Autor článku: Jan Macháček, Telekomunikace 2012-06.

Tento článek vznikl opět redakční úpravou další hodnotné bakalářské práce vedené Ing. Zdeňkem Brabcem, CSc. a úspěšně obhájené na Katedře telekomunikací ČVUT FEL. Popisuje standardizaci a vývoj mobilních technologii zejména se zaměřením na perspektivní technologii LTE včetně další verze LTE Advanced a dále WiMAX2, které splňují podmínky pro mobilní sítě 4. generace dle dokumentu IMT-Advanced. Dále se zabývá rozvojem těchto technologií ve veřejných mobilních telekomunikacích ve vybraných zemích Evropské Unie a důležitým faktorem, který ovlivní rozvoj v České republice. Tímto faktorem je aukce uvolněných kmitočtů, které mají být využity pro výše uvedené technologie.

Více v časopise…