Aktuality z EU

 • Europoslanci výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) dosáhli 24. února 2014 s Radou dohody o návrhu legislativy o levnějším budování širokopásmové infrastruktury. Ta by umožnila firmám budujícím širokopásmové sítě sdílet plány a náklady s firmami působícími v jiných odvětvích (plyn, kanalizace a doprava). Podle odhadů Komise tvoří stavební inženýrství jako je kopání silnice pro uložení kabelů s optickými vlákny až 80 % nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí. Právo na přístup, prostřednictvím jediného informačního místa, k informacím o umístění, trase, velikosti, typu a současném použití, jménu vlastníka a kontaktní místo pro stávající infrastrukturu i pro plánovanou či zrovna budovanou. Pokud je otázka přístupu k informacím předmětem sporu, může každá ze stran požádat národního regulátora o řešení sporu a ten vydá závazné rozhodnutí. Tím není dotčena možnost jakékoli strany podat věc k soudu. Poslanci rovněž navrhli zavedení dobrovolné značky tzv. „broadband-ready“ pro domy. Všechny nově postavené veřejné budovy a veřejné bytové domy, včetně sociálního bydlení, by měly být vybaveny vnitřní infrastrukturou připravenou pro širokopásmové připojení. Stejná pravidla by platila u renovovaných budov.Toto rozhodnutí si klade za cíl snížit náklady na rozvoj sítí sdílením nákladů mezi několika sektory. To znamená dávat větší důraz na zvýšení koordinace, transparentnosti a harmonizace. Protože projekt propojené Evropy (Connecting Europe Facility, CEF) nebude zahrnovat regionální rozvoj, ale pouze přeshraniční projekty EU, je nezbytné zajistit, aby nezaostal žádný evropský region a malé podniky v evropských městech a obcích nezůstaly bez připojení.Rada a Parlament se dohodly na právní úpravě směrnicí místo nařízení. Směrnice stanoví pouze minimální požadavky s cílem usnadnit zavádění a koordinaci a členské státy mohou v této oblasti přijmout dodatečná opatření.Členské státy musí přijmout vnitrostátní právní předpisy pro dosažení souladu s touto směrnicí do 1. ledna 2016. Nová opatření musí platit od 1. července 2016. Evropský parlament schválil směrnici 15. dubna.
 • Evropský parlament schválil 26. února 2014 investiční balíček na podporu pan-evropských digitálních projektů a vysokorychlostních širokopásmových sítí ve výši 1 mld. EUR. Projekt propojené Evropy (Connecting Europe Facility, CEF) navrhla Komise v roce 2011 pro zlepšení evropské dopravní, energetické a digitální sítě v rámci víceletého finančního rámce na podporu dopravy, energetiky a projektů digitální infrastruktury.Podle návrhu byla Evropským parlamentem schválena většina finančních prostředků na podporu digitální služby, jako je infrastruktura, pan-evropské a bezešvé přeshraniční veřejné služby jako je elektronické zadávání veřejných zakázek, elektronické zdravotnictví nebo otevřená data. Z rozpočtu bylo vyčleněno 15 % na podporu širokopásmového připojení, projekty z nichž alespoň jedna třetina je zaměřena na rychlosti 100 Mb/s nebo vyšší.Eurokomisařka Neelie Kroesová chtěla pro CEF původně 9,2 mld. EUR na sedmileté období, z toho 7 mld. EUR na podporu investic do vysokorychlostního širokopásmového připojení a zbývající část na podporu projektů týkajících se elektronického zadávání veřejných zakázek, elektronických fakturací, elektronické občanky (eID), otevřených dat, elektronického podpisu aj. Na zasedání Evropské rady v únoru 2013 byly finanční prostředky pro CEF sníženy na 1 mld. EUR a Komise musela zásadně přehodnotit své plány.
 • Dne 17. března 2014 BEREC (Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací) zahajuje veřejnou konzultaci o návrhu Zprávy o kontrole kvality služeb přístupu k Internetu v rámci neutrality sítě, která byla schválena pro konzultaci s radou regulačních orgánů dne 27. února 2014. Sledování kvality služeb přístupu k Internetu v rámci neutrality sítí je důležité pro zlepšení schopnosti vnitrostátních regulačních orgánů vykonávat regulační posouzení možného zhoršení služby. Kromě toho, transparentnost umožňuje koncovým uživatelům porovnat nabídky přístupu k Internetu a tím posílení poptávky na trhu. Hlavním cílem této zprávy je vytvořit základ pro vytvoření monitorovacích systémů jakosti služby připojení k Internetu pro zajištění transparentnosti kvality služby připojení k Internetu pro koncové uživatele a dohled prostřednictvím monitorování kvality služby připojení k Internetu s ohledem na potenciální zhoršení služby.Konzultace končí 28. dubna 2014.
