700 000 lokalit během desetiletí.
 • EU | Ericsson: 5G roste rychleji, než se očekávalo. Podle zprávy společnosti Ericsson o mobilitě se očekává, že počet účastníků v síti 5G v roce 2024 dosáhne 1,9 miliardy. Předpokládá se, že do roku 2024 pokrytí dosáhne 45 % světové populace, a Ericsson odhaduje, že by mohlo dosáhnout až 65 %, protože technologie sdílení spektra umožňuje nasazení 5G na frekvenčních pásmech LTE.
  Do konce roku 2019 se s rostoucí dostupností dostanou na trh chytré telefony pro všechna hlavní pásma spektra 5G s odhadovaným počtem účastníků překračujícím 10 miliónů.
  Očekává se, že přírůstek účastníků 5G bude nejrychlejší v Severní Americe, přičemž v tomto regionu se v roce 2024 očekává již 63 % mobilních účastníků 5G.
  Celkový mobilní datový provoz v prvním čtvrtletí 2019 dále globálně rostl, meziročně o 82 %. Předpokládá se, že do konce roku 2024 bude dosahovat měsíčně 131 exabytů (EB), kdy se předpokládá, že 35 % přenesou 5G sítě.
 • SVĚT | IoT směřuje v roce 2023 k vrcholu 1,1 bilionu dolarů – IDC. IDC vydala průvodce internetem věcí, který naznačuje, že globální výdaje na IOT by mohly v roce 2023 dosáhnout 1,1 bilionu dolarů.
  K růstu pravděpodobně nejvíce přispějí segment výroby diskrétních prvků, ucelených výrobních procesů a dopravy, které dohromady představují třetinu celkových světových nákladů.
  Zajímavým trendem pro telekomunikační operátory je růst výdajů spotřebitelského trhu a zájem o nové služby IOT. Po roce 2023 by se měl stát spotřebitelský trh největším segmentem.
 • SVĚT | V Jižní Koreji je 1 milion účastníků 5G. (Pixabay)Operátoři se zaměřili na start služby 5G v oblastech s velkým provozem v hlavních městech země. Jihokorejské zpravodajské servery uvádějí, že jihokorejští operátoři společně dosáhli 1 milionu účastnických přípojek dne 10. června. Uvedený mezník byl dosažen za pouhých 69 dní od zahájení komerčního provozu 5G v zemi, přičemž míra naplnění tohoto mezníku v síti 4G Jižní Koreje v roce 2011 trvala 80 dní.
 • SVĚT | Iridium spouští přenosné satelitní push-to-talk rádio. Společnosti Iridium Communications a partner Icom Incorporated oznámily komerční dostupnost tzv. prvního specializovaného satelitního push-to-talk (PTT) rádia na světě. Zařízení bude dostupné prostřednictvím kombinace stávajících partnerských sítí společnosti Iridium a Icom.
 • EU | Evropské fondy investují do projektů sítí FTTH ve Slovinsku. (EK) Fond Connecting Europe Broadband Fund (CEBF) uzavřel dohodu ve Slovinsku o poskytnutí investičních prostředků na výstavbu vysokorychlostní sítě FTTH ve venkovských oblastech Slovinska, jejímž cílem je pokrytí více než 240 000 lokalit. Jedná se již o třetí úspěšně uzavřený projekt fondu.
 • EU | Telefonica cílí na „100% pokrytí vláknem“ do roku 2024. (Movistar) Telefonica zveřejnila plán, který má zajistit pokrytí optickým připojením celé španělské populace, včetně lokalit s méně než 5 000 obyvateli během příštích 5 let. Společnost má nyní největší síť FTTH v Evropě. Koncem března bylo v dosahu sítě 21,8 milionů objektů. Maloobchodní prodej vláken se meziročně zvýšil o 13 procent na více než 4 miliony. Společnost nedávno také oznámila plány na uzavření více než 1 200 spojovacích uzlů ADSL.
 • EU | Vodafone zapnul 15. června ve Španělsku síť 5G v 15 městech. Vodafone Španělsko potvrdil, že 15. června zahájí provoz prvních komerčních sítí 5G v 15 městech. Počet startovacích měst je více než dvojnásobkem původně oznámeného počtu společností v minulém měsíci. Realizace přinese zákazníkům rychlost až 1 Gbit/s v Madridu, Barceloně, Valencii, Seville, Malaze, Zaragoze, Bilbau, Vitorii, San Sebastianu, La Coruna, Vigo, Gijon, Pamplona, Logrono a Santander. Ke konci roku se rychlost zvýší na 2 Gbit/s, což je přibližně desetinásobek současného maxima 4G, přičemž latence se v ideálních podmínkách sníží na méně než 5 milisekund.
 • SVĚT | Apple chce přesunout výrobní kapacity. (Nikkei) Pokračující obchodní spor mezi Spojenými stáry a Čínou způsobil, že společnost Apple přehodnotila svoji výrobní závislost na Číně – kde se vyrábí 90 % výrobků Apple – jako riskantní a společnost hledá způsoby, jak diverzifikovat svůj dodavatelský řetězec.
  Nikkei uvádí, že Apple požádal významné dodavatele, aby prověřili náklady na přesun 15 % až 30 % své výrobní kapacity z Číny do jiných zemí, zejména do jihovýchodní Asie a Mexika.
  Očekává se, že proces přesunu téměř třetiny výrobní kapacity společnosti Apple do dalších zemí bude trvat až tři roky.
 • SVĚT | Huawei připravuje roll-out OS Hongmeng. (Reuters) Huawei je v procesu potenciálního spouštění vlastního operačního systému Hongmeng (OS), který nahradí operační systém Android, jak sdělil zástupce společnosti pro komunikaci listu Reuters. Společnost si již nechala zaregistrovat ochrannou známku Hongmeng v řadě zemí. Jedním z důvodů je pokračování kauzy kolem společnosti Huawei, kterou mnohé technologické giganty odstřihly od některých svých služeb.
  Hongmeng má být připraven „v řádu měsíců“ pro případ, že se napětí rozšíří na plnohodnotnou obchodní válku.
 • EU | Ofcom potvrzuje, že vysokorychlostní univerzální připojení (USO) vstoupí v platnost od března 2020. (OFCOM) Britský telekomunikační regulační úřad Ofcom oznámil, že od 20. března 2020 budou moci rezidenční a obchodní zákazníci požadovat připojení k vysokorychlostní univerzální službě (USO). Za poskytovatele služby byly označeny společnosti BT a KCOM. Tito dva poskytovatelé budou přijímat žádostí o připojení k USO a odpovídat za výstavbu nezbytné infrastruktury. V rámci systému USO mohou zákazníci, kteří nemají přístup k „slušnému“ připojení požádat o účastnictví v USO v „rozumném časovém rámci“. Standard je v současné době určen vládou Spojeného království jako rychlost stahování alespoň 10 Mbit/s a upload 1 Mbit/s.
 • EU | BT konsoliduje svá pracoviště v U.K., prodává 90 % svých nemovitostí. (BBC) Nové „budoucí“ pobočky budou vybaveny 5G konektivitou a optickým připojením, řekl BT.
  Finančně zatížená společnost BT bude v příštích pěti letech zavírat 270 ze svých 300 úřadoven napříč U. K. v naději, že ušetří přibližně 1,5 miliardy liber (1,9 miliardy dolarů) na výdajích. Společnost plánuje otevření pouze 30 poboček a prodej asi 90 % svých současných nemovitosti.
  Prvních osm poboček v rámci akce „Better Workplace“ bude umístěno v Belfastu v Severním Irsku; Cardiff ve Walesu; Edinburgh ve Skotsku; Bristol, Birmingham, Manchester a Ipswich v Adastral Park, Londýn.
  BT také plánuje přemístit své londýnské sídlo z budovy sv. Pavla, kterou společnost užívala od roku 1874. Společnost BT předpokládá, že program „Lepších pracovišť“ bude dokončen do konce roku 2023.
  BT také snižuje mzdové náklady u 13 000 zaměstnanců, z nichž dvě třetiny budou pocházet z britských pracovišť.
  Společnost se v posledních letech potýká s rostoucí konkurencí na britském trhu, a různými skandály. Gavin Peterson, bývalý generální ředitel společnosti BT a 14letý veterán společnosti, byl v říjnu 2018 odvolán akcionáři a nahrazen Philipem Jansenem.
 • EU | Daimler a Telefonica Deutschland spolupracují na zavedení 5G do výroby aut.  (Reuters – daimler ag) Výrobce Mercedes-Benz a Telefónica Deutschland zavádí světově první síť 5G do rutinní výroby automobilů. Vnitřní mobilní síť pro industriální komunikaci pracuje s přenosem v řádu Gbit/s a je určena pro digitalizovanou montáž vozidel v továrně Mercededs-Benz Sindelfingen.

Rozhovor vedl: Petr Beneš, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2019-02.

