Autor článku: Viktor  Buchlák, Telekomunikace 2008-07.

Témou článku sú technické a právne problémy, ktoré vznikajú z praktiky terciárneho prideľovania, resp. postupovania čísel medzi podnikmi oprávnenými poskytovať hlasové elektronické komunikačné služby. Ďalej pojednáva o teoretických a legislatívnych implikáciách spojených s nedostatočnou úpravou tohto procesu a vplyvoch na relevantné trhy hlasových služieb. Účelom je poukázať na doteraz identifi kované a nedoriešené regulačné aj praktické náležitosti, ktoré majú reálny dopad na podniky i samotných koncových užívateľov služieb. Pojmy subalokácia alebo terciárne prideľovanie majú v článku rovnaký význam.

Více v časopise…