Autor článku: Jiří Válek, Telekomunikace 2009-01.

Rada Evropy přijala v březnu 2000 na summitu v Lisabonu Lisabonskou strategii, která určuje strategii rozvoje členských zemí Evropské unie v období 2000 až 2010. Dokument měl být základem pro hospodářskou a sociální obnovu Evropské unie a pro obnovu životního prostředí. K dosažení tohoto cíle se Unie rozhodla zaměřit na tyto oblasti:

  • Ekonomika a společnost založená na znalostech: opatření pro vytváření informační společnosti, výzkum a technologický rozvoj, strukturální reformy pro zvýšení konkurenceschopnosti, inovace a dokončení vnitřního trhu.
  • Modernizace evropského sociálního modelu: investice do lidí a omezení vylučování ze společnosti.
  • Zdravá ekonomická perspektiva a příznivý růstový výhled ekonomiky: makroekonomická opatření.

Česká republika přijala v září 2005 Národní program reforem pro plnění revidované Lisabonské strategie. K plnění lisabonských cílů má přispívat hlavně politika hospodářské a sociální soudržnosti, jejíž realizaci určuje Národní strategický referenční rámec (dále NSRR). NSRR je oficiální dokument, který popisuje strategii rozvoje České republiky v programovém období 2007 až 2013 a představuje základ pro čerpání finanční pomoci ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti Evropské unie ve výši 26,69 miliard EUR. Z těchto finančních prostředků EU by mělo být 334,5 miliónů EUR alokováno v Integrovaném operačním programu (dále IOP) v rámci Prioritní osy 1 „Modernizace veřejné správy“, do které je zahrnuta i elektronizace zdravotnictví (e-Health).

Více v časopise…