 • V březnu zveřejnila OECD přehled „Economic Surveys CZECH REPUBLIC“. V části týkající se telekomunikačního trhu uvedla, že konkurence a regulace v ČR, zejména v mobilním segmentu se zdají slabé. Od jara 2013 se snížily u mobilních služeb ceny rychle, ale v mezinárodním srovnání zůstávají vysoké ziskové marže. Počet registrovaných virtuálních mobilních operátorů se do konce roku 2013 rychle zvýšil na přibližně 50. Nicméně jejich společný podíl na trhu je stále menší než 0,5 % u telekomunikačního provozu, zčásti způsobenou i malým objemem přenosu dat. Odvětví ICT má i nadále vysoce koncentrovanou strukturu, což naznačuje, že dominantní jednání může být stále problém. V roce 2007 byly posíleny pravomoci orgánu pro hospodářskou soutěž v sektoru a sektor byl předmětem řady vyšetřování soutěžní politiky. Nicméně případy mají tendenci být velmi pomalé a je těžké prokazování zejména tam, kde jsou rozdíly v definici relevantního trhu. Vyhlídky pro rozvoj větší konkurence na trhu závisí na rezervaci bloku spektra pro nové účastníky na trhu v poslední aukci na 4G licence pro zvýšení počtu provozovatelů sítí na čtyři, což se v závěrečné aukci nenaplnilo. To znamená, že zajištění konkurenčního trhu se musí spoléhat na zabezpečení nediskriminačního přístupu pro mobilní virtuální operátory, a to buď prostřednictvím regulace anebo vyšetřováním zneužívání dominantního postavení a usnadnění soukromých žalob na nápravu škod u soudů. Vstup mobilních virtuálních operátorů na český telekomunikační trh představuje pozitivní vývoj. Ale zatím nevznikl žádný plný virtuální mobilní operátor s vlastními kódy sítě (MNC) a možností změnit hostitele sítě, aniž by bylo nutné vydat nové SIM karty jeho zákazníkům. Vládě se doporučuje, aby prošetřila, zda existují regulační nebo konkurenční překážky, které brání virtuálním mobilním operátorům stát se plným virtuálním operátorem. Mimo to by stejná pravidla měla umožnit netelekomunikačním společnostem, jako jsou automobilky, energetické společnosti a centrální vláda, aby se staly nezávislými mobilními operátory.
 • Evropská komise zveřejnila dne 25. března 2014 čtyři studie s údaji na podporu svého kroku k vytvoření jednotného trhu pro širokopásmové připojení. Podle zprávy jsou velké rozdíly pro 400 milionů evropských uživatelů širokopásmového připojení.Studie společnosti Van Dijk ukazuje, že v kategorii pevného širokopásmového připojení o rychlosti 12–30 Mb/s, které využívá většina Evropanů, jsou v cenové nabídce zemí EU až 400% rozdíly. Ceny začínají na 10 až 46 EUR měsíčně podle místa bydliště a mohou dosáhnout až 140 EUR za měsíc.
