Autor článku: Jan Císař, Telekomunikace 2007-09.

Budování přístupových sítí nové generace na bázi optických kabelů je středem pozornosti nejen výrobců technologií, operátorů a jejich investorů, ale také regulačních institucí. To se promítá nejen do aktuální diskuse spojené s revizí evropského regulačního rámce elektronických komunikací. Pro tento proces je typická snaha o řešení konfl iktu mezi teoretickým přístupem ke stávající infrastruktuře a snahou o uchopení regulace nové infrastruktury, zde nazývané NGAN1. Nové doporučení Evropské komise o relevantních trzích a dokumenty zpracované skupinou evropských regulátorů (ERG) dávají účastníkům trhu velmi zřetelné signály, jakými cestami se bude regulace v této oblasti dále ubírat.

Více v časopise…