Petr Slováček, viceprezident pro provoz Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

Vážení přátelé,

dnešní číslo časopisu  Telekomunikace zahajuje novou podobou i obsahem. Myslím, že v něm všichni čtenáři naleznou do budoucna více informací, které se budou týkat nejen tradičně telekomunikačních technologií a jejich využití, ale i vývoje provozních a business modelů v tomto odvětví.

Možná, že to může znít jako neúcta k oboru, ve kterém pracuji, ale stále více se ukazuje, že technologie samotné začínají být nutnou, nikoliv postačující podmínkou úspěchu. Ještě nedávno platilo, že použitím a vhodnou implementací moderních technologií byl úspěch téměř zaručen. Během několika let však tato dominance ustoupila a většina provozovatelů  se dnes sice samozřejmě stále zabývá otázkami, jaké technologie vybrat, jak je použít, jakým způsobem je provozovat a jak zajistit vysokou kvalitu a spolehlivost, nicméně přidaly se další aspekty – především jaký obsah je přenášen, jakým způsobem jsou služby nabízeny a jak je infrastruktura provozována.

Rychlý vývoj technologií, konkurence a stabilní investice v telekomunikačním odvětví jsou zárukou toho, že o další překvapení nebude nouze. V době, kdy se po roce 1989 plánoval plošný program jak zajistit základní telekomunikační služby v (tehdy) Československu, byly k dispozici již nejmodernější technologie, v některých případech byla Česká Republika jedna z prvních, kde byly zavedeny. Program obnovy skončil před sedmi až osmi lety a dnes je tato technologie již předurčená k brzké obnově. Vyplývá z toho jedno důležité poučení – nelze se spoléhat na to, že v dnešním prostředí je možné počítat s tím, že investice do technologie se mohou vracet deset a více let, životnost technologií se podstatně zkracuje. Teď nemám na mysli technickou životnost (zde je to naopak), myslím tím samotnou použitelnost.

V prostředí, kde se růst trhu zpomaluje a kdy se tradiční hranice působení různých odvětví mění, lépe řečeno mizí, hledá většina operátorů odpověď na otázku, jak zachovat úspěšnost měřenou podílem na trhu, spokojeností zákazníků, finančními výsledky i hodnotou své značky na trhu.

Proto se vedle tradičních iniciativ (jako je snižování interních nákladů, analýza a optimalizace procesů, zjednodušení a zrychlení interních procedur) hledají další příležitosti, které mění tradiční podnikatelský model. Tato změna orientace je neodvratitelná a je způsobena tím, že zvyšování efektivity v tradičním oboru podnikání není tak vysoké, aby kompenzovalo celkový pokles příjmů z těchto služeb, který je dán trvalým snižováním cen a v některých případech i poklesem zájmu o tyto služby. Operátoři proto spoléhají na příležitosti k růstu v jiných oborech, které se díky růstu širokopásmových služeb otevírají. Zároveň překračují pomyslnou bariéru pro redukci svých interních nákladů tím, že to, co dříve bylo považováno za základní činnosti, které musí mít operátor ve své kompetenci, nahrazují prostřednictvím outsourcingu, a to včetně pasivních i aktivních technologických prvků. Obdobně, technologie, která byla považována za hlavní konkurenční výhodu, se dnes stává předmětem vzájemného sdílení (network sharing) mezi operátory, to vše pod nálepkou „úspory nákladů“, která může obvykle dosáhnout hodnot deset a více procent. Nižší provozní a investiční náklady ale umožňují obecně jednodušší vstup pro další operátory, lépe řečeno virtuální operátory a poskytovatele služeb, a tím se zvyšuje riziko neúspěchu pro současné operátory. Zmenšení rizika je do určité míry možné zajistit variabilitou a komplexností nabídky, proto vznikají kombinované a konvergentní nabídky služeb (hlasové služby mobilní i fixní, datové služby, Internet, video a televize). Operátoři také hledají nové příležitosti v partnerství s mediálními společnostmi a hlavními hráči v Internetu a tím zvyšují možnost růstu a omezení rizika.

Vrátíme-li se zpátky k technologii, je zřejmé, že nejbližší období bude ve znamení univerzálního širokopásmového přístupu, mobilního i fixního. Tradiční fixní operátoři nyní posuzují, který investiční model v porovnání s předpovědí vývoje služeb a tržeb je nejvhodnější. Širokopásmové služby na fixní síti mohou být do určité míry uspokojeny i na klasické metalické síti, ale zřejmě brzo budou na hranici fyzikálních zákonů a při vyšší penetraci kvalita může klesat. Před deseti lety se výrobci dial-up modemů předháněli v jednotkách kb/s a bylo těžké si představit, že za deset let bude standardem jednotka MB. Proto je pošetilé předpokládat, že za dalších deset let tento vývoj nenastane. Náhrada existujících sítí za optické tento problém řeší, nicméně ta největší „nevýhoda“ spočívá v dlouhodobé návratnosti této investice. Proto jsem přesvědčen, že se vždy bude jednat o kombinaci těchto technologií, jejich použití bude odpovídat místním podmínkám na trhu a také nabídce služeb. V mobilních technologiích existuje nyní několik standardů, které mohou nabídnout mobilní broadband, problémem zatím zůstává jejich vzájemná kompatibilita a samozřejmě také vysoké investice do zařízení, které v krátké době může projít dalším kvalitativním vývojem, který vyvolá další investice. Vývoj směřuje k jednotnému standardu, je ale dost času na něj čekat? Tak jako v metalických kabelech je omezením přenášené frekvenční spektrum, které limituje využití kabelů, jsou v mobilní části omezující frekvenční pásma, která má operátor k dispozici. I s tím je nutno počítat při přípravě dalších rozvojových plánů.

Nicméně, další vývoj širokopásmových služeb, vyšší pokrytí, vyšší dostupnost, vyšší spolehlivost, jednoduchost obsluhy a zřízení služeb, kombinace několika typů služeb, poskytování nových obsahů je vývoj, který pro následující období bude dominantní. Rozvoj se bude lišit v jednotlivých evropských zemích podle místních podmínek i „odvahy“ operátorů zahájit masivní investice. Vzniknou také nové provozní modely, jejichž cílem bude především úspora interních nákladů, které však mohou otevřít dveře dalším poskytovatelům služeb a virtuálním operátorům. Strategická partnerství s vedoucími firmami v Internetu a mediálními firmami mohou přinést nové překvapivé nabídky pro zákazníky.

Vrátíme-li se zpět k začátku, je zřejmé, že technologie budou i nadále důležité a budou onou „nutnou, ne však postačující“ podmínkou úspěchu.

Věřím, že magazín Telekomunikace bude schopen přinést odpovědi na mnoho takových otázek, sledovat vývoj v Evropě i mimo ni a přinést čtenářům zajímavé informace, které pomohou pochopit vývoj v tomto oboru.