Rozvoji sítí 5G v ČR nic nebrání

Společnost Ericsson za dobu své existence revolučně ovlivnila oblast komunikací novými systémy ústředen a přepojování, digitálními technologiemi a stala se vedoucí silou ve vývoji mobilních telekomunikací. Když byla problematika širokopásového přístupu ještě v plenkách, firma Ericsson už pracovala na technologiích 3G a vyvíjela 4G dlouho před tím, než se smartphone stal naším všudypřítomným společníkem. Uplynulo již více než 140 let od doby, kdy malý výrobní závod založený Larsem Magnusem Ericssonem ve Švédsku začal šířit jméno firmy, která má dnes globální rozsah. Na jejím vzniku a rozvoji se významně podílela také manželka zakladatele, paní Hilda Ericsson. Vše začalo v mechanické dílně ve Stockholmu, kde Lars Magnus Ericsson vyvíjel telefony a Hilda Ericsson zajišťovala jejich výrobu a související navíjení cívek měděným drátem. Dnes se blíží nástup bezdrátových mobilních sítí 5G a Ericsson investuje do vývoje technologií, které zajistí operátorům vedoucí postavení v této oblasti.

Na úrovni operátorů a dodavatelů technologie diskutujeme tuhle otázku již několik let. Vzrůstající spotřeba dat nás nutí posouvat technologie stále dopředu, a to ideálně takovým způsobem, aby naše připravenost předběhla potřeby uživatelů. To si myslím, že je i případ 5G. Parametry, které 5G charakterizují, to znamená přenosová rychlost 1Gbps, latence 1 ms a možnost připojit milióny zařízení tzv. IoT (internet of things), vysoce překračují současné potřeby zákazníků. Na druhou stranu je třeba koukat se dopředu.

Jak se společnost připravuje na start nové generace mobilních sítí v České republice jsme měli možnost hovořit s panem Jiřím Ryntem, senior technical managerem Ericsson spol. s r.o.

Můžete uvést některé aktuální aktivity firmy Ericsson v České republice v souvislosti s 5G?

Více v časopise…

Rozhovor vedl: Svatoslav Novák, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2019-02.

S Internetem celý rok aneb jak fungují alternativní operátoři

O startu a prvních zkušenostech zástupce nové generace poskytovatelů „telco“ služeb jsme měli příležitost pohovořit s panem Janem Ivanko, jednatelem start-up společnosti s příznačným názvem 365internet.

Co vás vedlo k založeni společnosti 365Internet?
Příběh založení 365internet je taková kombinace školního projektu a řešení situace, kdy dostanete výpověď v korporaci. Vše se sešlo v době, kdy CETIN uvedl na trh Mass Market Offer (MMO), tedy svoji velkoobchodní nabídku. Existovala již dříve, ale po rozdělení O2 vzniklo na trhu něco nového.
Nejprve v rámci seminární, později mé bakalářské práce vznikl dokument, jenž popsal podmínky, za nichž lze MMO profitabilně implementovat. Nu a když se nachýlil můj čas v telco společnosti, oslovil jsem několik investorů a rozjeli jsme přípravu 365internet. To se psal červen 2016. V září začal testovací provoz, v prosinci jsme spustili provoz komerčně a v únoru 2017 jsme měli první stovku zákazníků.

Více v časopise…

Autor: Petr Beneš, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2019-02.

Bez optiky žádná 5G / Nová konvergence pevné a mobilní sítě

Běžní uživatelé a podniky očekávají dostupnost budoucích šířek pásma bez omezení, kdykoliv a kdekoliv. Provozovatelé musí proto svoji infrastrukturu zahustit, virtualizovat a optimalizovat. Dříve od sebe odloučené infrastruktury pevné a mobilní sítě splynou v jednu velkou konvergovanou síť.
Optické vlákno zde bude hrát centrální roli, protože nabízí potřebné kapacity pro vysoká množství dat, která přicházejí v úvahu. Jak je možné tuto síťovou konvergenci realizovat a před jakými výzvami stojí provozovatelé sítí?

Internet věcí (Internet of Things – IoT) propojuje vše se vším a představuje tak pro sítě významnou výzvu. Velké šířky pásma, jakož i ultrakrátké a vysoce spolehlivé reakční doby v síti jsou předpokladem pro řízení a kontrolu částečně vysoce komplikovaných systémů v reálném čase. Zejména autonomní řízení vozidel, aplikace pro virtuální realitu a zážitky tzv. rozšířené reality (Augmented-Reality) vyžadují mnohem větší rychlost a kapacitu než dosavadní, rovněž výkonná infrastruktura.

Více v časopise…

Autoři: Ing. Petr Koudelka, Ph.D. a Ing. Karel Tomala, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2019-02.

Kvalita služby přístupu k internetu v pevném místě

Kvalitu služby přístupu k internetu si lze představit v podobě kvalitativních datových parametrů (QoS parametrů), které patří do skupiny aktuálně řešených otázek služeb přístupu k internetu, a to nejen s ohledem na připravovanou transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady 2018/1972 s názvem evropský kodex pro elektronické komunikace, ale i v souvislosti s kontrolou plnění povinností stanovených Nařízením EU 2015/2120 ve smyslu dopadu na výslednou výkonnost služby.

Více v časopise…

Autor: Jan Brouček, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2019-02.

Rychlost přípojky a dotační Výzva II – OP PIK Vysokorychlostní internet

V podzimním čísle časopisu Next Generation Telekomunikace [1] byl podrobně popsán význam rychlosti, která je hlavním parametrem přípojky k internetu. Rychlost určuje kvalitu přípojky i cenu za připojení. Rychlost stahování dat je rozhodujícím kritériem k definici pojmů vysokorychlostní internet nebo vysokorychlostní síť elektronických komunikací.

Více v časopise…

Autor: Zdeněk Vaníček, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2019-02.

Právní úprava pravidla „must carry“ podle evropského kodexu pro elektronické komunikace

Ve svém článku v posledním čísle NGT „Co přináší právo elektronických komunikací do procesu rychlých tržních a technologických změn“1 jsem se zabýval dvěma evropskými právními předpisy, které Evropský parlament a Rada schválily ke konci minulého roku. Jedním z nich byla velice diskutovaná a aktuálně probíraná směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1972 ze dne 11. prosince 2018, kterou se stanoví evropský kodex pro elektronické komunikace. Směrnici zveřejnil Úřední věstník EU 17. prosince 2018; nahradí současný předpisový rámec pro sítě a služby elektronických komunikací v EU.2 Nová pravidla začnou platit na sklonku roku 2020; podle článku 124 směrnice členské státy přijmou a zveřejní do 21. prosince 2020 právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí. Členské státy budou tyto předpisy používat od 21. prosince 2020.

Více v časopise…

Autor: Petr Kabilka, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2019-02.

5G prakticky

V telekomunikacích jedno z nejdiskutovanějších témat dneška – „5G“. Mobilní síť, která je super rychlá se super malou latencí pro miliony zařízení. Jako uživatel spousty „smart“ zařízení a milovník nových technologií se těším, až si u nás na vesnici koupím svůj první 1Gbps tarif s latencí 1ms a nezruinuje to domácí rozpočet.

Více v časopise…

Autor: Jaroslav Hrstka, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2019-02.

NG-PON2 je budoucností pasivních optických sítí

Společně s růstem využívání služeb na Internetu, rostou také nároky uživatelů na přenosovou kapacitu. Hlavní hnací silou je široká dostupnost sofistikovaných připojených zařízení, jako laptopy, smartphony, nositelná elektronika a rostoucí počet domácích zařízení a senzorů, které vyžadují různé typy připojení zahrnující nízkou latenci, velkou přenosovou kapacitu, garantovanou propustnost a vysokou spolehlivost. Poskytovatelům služeb přináší široké přijetí těchto nových technologií obrovské možnosti růstu, ale staví to před ně také významné výzvy.

Více v časopise…

Autor: TTC HOLDING, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2019-02.

Ing. Ivan Říčař, CSc.
*9. 4. 1944 – †13. 6. 2019

Ing. Ivan Říčař se narodil v Praze, kde také prožil většinu svého života. Vystudoval Fakultu elektrotechnickou ČVUT a v rámci studia absolvoval šest semestrů na prestižním Moskevském energetickém institutu. Po ukončení vysoké školy působil rok na západoněmecké Technické univerzitě v Darmstadtu. Od konce šedesátých let minulého století pracoval v tehdejším Výzkumném ústavu telekomunikací jako výzkumný a později vědecký pracovník. Disertační práci obhájil začátkem sedmdesátých let na ČVUT, kde také získal vědeckou hodnost. V Československu patřil mezi uznávané specialisty v oboru konstrukce měřících přístrojů pro telekomunikace. V této oblasti také spolupracoval s Institutem pro sdělovací techniku v Berlíně a společností Siemens v Mnichově. Řadu let působil na elektrotechnické fakultě ČVUT v oborové komisi pro obhajoby doktorských disertačních prací.
Po sametové revoluci zvítězil ve veřejném výběrovém řízení na pozici ředitele státního podniku Výzkumný stav telekomunikací. Měl výrazný podíl na jeho pozdější privatizaci, přeměně na standardní výrobní podnik a úspěšném startu obchodních aktivit pod novým názvem TTC TELEKOMUNIKACE.

Více v časopise…

Z JINÝCH OBORŮ, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2019-02.

Digitalizace ve zdravotnictví made in Europe

Uprostřed rozpačitého mlčení okolo „elektronizace českého zdravotnictví“ se uskutečnil počátkem dubna v Berlíně první ročník evropského kongresu DMEA s podtitulem Connecting Digital Health. Ten plynule navázal na dlouholetou tradici výstavy conhIT, jež získala v Berlíně, a díky Česko-německé obchodní komoře také v České republice. Účastník jistě ocenil německy věcnou diskuzi obecného stavu digitalizace ve zdravotnictví představenou v širších souvislostech. Některé závěry a názory přitom připomínají stav v ČR. .

