Akční plán pro rozvoj digitální ekonomiky v ČR
Je úsměvné a současně i smutné pokud se začnete hlouběji zabývat problematikou Digitální agendy a zejména plnění usnesení Digitálního Česka v poslední verzi 2.0. Úsměvné proto, co vše se již napsalo, stovky hodin prosedělo a různých strategií schválilo. Smutné proto, že se nakonec i vládou schválená nejdůležitější opatření dlouhodobě neplní.
V těchto dnech bude Ministerstvo průmyslu a obchodu předkládat vládě Druhou zprávu o plnění opatření aktualizované Státní politiky v elektronických komunikacích „Digitální Česko v. 2.0 – Cesta k digitální ekonomice“ a o naplňování Digitální agendy pro Evropu v ČR. DČ v.2.0 bylo vypracováno a schváleno vládou ČR v polovině roku 2013. Přesto je mnoho opatření nesplněno nebo se vykazuje jako „průběžně plněno“. Cílem druhé části Zprávy je informovat vládu o činnostech, které jsou na národní úrovni realizovány v oblasti Digitální agendy pro Evropu. Strategie Digitální agendu pro Evropu, kterou vytvořila předchozí Komise v čele s předsedou José Manuelem Barrosem v roce 2010, se do určité míry rovněž překonala. Jednoznačnou prioritou Komise Jeana-Clauda Junckera v oblasti digitální agendy je nová Strategie, která svým způsobem Digitální agendu pro Evropu nahrazuje, což by měla reflektovat i Česká republika a zaměřit se právě na tuto Strategii, od které se budou odvíjet další kroky a návrhy Komise. Na Strategii jednotného digitálního trhu a související vývoj navazuje i Akční plán pro rozvoj digitální ekonomiky v ČR, který má v gesci Úřad vlády ČR (jeho pracovní verzi naleznete jako přílohu tohoto časopisu). Potřeba zpracovat Akční plán vyplynula z diskuzí s hospodářskými a sociálními partnery v rámci Rady hospodářské a sociální dohody (tripartity) v průběhu jara 2015. Zde sehrává významnou roli i ICT UNIE, která skrze Svaz průmyslu nastavuje strategiím a státním politikám reálný pohled do zrcadla. Ne vždy je to ze strany státních úředníků správně chápáno.
Záměrem Akčního plánu je „rozpracovat témata a opatření digitální agendy, která nejsou v dostatečné míře reflektována v národní koncepci Státní politika v elektronických komunikacích – Digitální Česko v 2.0, Cesta k digitální ekonomice (Digitální Česko 2) či zatím nebyla splněna“. Akční plán akcentuje klíčové oblasti v souladu se Strategií jednotného digitálního trhu, jako je například přístup ke zboží a službám na internetu, rozvoj NGA sítí, ochrana dat, digitální vzdělávání a rozvoj lidského kapitálu, modernizace autorského práva, atd. Přestože jsme již někdy apatičtí k různým strategiím a politikám, je třeba si uvědomit, že tento dokument je předkládán Úřadem vlády, to znamená pod přímou gescí předsedy vlády! Myslím si, že Akční plán se může stát významným akcelerátorem plnění již tak zpožděných úkolů, zejména těch, které mají skutečnou budoucí hodnotu pro rozvoj konkurenceschopnosti ČR za pomoci ICT.