Autor článku: Zdeněk Eismann, Telekomunikace 2007-09.

Uživatelé služeb, často vnímaní pouze jako objekty manipulace prostřednictvím cíleného reklamního působení, jsou nezastupitelnou složkou při vytváření konkurenčního prostředí na trhu. Článek se zabývá možnostmi stimulování rozvoje trhu elektronických komunikací na straně poptávky. Z pozice regulátora by měla být podpora efektivního tržního chování uživatelů služeb paralelou k podpoře rozvoje konkurenčního prostředí na straně poskytovatelů služeb. Úvodní výzkumné šetření organizace TESTCOM mapuje českou populaci podle jejího chování na trzích služeb elektronických komunikací. Návazná šetření by měla identifi kovat možnosti pro zvýšení participace uživatelů na těchto trzích a nabídnout regulátorovi další nástroje k zajištění efektivního trhu. Informace o nich přineseme v následujících číslech časopisu Telekomunikace.

Více v časopise…