Více v časopise…

Z JINÝCH OBORŮ, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2019-02.

IFA 2019 – vše o inovacích

Světová výstava IFA se uskuteční v Berlíně v letošním roce ve dnech 6. až 11. září. Koncem dubna se v autonomním společenství Andalusie uskutečnila letošní IFA Global Press Conference, která umožnila nahlédnout do zákulisí přípravy špičkové světové technologické výstavy IFA Berlin 2019 vytvářející společnou platformu pro maloobchod, výrobce, inovátory, média a spotřebitele ze sektorů spotřební elektroniky a domácích spotřebičů.

Více v časopise…

Z JINÝCH OBORŮ, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2019-02.

Laboratoř inovací chytrého města Brna

V dubnu byla slavnostně otevřena nová vědecko-výzkumná laboratoř na Ústavu telekomunikací, Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně. Nová Innovation Laboratory je výsledkem úspěšné spolupráce americké společnosti AT&T a Ústavu telekomunikací FEKT reprezentovaného jeho vedoucím, prof. Jiřím Mišurcem. Fakultu elektrotechniky a komunikačních technologií VUT zastupoval při slavnostním ceremoniálu její děkan, prof. Vladimír Aubrecht.

Více v časopise…

Autor: Tereza Gáliková, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2019-02.

V roce 2019 bude mít téměř 80 % z celkových 3,8 milionu přípojek v síti CETIN dostupnou minimální rychlost 50 Mbit/s.

Před 4 lety jsme si v CETIN vytýčili jasný cíl – být synonymem pro Stabilní rychlý internet. Za dobu svého fungování jsme navýšili své investice do mobilní i fixní sítě z původně plánovaných 22 na 27 miliard korun tak, aby došlo ke zrychlení pevného připojení pro uživatele po celé ČR. Plošné zrychlení připojení pro co nejvíce českých domácností v co nejkratším možném čase jsme se rozhodli realizovat prostřednictvím masivní výstavby FTTC, tedy zavádění optiky do předsunutých DSLAMů – uličních rozvaděčů, kterých CETIN za dobu svého fungování postavil již více než 5200. Cílem je zkrátit délku metalického vedení od uživatelského modemu k rDSLAMu, který je umístěn v rozvaděči napojeném na optiku. Platí jednoduché pravidlo: čím kratší metalické vedení, tím vyšší rychlosti.

Více v časopise…

Autor: Svatoslav Novák, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2019-02.

KONFERENCE „PRAXE V SÍTÍCH aneb na samotě u lesa“

Rád bych vám ukázal povedenou edukační akci, která vznikla na základě dohody několika firem podnikajících v oblasti telekomunikací. Jedná se konferenci, která přirozeným a nekomerčním způsobem spojuje odborníky na výstavbu sítí elektronických komunikací, zejména optiky. Impulzem pro vytvoření takové akce byla skutečnost, že profesionální organizátoři konferencí hledají aktuální a horká témata, na které pak seženou lidi z firem, které ještě „položí na stůl“ organizátorů nemalé peníze. Odborníci z těchto firem pak ve svém vlastním čase musí odpracovat přednášky a v podstatě celou organizaci konference. Takže „naši telekomunikační soudruzi dali hlavy dohromady“ a vymysleli konferenci, kterou si sami organizují a předkládají témata, která jsou opravdu jasně cílená a aktuální. Konference je otevřená (samozřejmě za jistý nákladový poplatek) dalším lidem z oboru. Vzhledem ke krásnému prostředí Vysočiny a jistému zrcadlení stavebních témat z fenomenálního filmu Na samotě u lesa, vznikl název konference „Praxe v sítích … na samotě u lesa“.

Více v časopise…

2019 – 01

Vážení čtenáři,
tak už je březen, jaro buší na dveře přírody a všichni nenápadně čekáme, zda se nepřeklopí rovnou do léta, jak se to v posledních letech stává.
Dostáváte v tomto roce do rukou první vydání časopisu NEXT GENERATION/Telekomunikace, který se primárně zabývá sítěmi elektronických komunikací nové generace. Do našeho týmu se vrátil po více než roční zdravotní přestávce Petr Beneš, dlouholetý šéfredaktor časopisu Sdělovací Technika. Asi mohu prozradit jednu důležitou informaci, kterou je vážná úvaha integrovat obsahový program časopisu Sdělovací technika do našeho společného časopisu NEXT GENERATION/Telekomunikace. Nechte se však překvapit. Současně bych vám také rád oznámil, že v tomto roce chystáme speciální čísla týkající se aktuálních technologických novinek nejen z ryze telekomunikačního světa, ale bude se jednat také o chytrých technologiích pro obce, města, ulice a také o čisté mobilitě, zejména o elektromobilitě.
Co najdete v tomto vydání?
Je asi již národní tradici začít dotacemi do budování sítí vysokorychlostního internetu v místech kde není k dispozici a kde jej žádný operátor nemá v plánu příštích tří let budovat. Rozhovor s Marianem Piechou, náměstkem sekce fondů EU na MPO ČR popisuje změny oproti předchozím výzvám. Asi nemá smysl se vracet k rozbouřeným vodám čtrnáctimiliardových dotací, které se řeší od roku 2014. Z informací, které jsem získal, lze očekávat konečně zájem většího počtu operátorů než v minulosti. Významnou změnou oproti předchozí výzvě je to, že operátor může získat finanční podporu na všechny komponenty potřebné pro vybudování sítí a pro zajištění služeb koncovým zákazníkům, to znamená i na aktivní technologie potřebné pro vybudování sítě a zajištění provozu služeb. Včetně, například, i dohledového systému.
Samozřejmě nemůžeme v našem časopise opomenout celosvětový kongres MWC 2019 v Barceloně. Souhrnnou zprávu připravil Honza Vašátko s příznačným titulkem „Symbol 5G je všude kolem, teď už jen ty sítě…“. Je třeba si uvědomit, že dlouhodobé hlásání a adorování nového standardu 5G může vyvolávat nadskutečná očekávání lidí a tématu se začnou zmocňovat politici, zvláště pak pokud jde o další uvolňování potřebných frekvencí a jejich prodej přes aukce. Proto je třeba už konečně začít stavět sítě 5G, avšak musí existovat jistá míra ochrany poměrně velkých investic, které musí provozovatelé sítě vynaložit. Například v EU by takovou ochranu mohl zajistit tzv. evropský kodex pro elektronické komunikace. O tom se dočtete více v článku pana Zdeňka Vaníčka „Co přináší právo elektronických komunikací do procesu rychlých tržních a technologických změn“.
Je zajímavé, že jak přicházejí v našem oboru nové technologické novinky a zejména nové standardy mobilních sítí na trh, tak to vyvolá vlnu různých nápadů a kreativního umu ze strany politiků a státních institucí. Zejména zakládání nových účelových státních podniků pro provozování informačních systémů nebo také třeba zakládání nových státních operátorů. A to prý proto aby občané měli levnější datové služby…a nemuseli se třeba stěhovat do Polska.
V každém případě by se mělo pospíšit, vždyť standard 6G už „číhá za rohem“.
Váš
Svatoslav Novák

Otázky kladl Petr Beneš, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2019-01.

Pane náměstku, mnoho lidí se zajímá, jakým způsobem chce Ministerstvo průmyslu a obchodu podpořit rozvoj vysokorychlostního připojení k Internetu. O tomto tématu se hovoří několik let, ale doposud se nic konkrétního nepodařilo realizovat. Jaká je tedy situace dnes?

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo 7. února dlouho očekávanou II. Výzvu v dotačním programu Vysokorychlostní Internet. Výzva směřuje na tak zvaná bílá adresní místa – adresy budov, kde vysokorychlostní Internet není k dispozici a kde jej žádný operátor nemá v plánu na příští tři roky vybudovat. Ve výzvě je alokována jedna miliarda korun s tím, že v případě většího zájmu bude alokace Výzvy adekvátně navýšena.

Více v časopise…

Autor: Ing. Olga Müllerová, CSc., NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2019-01.

Ve dnech 23. až 25. října 2018 proběhl v Pardubicích 28. ročník konference Radiokomunikace (RK18). Tato konference se stala v posledních letech jedním z nejvýznamnějších setkání odborné veřejnosti z dané oblasti u nás. Zaměřuje se každoročně na aktuální dění a vývoj v současných radiokomunikacích včetně reflektování vazeb na problematiku související. Její program je pečlivě sestavován tak, aby přístupnou formou v podání špičkových odborníků přiblížil významné aktuální dění z oblasti vývoje a výzkumu, podchytil probíhající technický vývoj včetně prolínání a návaznosti různých oblastí (mobilní komunikace, broadcasting, technologie, vše prostupující informační technologie, související předpisy a regulace). Organizačně konferenci zajišťuje vzdělávací agentura UNIT (www.unit.cz) a garantem odborné stránky je přípravný výbor složený z odborníků ze sféry akademické, firemní i ze státní správy. Záštitu konferenci poskytnul stejně jako v minulých letech pan Ing. Mgr. Jaromír Novák, předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu.

Více v časopise…

Autor: Tomáš Sedláček, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2019-01.

