Autor: Zdeněk Zajíček, prezident ICT UNIE, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2018-03.

Již více než 10 měsíců se členové ICTU, ve spolupráci s Hospodářskou komorou, Svazem průmyslu a dopravy, Českou bankovní asociací, Českou asociací pojišťoven, CACIO, Českou asociací elektronických komunikací, Asociací provozovatelů mobilních sítí, NIC.CZ, aktivně podílí na přípravě návrhů změn zákonů, které jsme identifikovali jako ty nejvíce bránící plošnému a úspěšnějšímu procesu digitalizace.

Nejdříve jsme takto identifikovali 24 zákonů a v rámci nich více než 160 ustanovení, které by bylo vhodné novelizovat. Samozřejmě, že to není konečný výčet. Odstranění všech, dnes již z pohledu digitalizace přežitých zákonů, bude trvat ještě několik let. Není naší ambicí plošně nahrazovat odpovědné veřejné instituce při modernizaci legislativy a ani samozřejmě není v našich silách postihnout všechny nutné změny. Proto jsme se nakonec soustředili na přípravu alespoň návrhů změn zákonů, které vytvářejí rámec pro eGovernment. V průběhu prací jsme však zjistili, že samotné změny těchto zákonů ke skutečně systémové podpoře dalšího skokového rozvoje přístupu k digitálním službám nestačí. Analýzy a diskuze potvrdily, že chceme-li skutečně skokovou a zásadní změnu v používání digitálních služeb občany a podnikateli, je nezbytné posílit práva občanů na digitální služby a nastavit právo se poskytnutí digitálních služeb domáhat i u soudu. Již dnes by totiž podle zákonů mělo být poskytování digitálních služeb ze strany veřejné správy úspěšnější, než tomu je. Zákony již spoustu povinností úřadům stanovují, ale nejsou vymahatelné a ani neexistuje způsob, jak sankcionovat jejich nedodržení. A to nenapravíme dalšími změnami stejných zákonů. Jediné řešení je vytvořit tlak na státní instituce ze strany uživatelů digitálních služeb, tedy občanů, a to právě posílením jejich práv a možností se těchto práv domáhat i u soudů.

Více v časopise…