Autor článku: Jaroslav Turecký, Telekomunikace 2012-06.

Cílem toho článku je ve stručné formě objasnit problematiku spojenou s ukládáním, předáváním, ochranou a likvidací provozních a lokalizačních údajů, která v letech 2005 až 2012 prošla řadou změn. Článek popisuje povinnosti podnikatelských subjektů zajišťujících veřejnou komunikační síť nebo poskytujících veřejně dostupnou službu elektronických komunikací (dále jen podnikatelské subjekty), které plní v rámci celého procesu při zpracování uvedených údajů, tj. od počátečního uložení až po jejich konečnou likvidaci. Základním právním předpisem pro tuto oblast je zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZEK).

Více v časopise…