O čem se mluví. Aneb letem světem rychlostním internetem

V Evropě mělo nedávno velkou odezvu prohlášení Ronana Kellyho, prezidenta FTTH Council Europe, který upozornil ministry telekomunikací, že byly v Evropě zaznamenány klamavé reklamní kampaně. Kelly to formuloval následovně: „Jsme svědky reklamních praktik tzv. ‚fake fibre‘ v několika členských státech, které používají termín ’optické’ nebo ‚optické rychlosti‘ v reklamách na širokopásmové připojení na bázi mědi i když inzerovaný produkt není skutečně založen na úplném optickém připojení. To stále více svědčí o tom, že spotřebitelé si většinou nejsou vědomi formy internetového připojení, které si koupili, často kvůli související reklamě.“ Na toto téma již ve Velké Británii dříve proběhlo několik kampaní „Cooper is not Fibre“ za účasti místních celebrit. Je otázkou, zda se v blízké budoucnosti budeme moci s takovou zavádějící reklamou setkat i u nás, protože informovanost rozdílů mezi FTTC a FTTH jistě nepatří mezi časté témata běžného zákazníka a ani není žádným mediálním tématem.

Více v časopise…

Autor: Jaroslav Hrstka, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2019-01.

Článek je výtahem z dokumentu Využívání informačních a komunikačních technologií v podnikatelském sektoru za rok 2018, který byl zpracován Českým statistickým úřadem na základě výsledků ročních statistických šetření o využívání informačních a komunikačních technologií v podnikatelském sektoru v ČR. Většina informací se vztahuje k lednu 2018. U vybraných ukazatelů jsou data doplněna o mezinárodní srovnání výsledků členských zemí Evropské unie. Zjištění týkající se 3D tisku, Big Data a elektronického obchodování se vztahují k roku 2017.

Více v časopise…

Autor: Daniel Platil, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2019-01.

Digitální transformace začíná stále intenzivněji ovlivňovat i osobní život. Progresivní technický i vědecký rozmach umožnil lidstvu vstoupit do čtvrté průmyslové revoluce a stejně jako každá předchozí vlna inovací i Průmysl 4.0 s sebou přináší změny na celospolečenské úrovni. Proto se Pracovní skupina Smart Life CBCSD rozhodla zaměřit na rychle se rozvíjející socioekonomické aspekty implementace smart technologií do našich každodenních životů.

Více v časopise…

Autor: Zdeněk Vaníček, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2019-01.

Z hlediska evropského práva a regulace elektronických komunikací v Evropské unii mají v současnosti význam dva předpisy, které Evropský parlament a Rada schválily jako vánoční dárek ke konci minulého roku.

Jde především již o velice diskutovanou a probíranou směrnici Evropského parlamentu a rady (EU) 2018/1972 ze dne 11. prosince 2018, kterou se stanoví evropský kodex pro elektronické komunikace. Směrnice byla zveřejněna v Úředním věstníku EU 17. prosince 2018 a nahradí současný předpisový rámec pro sítě a služby elektronických komunikací v EU.1 Po schválení směrnice Evropským parlamentem 14. listopadu 2018 a Radou EU 4. prosince 2018 tento evropský právní předpis představuje jednu ze zásadních legislativních a právních iniciativ tzv. jednotného digitálního trhu. Nová pravidla začnou platit na sklonku roku 2020; podle článku 124 směrnice členské státy přijmou a zveřejní do 21. prosince 2020 právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí. Členské státy budou tyto předpisy používat od 21. prosince 2020.

Více v časopise…

Autor: Jan Vašátko, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2019-01.

V posledních únorových dnech, ostatně jako každý rok, opouští  ředitelé  telekomunikačních firem svá obvyklá stanoviště, aby se při příležitosti mobilního světového kongresu MWC 19 setkali s dalšími osobnostmi mobilního světa v Barceloně. Organizátoři otevřeli brány již čtrnáctého ročníku kongresu v pondělí 25. února. Do hal na okraji katalánského hlavního města dorazilo letos rekordních 109 tisíc návštěvníků (v roce 2009 to bylo 42 tisíc). A všude je 5G.

Více v časopise…

Otázky kladl Svatoslav Novák, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2019-01.

Ing. Petra Holého Ph.D. se ptá Svatoslav Novák

Téma sítí páté generace v posledních dnech rezonuje mobilním světem. Jak vnímáte tuto problematiku Vy?

Na úrovni operátorů a dodavatelů technologie diskutujeme tuhle otázku již několik let. Vzrůstající spotřeba dat nás nutí posouvat technologie stále dopředu, a to ideálně takovým způsobem, aby naše připravenost předběhla potřeby uživatelů. To si myslím, že je i případ 5G. Parametry, které 5G charakterizují, to znamená přenosová rychlost 1Gbps, latence 1 ms a možnost připojit milióny zařízení tzv. IoT (internet of things), vysoce překračují současné potřeby zákazníků. Na druhou stranu je třeba koukat se dopředu.

Více v časopise…

Autor: Jaroslav Hrstka, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2019-01.

Mobilní komunikační zařízení se již stala běžnou součástí našich každodenních životů. Mimoto je čím dál více zařízení – od nositelných zařízení přes spotřební elektroniku a automobily až po výrobní stroje – vybaveno připojením k Internetu, což stimuluje rychlý rozvoj Internetu věcí (IoT). Aby bylo možné uspokojit poptávku a požadavky na připojení, je třeba možnosti mobilních sítí neustále rozšiřovat.

Více v časopise…

Autor: Mgr. Jiří Matěj, ředitel příspěvkové organizace Moravskoslezské datové centrum,
NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2019-01.

Moravskoslezské datové centrum bylo zřízeno Krajským úřadem Moravskoslezského kraje v roce 2018, aby přispělo k rozvoji tzv. chytrého regionu. Cílem projektu je vybudování vysokorychlostní datové sítě, která zajistí rychlé a bezpečné síťové propojení všech 220 krajských příspěvkových organizací s 500 objekty. MSDC na tomto projektu momentálně usilovně pracuje, aby se občané brzy dočkali zkvalitnění služeb a života v regionu.

Více v časopise…

Z Amsterdamu, Svatoslav Novák, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2019-01.

Ve dnech 13. a 14. března proběhla v Amsterdamu jedna z největších konferencí týkající se optických telekomunikací, 16. ročník FTTH CONFERENCE 2019. Jde o vlajkovou akci asociace FTTH COUNCIL EUROPE, jejímiž  členy jsou i některé české firmy. V Amsterdamu jste mohli vidět MICOS TELCOM, KDP a DURA-LINE.

Více v časopise…

Autor: ČAEK, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2019-01.

U příležitosti 20. výročí založení spolku představenstvo ČAEK propůjčilo
JUDr. Zdeňku Vaníčkovi titul Doživotní čestný předseda za vynikající zásluhy o rozvoj a světové uznání sektoru elektronických komunikací České republiky, jakož i spolku.

Listinu svědčící o tomto uznání představenstvo předsedovi spolku předalo při slavnostním zasedání a jubilejním obědě představenstva a rady dne 18. prosince 2018 v Praze.

Zdeněk Vaníček je jedním ze spoluzakladatelů asociace (18. prosince 1998) a byl zvolen jejím prvním prezidentem (14. ledna 1999). V souvislosti s přeměnou občanského sdružení v zapsaný spolek podle ustanovení občanského zákoníku se stal jeho předsedou a statutárním zástupcem. Funkční období ukončil dnem 28. února 2019.

Po skončení funkčního období se pohotově a neprodleně nadsvětelnou rychlostí odebere do svého venkovského sídla, kde se cele oddá malířské tvorbě, literatuře, genealogii, astronomii a studiu kanonického a anglosaského práva, jakož i zkoumání endemických druhů flóry a fauny v Železných horách a přemítání o kvantové teorii gravitace.

