Autor článku: Viktor Buchlák, Telekomunikace 2008-08.

Podnik, ktorý bol určený ako poskytovateľ univerzálnej služby má podľa § 50 ods. 2 písm. b) ZoEK povinnosť poskytovať raz ročne úplný telefónny zoznam. Takýto podnik nedisponuje informáciami, aby mohol identifi kovať všetky podniky reálne poskytujúce verejnú hlasovú službu a ktoré aj prideľujú telefónne čísla svojim koncovým účastníkom. Práve naopak, podľa § 50 ods. 7 ZoEK sú podniky poskytujúce verejnú telefónnu službu povinné „poskytovať určenému podniku s povinnosťami podľa § 50 ods. 2 písm. b) a e) ZoEK aktuálne údaje o svojich účastníkoch v dohodnutej forme.“ Výsledkom je skutočnosť, že telefónne čísla pridelené podnikom so subalokovanými číslami nie sú v úplnom telefónnom zozname zverejnené.

Více v časopise…