Miroslav Majoroš, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti Slovak Telekom

Informačné centrum rozvíjajúce sociálne vzťahy seniorov a ďalší sa tešia novej pomoci
V rámci grantového kola určeného na podporu ľudí so sociálnym znevýhodnením bolo zo 47 prihlásených projektov vybraných 14 najzaujímavejších, medzi ktoré sa prerozdelí suma 50 000 € z Nadačného fondu Slovak Telekom pri Nadácii Intenda. Projekty pomocou informačných a komunikačných technológií zvyšujú šancu na plnohodnotný život pre ľudí žijúcich v sociálnej izolácii. Rozvíjajú ich technické zručnosti, umožňujú im vzdelávať sa a nájsť si pracovné uplatnenie, čím zlepšujú aj ich životné podmienky.

Vďaka tejto podpore budú mať napríklad obyvatelia sociálne vylúčenej komunity z problematickej časti veľkého sídliska dôležité Informácie na dosah v centre s prístupom na internet. Informačno-komunikačné technológie budú slúžiť ako prostriedok pre rozvoj prevencie v práci so zraniteľnou mládežou ulice, ktorá prostredníctvom video spotov a počítačovej grafiky odhalí verejnosti, akými problémami žije. Prostredníctvom projektu Šanca pre znevýhodnených absolvujú sériu vzdelávacích aktivít tiež ľudia na okraji spoločnosti, ktorí získajú prístup k pracovným príležitostiam či verejným službám. Z prostriedkov poskytnutých v grantovom programe vznikne aj Komunitná škola – nástroj obnovy komunít ako centrum vzdelávania pre sociálne znevýhodnených obyvateľov regiónu. Ďalej bude zabezpečené materiálovo-technické vybavenie ďalšej podporenej organizácie, čím dostanú nový impulz Aktivity vzdelávacieho a informačného centra rozvíjajúce sociálne vzťahy seniorov či Využitie e-Learningu pri vzdelávaní mamičiek na materskej dovolenke, ktoré umožní praktické uplatnenie ich kreativity.

Prihlásené projekty v 12. grantovom kole hodnotila expertná komisia zložená z nezávislých odborníkov pôsobiacich v sociálnej oblasti a pracujúcich s cieľovou skupinou programu. Žiadatelia mohli posielať svoje žiadosti o grant od 6. augusta do 17. septembra 2010.

Nadačný fond Slovak Telekom pri Nadácii Intenda prispieva ku kvalitatívnemu rozvoju slovenskej spoločnosti podporou aktivít, ktoré zmierňujú dopady sociálneho, zdravotného, alebo iného znevýhodnenia občanov, prinášajú do spoločnosti inovácie v oblasti vzdelávania prostredníctvom moderných informačno-komunikačných technológií a ktoré dynamiku súčasnej spoločnosti reflektujú jedinečnými formami umenia.

V rámci Nadačného fondu Slovak Telekom pri Nadácii Intenda bola doposiaľ prerozdelená suma 641 903,72 €, prostredníctvom ktorej bolo podporených 197 projektov a 109 jednotlivcov z celého Slovenska.