Více v časopise…

 • EU | Počet evropských účastníků s optickým přístupem vzrostl do září meziročně o 16 % a do roku 2025 má dosáhnout dvojnásobku. Počet účastníků FTTH / FTTB v Evropě vzrostl podle nejnovějších údajů Idate pro FTTH Council Europe meziročně k září 2018 o 15,7 procenta na více než 59,6 milionu. FTTH Council uvedl 14. března na své výroční konferenci v Amsterdamu, že očekává do roku 2025 nárůst počtu účastníků na 168 milionů.
 • EU | Optické připojení by mělo do roku 2025 využívat téměř 6 z 10 uživatelů vysokorychlostních služeb. Počet uživatelů s pevným vysokorychlostním připojením na světě se zvýší do roku 2025 ze současné 1 miliardy na 1,2 miliardy, uvádí zpráva Point Topic a Broadband Forum. Poté, co bylo na konci září 2018dosaženo milníku 1 miliardy, bude trh pokračovat v růstu až do roku 2025, a to především díky požadavkům na zrychlení přístupu a rostoucímu zájmu na rozvíjejících se trzích.
 • EU | Výstavba konvergované sítě 5G by mohla ušetřit více než 90 % nákladů – studie pro kongres FTTH v Amsterodamu. S pečlivým plánováním by operátoři podle studie společnosti Comsof pro FTTH Council Europe mohli při budování sítě s vlákny podstatně ušetřit. Analýzou různých scénářů studie dospěla k závěru, že pokud se při plánování sítě FTTH předpokládá síť FTT-5G ( vlákno do 5G antény / základnové stanice), rozsah úspor nákladů sítě FTT-5G v důsledku konvergence může dosáhnout 65 až 96 procent. Extra investice potřebné pro připravenost sítě na 5G by pak byly v rozsahu mezi 0,4 % až 7,2 %.
 • EU | BEREC zveřejňuje pokyny pro komunikaci uvnitř EU. (BEREC)Od 15. května 2019 nesmí maloobchodní cena (bez DPH) účtovaná zákazníkům při regulaci komunikací uvnitř EU překročit 0,19 EUR za minutu za volání a 0,06 EUR za SMS zprávu. Nová pravidla pro omezení maloobchodních cen pro komunikace v EU (pevná a mobilní volání a SMS) jsou zavedena nařízením EU (EU) 2015/2120 v platném znění),. BEREC k tomu vydal pokyny BoR (19) 51, které obsahují obecná ustanovení (oblast působnosti nařízení, alternativní sazby, intervaly účtování atd.),
 • EU | Evropský parlament vyzývá EU k akci proti čínské bezpečnostní hrozbě 5G. Evropský parlament přijal usnesení vyzývající EU k akci v oblasti potenciálních bezpečnostních hrozeb z rostoucí technologické přítomnosti Číny v EU. Poslanci chtějí, aby Evropská komise a státy EU vypracovaly pokyny, jak řešit případné kybernetické hrozby a zranitelnost při pořizování zařízení 5G, a žádají o využití agentury pro bezpečnost sítě Enisa, která by vyvinula systém certifikace zařízení.
 • EU | Mezinárodní spotřebitelské organizace vyzývají Apple a Google ke změně v app stores. Konsorcium 27 spotřebitelských organizací pod vedením Nizozemska a Norska požaduje, aby Apple a Google provedly změny ve svých app stores, tak, aby lidé mohli snadněji zjistit, jak jsou jejich osobní údaje používány. Je to poprvé, kdy se takto spojilo tolik spotřebitelských organizací. V případě, že by tyto společnosti požadované změny neprovedly, příslušné orgány by uvalily sankce.
 • EU | USA vyslaly Berlínu první jasné varování kvůli váhavému postoji k Huawei. (The Wall Street Journal) Pokud se Německo rozhodne využívat technologie čínské společnosti Huawei při budování sítě 5G Spojené státy budou prý s Berlínem sdílet méně zpravodajských informací. Ze strany Washingtonu jde o první explicitní varování Německa kvůli jeho opatrnému postoji vůči Huawei, píše list The Wall Street Journal. Toto varování reaguje na slova německého ministra hospodářství Petera Altmaiera z předchozího dne, který uvedl, že Německo nechce zakázat používání technologií Huawei v sítích páté generace. Altmaier však doplnil, že Berlín upraví legislativu tak, aby zajistil bezpečnost a důvěryhodnost použitých komponent. Německý telekomunikační regulátor, Bundesnetzagentur(BNetzA) již zveřejnil řadu bezpečnostních požadavků, kterými se má zavádění 5G řídit.
 • EU | Britští představitelé doporučují omezení čínských dodávek zařízení pro mobilní sítě 5G. (The Telegraph) Záměrem britské vlády je stanovení stropu čínských dodávek v mixu technologií operátorům mobilních sítí 5G. Navrhovaný strop činí 50 %, uvádí The Telegraph.
  Vodafone UK varuje, že zákaz zařízení společnosti Huawei zpomalí zavádění systému 5G. (BBC News) Vodafone vydal veřejné varování, že zákaz používání síťových zařízení společnosti Huawei bude mít za následek opožděné zavádění systému 5G a pro operátora a Velkou Británii vyžádá obrovské náklady, uvádí BBC News.
 • ČR | Novela o e-komunikacích může ohrozit kyberbezpečnost. (ČIA) Navrhovaná novela zákona o Vojenském zpravodajství a úprava zákona o elektronických komunikacích může ohrozit zajištění kybernetické bezpečnosti sítí poskytovatelů internetového připojení. Řešení představované novelou může mít ve většině případů zásadní negativní dopady na zajištění ochrany osobních údajů, komunikaci a soukromí uživatelů internetu. Informovala o tom ICT UNIE.
 • ČR | Český premiér posuzuje „nadměrné“ ceny mobilních dat. Český premiér Andrej Babiš pokračuje v jednáních se zástupci tří českých operátorů T-Mobile, O2 a Vodafone o tom, co jsou podle vlády nadměrné ceny mobilních dat. Setkání bylo nepřímým pokračováním rozsáhlé analýzy velkoobchodního trhu, kterou nedávno zveřejnil regulátor ČTÚ. Regulátor zjišťuje, že provozovatelé jednají v tiché dohodě a nekonkurují, jak tomu bylo v roce 2012 před tarifní „revolucí“ mobilních operátoru.
 • ČR | Zákon o digitální službě má podporu Poslanecké sněmovny. (ČIA) Zástupci poslaneckých klubů podepsali memorandum, které garantuje podporu zákona o právu na digitální službu v následujícím období v Poslanecké sněmovně PČR (PSP) a zavazuje všechny aktéry ke spolupráci. Norma má podporu všech politických stran i premiéra Andreje Babiše (ANO). Na základě zákona stát svým občanům zaručí možnost komunikovat s úřady čistě elektronicky, a to do pěti let od jeho přijetí. Informovali o tom Piráti.
 • ČR | ČTÚ: Varování NÚKIB nebrání aukci v pásmu 700 MHz a 3,5 GHz. (ČIA) Varování Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) ze 17. prosince 2018 neohrožuje cíle připravované aukce v pásmu 700 MHz a 3,5 GHz a nebrání její realizaci. Shodli se na tom zástupci Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ), Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Ministerstva vnitra ČR a NÚKIB. Úřad v prosinci vydal varování před používáním softwaru i hardwaru společností Huawei Technologies a ZTE Corporation, které má představovat bezpečnostní hrozbu. Informoval o tom ČTÚ.
 • EU | Společnosti Ericsson, Telia, Volvo CE spolupracují na průmyslovém využití 5G. Společnost Ericsson, Volvo Construction Equipment a Telia zprovoznily první švédskou síť 5G pro průmyslové využití ve výzkumném a vývojovém středisku společnosti Volvo CE v Eskilstuně, které je přibližně 90 kilometrů západně od Stockholmu. Pomocí této technologie může Volvo CE testovat dálkově ovládané stroje a autonomní produkty.
  Obdobný záměr má firma Volvo v Německu, která již požádala o kmitočty pro výstavbu lokálních průmyslových sítí 5G v provozech.
 • SVĚT | Kompetentní roboti demoralizují lidské pracovníky – studie. Umělá inteligence a automatizace by mohla být v některých případech budoucností, ale studie z Cornwell University naznačuje, že roboti by mohli negativně ovlivnit lidský výkon. To znamená, že bez ohledu na to, kde se robotika, umělá inteligence a automatizace aplikují na podnik, bude důležité o tom přemýšlet. Je-li celkovým cílem zlepšení konečného produktu a výkonu, bude téměř jistě nutné před rozhodnutím vzít v úvahu dopad na lidskou morálku pracovníků. To by mělo být samozřejmé, pokud nebudeme všichni odsouzeni k tomu, abychom byli nahrazeni roboty úplně…
 • EU | Rakouský regulátor oznámil výsledky aukce 5G. (Reuters) Rakouský regulátor RTR uzavřel aukci regionálních licencí pro kmitočty v průkopnických pásmech 5G 3,4 až 8,8 GHz se sedmi úspěšnými uchazeči, kteří budou za licence vydávat celkem 188 milionů EUR. Za příděl vynaložili operátoři A1 Telekom 64,3 milionů EUR, T-Mobil 56,9 milionů EUR a Hutchinson 51,9 milionů EUR.
  Po oficiálním uzavření rakouské aukce 5G spektra oznámil T-Mobile, že zahájí výstavbu prvních 25 základnových stanic sítě 5G vzápětí po získání licence v březnu.
 • EU | Swisscom, Sunrise a Salt dokončily akvizici dostupného 5G spektra. Operátoři Swisscom, Sunrise a Salt pořídili v aukci dostupné spektrum 5G za 379 milionů dolarů a sdílejí frekvence v pásmech 700MHz, 3.5GHz a 1400MHz. Získané licence jsou platné po dobu 15 let. Společnost Swisscom oznámila plány na uvedení 5G do 60 měst a obcí již do konce roku 2019.
 • EU | Vodafone: Mobilní operátoři ve Velké Británii musí mít přístup k nenasvíceným vláknům Openreach. Vodafone požaduje aby britský regulátor udělal více pro zajištění přístupu do optické sítě Openreach. Pokud má země v plné míře budovat sítě 5G, musí mít operátoři mobilních sítí v UK přístup k nenasvíceným vláknům v sítích společnosti Openreach a uvádí, že nedostatečný přístup k nenasvíceným vláknům zůstává největším inhibitorem pokroku v zavádění mobilních sítí nové generace ve Velké Británii.
 • EU | Prysmian představil poprvé v Evropě optický kabel s tisíci vlákny. Na konferenci FTTH 2019 představil výrobce Prysmian v Evropě poprvé svůj nový optický kabel FlexRibbon™ s 6 912 vlákny což je aktuálně světová kapacitní novinka. Vnější rozměr kabelu umožní instalace do tvárnicových otvorů o průměru 50,8 mm.
 • EU | Ericsson rozšiřuje aktivity v Rusku. Ericsson byl vybrán společností Tele2 Russia k rozšíření své sítě o rádiový systém Ericsson připravený na 5G včetně softwaru. Více než 50 000 základnových stanic bude rozmístěno po celé zemi v rámci pětileté dohody o modernizaci sítě.
 • EU | Qualcomm představil novou platformu další využití v robotických produktech. Qualcomm představil na MWC v Barceloně novou platformu Qualcomm Robotics RB3, čímž expanduje na trhu robotických produktů. Výrobce čipů nabízí optimalizovanou sadu hardwaru, softwaru a nástrojů, které umožní výrobcům a vývojářům vytvářet nové robotické produkty založené na systému Qualcomm SDA / SDM845.
 • ČR | Česká pošta: V ČR bylo k 10. březnu 962 148 datových schránek. (ČIA) Počet zřízených datových schránek v České republice k 10. březnu 2019 dosáhl 962 148. Celkem bylo odesláno 635 502 089 datových zpráv. Vyplývá to z údajů zveřejněných Českou poštou, která provoz schránek zajišťuje.
 • ČR | ČEZ: Projekt Česko-izraelský akcelerátor bude inovovat v oblasti Smart City. (ČIA) Mezinárodní studentské týmy z ČVUT a izraelské univerzity Technion v Haifě budou v rámci prvního ročníku projektu Česko-izraelský akcelerátor (CIPA) navrhovat inovativní řešení v oblasti Smart City. ČEZ informoval, že k vybraným tématům patří elektromobilita a řízení životního cyklu elektrobaterií od ČEZ ESCO, provoz dedikované mobilní sítě pro kritické aplikace od Nordic Telecom, budoucnost dopravy v rámci autonomní mobility ve velkých městech společnosti ELTODO a systém TE-VOGS ke zvýšení bezpečnosti pozemního provozu od AERO4TE.
 • EU | Telefonica má pověření k ukončení ikonické ADSL ústředny v Barceloně. Španělský regulační regulátor CNMC pověřil Telefóniku k ukončení provozu ADSL spojovacího uzlu „Barcelona / Catalunya“, která se nachází v kultovní budově pořízené společností v roce 1929, v důsledku mimořádně rychlému rozvoji sítí FTTH v Barceloně. Do roku 2023 bude nyní služba FTTH Telefóniky plně migrována do spojovacího uzlu „Barcelona / Gracia“.
 • SVĚT | AT&T je prvním severoamerickým operátorem, který se připojil k telekomunikační radě SAMENA se sídlem v Dubaji. SAMENA Telecommunications Council se zaměřuje na řešení telekomunikačních otázek v jižní Asii, na Středním východě a v severní Africe. Rada se zaměřuje na vytvoření synergie mezi regionálními a mezinárodními operátory v oblasti rozvoje digitálního obsahu, rozvoje a nasazení 5G, přeshraničních toků dat, digitální ekonomiky, umělé inteligence a internetu věcí.
  Jedním z cílů, které SAMENA ve vztahu s AT&T sleduje je spolupráce v otázkách digitálního obsahu.

2018 – 04

Vážení čtenáři,
hned na začátku mého úvodníku bych vám rád poděkoval za vaši čtenářskou věrnost, popřál krásné časy vánoční a pevné zdraví a štěstí v novém roce 2019.
Trochu úvah na závěr:
Je tu konec roku 2018, čas běží neúprosně přesně avšak nám starším se zdá, že stále nabírá na rychlosti. Přesto nemá srovnání s objektivním růstem rychlosti internetu a rychlosti miniaturizace čipů všeho druhu. Rok od roku se zvyšují požadavky na zabezpečení vyšších rychlostí připojení k širokopásmovým sítím díky službám a aplikacím elektronických komunikací, které se stávají nevyhnutelnou položkou našich životů. Je neuvěřitelné, co vše lze z našeho života „prošpikovat“ potřebou propojení, tvorbou a sdílením dat. O televizích a počítačích nemá ani smysl mluvit, ale to, že každé nové auto už má své propojení a váš nový dům můžete kontrolovat (pravděpodobně nejen vy…) a ovládat odkudkoli, je opravdu „hustý“, jak normálně říkají moje vnučky. Jak se asi projevím, když pro mě přijede taxi bez řidiče vůbec nevím. Asi normálně tak, jako když se strašně leknu a zakleji po svém… Nebo až mi v kanceláři místo Martiny oznámí má nová digitální asistentka, že si mám okamžitě odebrat horké espresso z automatu a do hodiny se dostavit k digitálnímu obvoďákovi, protože se mi nezvykle zvýšil tlak. A ve finále mi oznámí, že zítra už nemusím chodit do práce, protože to, co jsem doposud dělal, hravě vyřídí za mě.
Robotizace, digitální průmysl, big data, umělá inteligence a nevím co dalšího, je postaveno na 4 aspektech. Tím prvním je neustálé vytváření inovací. Moderní, kreativní člověk chce neustále něco vymýšlet. Asi většinou proto, že z toho něco bude mít. Dalšími aspekty jsou potom již produkty těchto inovací – super čidla, totální zvyšování paměťové a výpočetní kapacity součástek a zajištění super rychlostní výměny dat. Stavební prvky informačních technologií lze dál a dál vyvíjet a miniaturizovat, stejně jako komunikační prostředí vlastních zařízení. Složitější je to však s telekomunikačními sítěmi, na které jsou a budou kladeny čím dál tím větší požadavky na zvyšování rychlosti. Protože právě ony poskytují výměnu ohromných dat mezi datovým centrem a například digitální sekretářkou. Určitě již znáte Alexu od Amazonu či Google Home. Samozřejmě tyto komerční asistenti nemohou překonat digitálního Winstona z knihy Počátek od Dana Browna. Proto super-rychlé síťové propojení kdekoli a kdykoli, bude klíčovým prvkem pro budoucnost všeho digitálního. Nakonec i ve zmíněné knize Počátek, super virtuální asistent nic nezmůže, pokud prostě nemá připojení. Takže pokud vezmu v úvahu mé předcházející věty, je pravděpodobné, že rozvoj podnikání v oblasti vysokorychlostních sítí elektronických komunikací má dlouhodobou perspektivu. Alespoň u nás v Čechách, na Moravě a Slezsku. Z pohledu rychlosti, kvality, bezpečnosti a pokrytí máme ještě mnoho let u nás co dělat.
A poslední úvaha na závěr mého úvodníku. Je třeba si uvědomit jistou podobnost ohně a vyspělé digitalizace. V obou případech platí staré přísloví: dobrý sluha, ale špatný pán.
Váš
Svatoslav Novák

Rozhovor vedl Svatoslav Novák, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2018-04.

Zdeňku, jsem velmi rád, že mám tuto příležitost udělat s tebou rozhovor pro časopis NEXT GENERATION/TELEKOMUNIKACE. Na úvod našeho rozhovoru bych rád poznamenal, že jsme společně „profesionálně prožili“ posledních dvacet let ve vedoucích pozicích dvou mírně si konkurujících, ale vždy nakonec spolupracujících asociacích. Sdružení, ICT UNIE (kdysi APVTS a SPIS) a vaše ČAEK se dokázaly v klíčových regulačních situacích spojit a zabojovat za udržení tržního prostředí, samozřejmě s jistou ochranou vložených investic do podnikání našich členů. Vzpomínáš si na některé tyto situace, kdy jsme museli spojit síly?

Ano. Například, když nám v Bruselu málem uletělo letadlo, protože jsme se zdrželi, když jsme spolu jednali se zástupci Evropské komise o možných dopadech veseloherního projektu s pracovním označením „Internet zdarma“, který v roce 2006 vymysleli v jednom pražském předměstí. ČAEK tradičně, a dá se říci, že od samého počátku své existence, spolupracovala s APVTS. Společně jsme zastupovali zájmy našich členů v evropské asociaci ECTA. K prohloubení naší velmi dobré spolupráce došlo, když jsme se ocitli, jak správně říkáš, v situaci povinné ochrany vložených investic našich členů do podnikání. K tomu došlo zejména v souvislosti s rozhodnutím společně formulovat připomínky k dokumentu Národní plán rozvoje sítí nové generace a postupně v rámci objektivní nutnosti časné, správné a úplné transpozice směrnice EP a Rady 2014/61/EU o opatřeních ke snížení nákladů na budování vysokorychlostních sítí elektronických komunikací. Ta měla být transponována do vnitrostátního právního řádu do 1. ledna 2016 a nabýt účinnosti dnem 1. července 2016 (stalo se nakonec s ročním zpožděním, zákonem č. 194/2017 Sb.). Zde je objektivně nutné ocenit naopak práci tvou, neboť odtud vedla přímá cesta k jednáním o realizaci výstavby vysokorychlostních sítí elektronických komunikací nové generace (NGA) a zde jsi se jako tehdejší prezident ICT Unie plně osvědčil při vyjednávání se státní správou, především ministerstvy průmyslu a obchodu a vnitra, a to jménem celého odvětví elektronických komunikací, to jest i nás.

Více v časopise…

Zdeněk Vaníček, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2018-04.

Česká asociace elektronických komunikací z. s. slaví dvacet let své činnosti. Vznikla formálně 18. prosince 1998, kdy ji založili zástupci firem, které poskytovaly na českém trhu službu převzatého vysílání („kabelové televize“) – Cable Plus, Kabel Net Holding, TES Litvínov, Dattelkabel, Intercable CZ, HBO; brzy po založení asociace se k nim ještě připojily KT Ostrava-jih a LICA (tehdejší názvy zakládajících členů). S přihlédnutím k charakteru podnikání svých zakládajících členů asociace zvolila takový název, který tehdejší charakter činnosti nejlépe vystihoval – Česká asociace kabelových komunikací. Svůj „rodný list“ asociace obdržela 15. února 1999, kdy její stanovy podle tehdejšího zákona o sdružování občanů registrovalo Ministerstvo vnitra ČR. V letech 2001–2007 asociace působila pod názvem „Česká asociace kompetitivních komunikací“, současně jako národní pobočka evropské asociace ECTA (European Competitive Telecommunications Association); konečně na podzim 2007 asociace přijala současný název, který nejlépe tehdy vystihoval, a vystihuje i dnes, měnící se právní, regulační a technologické prostředí při zajišťování sítí a poskytování služeb elektronických komunikací. Za dvacet let se původní občanské sdružení proměnilo v respektovaný spolek (podle úpravy podle občanského zákoníku) a především v jednu z hlavních asociaci elektronických komunikací v České republice i v širším mezinárodním kontextu, minimálně v regiónu střední a východní Evropy.

Více v časopise…

Jean-Sébastien Tassé, EXFO, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2018-04.

Porovnání zavádění vysokorychlostních optických přenosových systémů do existujících nebo nových sítí z hlediska vlivu na kvalitu optického přenosu na základě monitorování parametrů podle doporučení ITU-T G. 697 a způsoby, jak snížit provozní náklady související s možnými výpadky. Rovněž je provedeno porovnání obou přístupů z hlediska přenosové kapacity, škálovatelnosti a vlivu na kvalitu služeb (QoS).

Více v časopise…

Autor: MICOS TELCOM, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2018-04.

Uložení sítě pod zem patří mezi nejpoužívanější řešení při výstavbě FTTx sítí a to zejména pro svou dlouhou životnost a neviditelnost. K výstavbě se používá trubičkových systémů, které usnadňují jak samotnou výstavbu, tak následnou instalaci kabelů. Záfuk kabelů můžeme provádět postupně a modifikovat dle požadavků sítě bez dalších nákladů na zemní práce. V distribučních bodech sítě jsou instalovány zemní komory s boxy, které umožňují spojování vláken v různých konfiguracích.

Micos FTTx podzemní řešení nabízí komplexní pohled na vzájemnou kompatibilitu všech prvků v síti. Ukazuje použití komor, trubiček a kabelů na konkrétních příkladech od připojení centrall office z metropolitní sítě, přes velké bytové jednotky až po malé rodinné domy. Řešení je určeno pro operátory, montážní firmy, ale i projektanty, kterým může sloužit jako návod při navrhování sítě.

Více v časopise…

Prof. Ing. Miloslav Filka, CSc., Ing. Milan Čučka, Ústav telekomunikací, VUT FEKT Brno,
NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2018-04.

Optické vlákno jako přenosové médium slouží již desítky let. Je nenahraditelnou součástí páteřních spojů a rozvoj sítí FTTx nelze zastavit. Výzkum v oblasti zabývající se přenosem dat běží již mnoho let. Technologie jsou na špičkové úrovni a neustále se rozvíjí, ale nové možnosti využití vlákna jako senzoru se začíná naplno využívat až v posledních letech.

Více v časopise…

Jan Vašátko, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2018-04.

Optické vlákno je tahounem rozvoje síťové infrastruktury dneška. V příspěvku poukážeme na situace, které často volbu pro vlákno v pevné i mobilní síti podle okolností prostě nadiktují. Podívejme se na tuto problematiku z pohledu renomovaných standardizačních institucí např. ITU, ETSI i podle zkušeností získávaných praxí v oboru.

Více v časopise…

Ing. Karel Holek, Ing. Karel Tomala, Český telekomunikační úřad,
NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2018-04.

Problematice vyhodnocování kvalitativních parametrů mobilních sítí se v posledních letech věnuje velká pozornost. Zvláště poté, co vešlo v platnost nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2015/2120 k síťové neutralitě, vznikla v organizacích jako je BEREC, ETSI, ITU, ale i přímo v Evropské komisi celá řada aktivit a projektů na téma vyhodnocení pokrytí, kvality služeb (QoS), kvality prožitku (QoE) a na ně navazující způsoby analýzy, vizualizace a porovnávání naměřených údajů. I mezi koncovými uživateli se tato témata dostávají do popředí zájmu. Dnes už většina lidí bere jako samozřejmost, že musí být signál mobilních sítí doslova všude a začíná je více zajímat v jaké kvalitě se jim služeb těchto sítí dostává. Na vzniku a následné realizaci jednoho z projektů se podílel i Český telekomunikační úřad (dále také „ČTÚ“ nebo „Úřad“).

Více v časopise…

 • EU | Předsedou Berec pro rok 2020 byl v Praze zvolen Švéd Dan Sjoblom. Berec na 37. plenárním zasedání v Praze konaném dne 6. 12. zvolil svého předsedu, kterým se pro rok 2020 stal švédský generální ředitel pošt a telekomunikací (PTS) Dan Sjoblom. Na tomto zasedání v Praze byli pro rok 2019 jmenováni do pozice místopředsedů Tanja Muha (AKOS, Slovinsko), Marcin Cichy (UKE, Polsko), Konstantinos Masselos (EETT, Řecko), odcházející předseda Johannes Gungle (RTR, Rakousko) a Dan Sjoblom. Předsedou Berec pro rok 2019 je Jeremy Godfrey, z firmy ComReg z Irska.
 • EU |EU přijala nová pravidla na podporu 5G.  Rada ministrů telekomunikací EU dne 4. prosince oficiálně přijala nové znění zákona o elektronických komunikacích a souvisejících nařízení k působnosti BEREC v EU. Úkolem úřadu je vytvořit „investiční a prokonkurenční rámec, který bude základem pro rozvoj 5G v celé Evropě.“
  Pravidla vstoupí v platnost tři dny po zveřejnění v Úředním věstníku dne 17. prosince a státy EU budou mít dvouleté přechodné období na jejich zavedeni do národní legislativy.
  Rada také přezkoumala pokrok v nařízení o soukromí a elektronických komunikacích. Cílem návrhu je soulad s GDPR a pokrytí aplikací, např. instant messaging, VoIP a webové komunikační nástroje.
 • EU |EU zintenzivňuje boj s falešnými zprávami na sociálních médiích před květnovými parlamentními volbami. Evropská komise představila akční plán podpory 28 členským státům v boji proti dezinformacím. Plán zahrnuje systém rychlého varování pro sdílení informací a koordinovaných reakcí mezi členskými státy EU. Součástí je zvýšení finančních prostředků na odhalování dezinformačních kampaní a podporu žurnalistiky a mediální gramotnosti. Komise uvedla, že také pečlivě sleduje postup zavádění kodexu chování dohodnutého se sociálními médií ze začátku tohoto roku.
 • EU | Země EU a Evropská komise budou spolupracovat na vývoji evropské umělé inteligence. Komise představila 4. prosince koordinovaný plán, připravený společně s členskými státy, na podporu vývoje a využití umělé inteligence v Evropě, který vychází ze strategie pro rozvoj umělé inteligence přijaté v dubnu 2018.
  Plán počítá se společnými opatřeními, jež by prohloubila a zefektivnila spolupráci mezi členskými státy a Komisí včetně Norska a Švýcarska ve čtyřech klíčových oblastech: navýšení investic, zpřístupnění většího množství dat, podpora talentů a prohloubení důvěry.
 • EU |Dohoda o posílení spolupráce v oblasti kybernetické bezpečnosti a 5G v EU potvrzena. Zástupci Evropské organizace pro kybernetickou bezpečnost (ECSO) a 5G Infrastructure Association (5G IA) podepsali 4. prosince ve Vídni memorandum o porozumění a spolupráci na vytvoření bezpečného a důvěryhodného komunikačního systému pro platformu 5G v Evropě i pro zabránění roztříštěnosti v zavádění technologií napříč hranicemi a sektory.
 • EU |Deutsche Telekom zveřejnil ambiciózní plány na pokrytí venkova signálem 5G. Společnost Deutsche Telekom oznámila své ambiciózní plány na pokrytí 5G v celé zemi a tvrdí, že do roku 2025 zajistí komplexní pokrytí sítí 5G pro 99,3 % populace.
 • SVĚT| Americká vládní kampaň proti Huawei zintenzivňuje. Obavy americké vlády týkající se případné špionáže prostřednictvím produktů společnosti Huawei dosáhly stupně zvýšeného varování. Wall Street Journal uvádí, že cestou kontaktů se svými zahraničními spojenci vláda pokračuje v úsilí je přesvědčit, aby se vzdali používání telekomunikačních zařízení dodávané touto společností. Federální komise FCC v letošním roce přijala opatření proti dodávkám síťových zařízení od firmy Huawei, což vedlo k postupnému odchodu čínské společnosti z amerického trhu.
 • EU | Centrum pro regulaci v Evropě (CERRE) upozorňuje na nízkou úroveň podpory broadbandu z veřejných prostředků. Financování rozvoje broadbandu z veřejných prostředků je v Evropské unii nedostatečné a hrozí, že „ambiciózní“ cíle zavádění vlákna do domu nebudou naplněny, uvádí zpráva Centra pro regulaci v Evropě (CERRE).
  Studie uvádí, že financování kombinované s veřejnými prostředky na podporu zavádění vysokorychlostního připojení v období do roku 2020 činí ročně zhruba 7 miliard EUR a v této míře investic bude Evropa potřebovat téměř 30 let, aby stanovené cíle zavádění sítí FTTH splnila.
  CERRE mj. poznamenává, že financování je špatně koordinováno, nedostatečně monitorováno a podléhá pravidlům, které je třeba zjednodušit a aktualizovat.
 • EU | Ofcom požaduje „zvýšit úroveň konkurence mezi optickými sítěmi v celé zemi“. Ředitel pro strategii britského regulátora Ofcom Clive Carter uvedl, že se zákazníkům má v celé zemi zvýšit možnost výběru poskytovatelů vysokorychlostních služeb, a prohlásil, že nedávná rozhodnutí Ofcom by měla pomoci ke zjednodušení procesu pokládky optických kabelů. V kontextu Spojeného království to znamená otevření přístupu do kabelovodů a na stožáry firmy Openreach, což má podle Ofcom obecně zaručit ekonomicky vyrovnané nákladové podmínky a urychlit výstavbu sítí.
  „Náklady na zavádění vláken do domácnosti (FTTH) se stále snižují, přičemž čísla naznačují, že ve Velké Británii mohou být nižší než 500 liber na nemovitost a na některých trzích v Evropě jen 200 eur na nemovitost“
 • EU | ETSI vydal nové specifikace a zprávy o protokolu IP služeb 5G. Evropský orgán pro normalizaci v oblasti informačních a komunikačních technologií (ETSI) oznámil, že jeho skupina řešící novou generaci zveřejnila tvorbu nových specifikací k optimalizaci výkonnosti, efektivity a škálovatelnosti nových služeb navržených pro 5G,zejména v oblastech síťových řezů a spolehlivosti komunikace s nízkou latencí (URLLC).
 • EU | Deutsche Telekom zahájí výstavbu sítě LTE-M v roce 2019. Spuštění sítě LTE-M společnosti Deutsche Telekom (Long Term Evoultion for Machines) umožní vývoj celé řady řešení IoT. Deutsche Telekom uvádí, že v polovině roku 2019 zahájí podle plánu zavádění síťové technologie LTE-M ve všech svých sítích v Německu, Rakousku, Polsku a v Nizozemí.
  Technologie LTE-M v porovnání s technologií NB-IoT usnadňuje využívání aplikací IOT vyšší efektivitou a levnějším provozem. Nabízí také zlepšení konektivity ve vnitřních prostorech a současně snižuje náklady na modul až o 50 %.
  Rovněž francouzská společnost Orange oznámila začátkem tohoto měsíce, že kromě své sítě ve Francii v Belgii zahajuje provoz i vlastní síť LTE-M v Belgii.
 • EU | Britská vláda oznámila zahájení zkoušek poskytování veřejných služeb autonomními vozidly. Zkušební provoz autonomních vozidel bude v Británii zahájen na počátku roku 2021. Testována bude autobusová služba na trati o délce 14 mil ve skotském Edinburghu a zkoušky služby taxi bez řidiče se uskuteční v Londýně v rámci projektu Apollo a ServCity (Jaguar Land Rover).
  Vláda zároveň oznámila, že uvolnila 20 milionů liber na založení výzkumného ústavu UK Mobility Data Institute, který shromažďuje, zpracovává a analyzuje přepravní data z autonomních a elektrických vozidel.
 • EU | Výzkum očekává 1,5 miliardy účastníků 5G v roce 2024. Podle výroční zprávy Ericsson o stavu mobility se očekává, že do konce roku 2024 dosáhne úroveň pokrytí světové populace 40 % a připojení 1,5 miliardy účastníků.
  Růst má podle zprávy zajistit potřebná síťová kapacita, snižování cen za gigabyte a tlak nových požadavky uživatelů.
  V Západní Evropě má podle předpokladu využívat služby 5G do konce roku 2024 přibližně 30 % mobilních tarifních účastníků.
  V USA se má podle zprávy uskutečnit do konce roku 2024 55 % mobilních připojení přes 5G sítě. V severovýchodní Asii to bude činit 45 procent.
  Ericsson také předpovídá, že zavádění 5G bude ve srovnání s předchozími generacemi rychlejší, protože příklady které přináší připojení 5G zvyšují již nyní poptávku.
 • EU | Deutsche Telekom podepsal strategickou smlouvu o poskytování optického připojení s jedním z největších německých vlastníků bytů. Dle této smlouvy připojí Deutsche Telekom svojí optickou sítí (FTTH) cca 10 000 bytů a evidentně dává prioritu závádění vlákna až do domu před instalací do rozvaděče ve všech nových objektech firmy ABG Frankfurt.
  Deutsche Telekom investuje do výstavby plně optických sítí ročně kolem 5 mld. €. Provozuje více než 460,000 kilometrů vlákna, napříč kontinentem. V letošním roce Deutsche Telekom cílí v Německu na vybudování dalších 60,000 kilometrů optických kabelů.
 • EU | BT hodlá vyřadit zařízení Huawei z mobilní sítě. Podle zpráv z britského odborného tisku zvažuje operátor British Telecom vyřazení zařízení Huawei ze základní sítě 4G.
  Zpráva ve Financial Times uvádí, že se britský operátor chystá seřadit za USA, Nový Zéland a Austrálii tím, že oznámí zákaz provozu zařízení Huawei v jádru svých sítí.
 • SVĚT | Samsung a Verizon začnou nabízet 5G smartphony v USA v roce 2019, v předstihu plných 12 měsíců před soupeřem Apple. Společnost Verizon v USA uvedla, že v první polovině roku 2019 začne v USA používat mobilní telefony Samsung 5G. Nový chytrý telefon bude osazen nejvýkonnějším mobilním čipsetem Qualcomm Snapdragon 855. Koncept prototypu smartphonu s podporou sítí 5G byl zveřejněn na výroční konferenci společnosti Qualcomm 4. prosince. Bude vyráběn 7nm litografií, přinese rychlejší AI engine, lepší fotografické schopnosti a bude se párovat s X50 pro příjem 5G.
 • EU | Projekt TOOP: snížení byrokracie pro občany a podniky. Cílem projektu je zrychlení a zjednodušení výkonu státní správy v celé EU dle zásady „pouze jednou“ a je součástí akčního plánu eGovernment EU pro roky 2016-2020 hrazený z prostředků EU. Pilotní iniciativy probíhají ve třech oblastech: přeshraniční elektronické služby, propojení dat obchodních registrů zemí EU a převádění listinných certifikátů a dokumentací v námořní dopravě na on-line dokumenty. Podle odhadu by uplatnění zásady „pouze jednou“ na úrovni EU mohlo přinést roční úspory až 5 miliard EUR. Projektu se účastní Estonsko (koordinátor), Rakousko, Bulharsko, Dánsko, Německo, Řecko, Finsko, Itálie, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Rumunsko, Švédsko, Slovinsko, Slovensko a Turecko.
 • EU | EU pokročila s regulací v on-line B2B platformách. EU pokročila v přípravě nového nařízení, které vyžaduje větší transparentnost v on-line B2B platformách. Zaměřuje na velké subjekty, např. Amazon a Google, a požaduje na nich vyšší transparentnost v podmínkách prodeje a poskytování služeb, a vytvoření jejich interních systémů pro řešení stížností zákazníků. Výbor pro vnitřní trh Evropského parlamentu tuto legislativu schválil a po formálním schválení v celém Parlamentu zahájí jednání s Radou a Evropskou komisí o konečném znění. Rada svůj kladný postoj k plánu již vyjádřila.
 • SVĚT| Společnost Nokia nedávno vydala zprávu Thread Intelligence pro rok 2019. Internetová komunikace je další hranicí pro počítačovou kriminalitu. V roce 2018 byly zaznamenány kybernetické hrozby botnet v IoT v 78 % případů škodlivého softwaru detekovaném v sítích poskytovatelů komunikačních služeb (CSP).
  Toto číslo představuje prudký nárůst z loňských 33 % a Nokia varuje, že CSP a operátoři musí být v ochraně proti rostoucím úrovním ohrožení aktivní. Kyber zločinci se přesouvají z tradičních počítačových a smartphonových ekosystémů a nyní se zaměřují na rostoucí počet nasazených zranitelných zařízení IoT, bohužel bezpečnost často bývá jen opožděnou myšlenkou.
  Pokud je zranitelné zařízení nasazeno na internetu, bude jeho napadení záležitostí několika minut.
 • EU | FTTH Council Europe vyzývá k ukončení reklamy „falešných vláken“. Asociace FTTH Council zveřejnila otevřený dopis vyzývající členské státy a telekomunikační regulační agentury, aby podnikly kroky proti zavádějící reklamě na služby optického přístupu. V oboru je známo, že operátoři stále častěji používají „ optická vlákna“ nebo „ rychlosti optických vláken“ v reklamách s nabídkou vysokorychlostního připojení v síti na bázi mědi, tedy když produkt není plně optickým spojem. Tento stav podkopává některé klíčové cíle nového evropského zákona elektronických komunikací, které mají zejména motivovat pro vkládání investic do vysoce kapacitních sítí.