  Nejlevnější připojení nabízí Litva (od 10,30 EUR), Rumunsko (od 11,20 EUR) a Lotyšsko (od 14,60 EUR). V jiných zemích může nejnižší nabídka dosahovat až 46,20 EUR (Kypr), Španělsko (38,70 EUR) a Irsko (31,40 EUR). I při zohlednění různé kupní síly v jednotlivých zemích mohou být ceny nejběžnějšího širokopásmového připojení v některých členských státech až čtyřikrát vyšší. I když lze některé rozdíly mezi trhy vysvětlit rozdílnými výchozími náklady a příjmy, většina jde na vrub přetrvávající fragmentaci trhu. Balíček propojený kontinent (Connected Continent) pomůže tyto cenové rozdíly odbourat, neboť dá spotřebitelům více pravomocí a pro investory připraví na jednotném evropském trhu příznivější podmínky a umožní schopným operátorům prodávat jejich služby zákazníkům v jiných zemích.K matení spotřebitelů přispívají i rozdílné informace, které jim operátoři poskytují a které omezují jejich možnost vybrat si podle vlastních preferencí. Podle studie společnosti @SamKnows, která provedla více než 7 miliard měření internetového připojení u téměř 10 000 dobrovolníků a zjistila, že rychlost stahování může být pouhých 64 % oproti inzerovaným hodnotám. Jak uvedla místopředsedkyně Evropské komise Neelie Kroesová „I když se sítě zlepšují, rozdíly mezi inzerovanou a skutečnou rychlostí jsou stejně velké jako v roce 2012. To potvrzuje, že je třeba práva spotřebitelů posílit a harmonizovat, jak to navrhuje náš balíček Connected Continent.”Průzkum Eurobarometr v únoru 2014 měřil, jak vnímají uživatelé telekomunikační služby ve všech členských státech EU. Například 66 % lidí nezná rychlost svého přístupu k Internetu.

  Komise zveřejňuje údaje o počtu širokopásmových připojení v členských státech získané v rámci Komunikačního výboru (COCOM) od roku 2003. Zpráva se opírá o údaje příslušných ministerstev a regulačních orgánů a o další statistické údaje týkající se širokopásmového připojení zveřejňované Komisí (údaje o pokrytí, maloobchodních a velkoobchodních cenách i státních podporách).

  Zveřejněné studie ukazují, že na trhu připojení v celé EU prakticky neexistuje žádný jednotný vzor ani logika. I když Evropská unie již provedla několik úspěšných reforem, které pomohly změnit způsob poskytování telekomunikačních služeb v EU, funguje toto odvětví stále z velké části na bázi 28 vnitrostátních trhů.

 • Soudní dvůr Evropské unie vydal 27. března 2014 rozsudek ve sporu filmových společností, podle kterého může být poskytovateli internetového připojení vydán soudní příkaz zablokovat svým zákazníkům přístup k webu, který porušuje autorská práva. Příkaz nestanoví poskytovateli konkrétní opatření, jejich výběr je na něm. Soud uznal, že zablokování webu nemusí vést k úplnému ukončení porušování práva duševního vlastnictví dotčených osob a že stoprocentní zablokování webů nemusí být proveditelné ani po technické stránce. Lze požadovat opatření, která jsou rozumná nebo je nadměrně finančně nezatíží. Opatření musí ztížit nedovolené prohlížení předmětů ochrany a odradit uživatele Internetu.“Rozhodnutí je závazné pro všechny evropské soudy pro posuzování obdobné věci.
 • Evropský parlament odhlasoval 3. dubna 2014 zrušení poplatků za roaming do Vánoc 2015. Návrh na zrušení roamingu zahrnuje také ustanovení o takzvaném rozumném použití, které má zajistit, aby uživatelé nemohli nová pravidla nepoctivě využívat. Např. SIM kartu zakoupenou v jedné zemi by uživatel trvale využíval v zemi jiné. Zrušení však ještě musí potvrdit Rada ministrů EU. Tento návrh je součástí nařízení o telekomunikačních službách „propojený kontinent“ (Connected Continent) předložený Komisí v září 2013. Nařízení teď budou přezkoumávat jednotlivé členské státy. Komise očekává, že závěrečná dohoda bude uzavřena do konce letošního roku.Před hlasováním o návrhu zaslala poslancům Evropského parlamentu eurokomisařka Neelie Kroesová otevřený dopis o regulaci Evropské komise „propojený kontinent“ (Connected Continent), který „má vést k ukončení roamingových poplatků do konce roku 2015 pro hlasové, datové a SMS služby, zajistit souvislejší pravidla pro přidělování spektra, stanovit zásady neutrality sítě v otevřeném Internetu (bez blokování a omezování), posílit opatření na ochranu spotřebitelů a rozvoj inovativních komunikačních/ telekomunikačních nástrojů pro podnikové uživatele.“ Neelie Kroesová zdůraznila poslancům potřebu dohody na ukončení blokování a omezování, opatrném řízení specializovaných služeb, proto by debata měla být o tom, jak toho dosáhnout, ne proti otevřenému Internetu.BEREC (Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací) vydal po hlasování prohlášení, že bere na vědomí přijetí Evropského parlamentu k návrhu „propojený kontinent“ v prvním čtení a vítá obecný přístup přijatý Parlamentem. Zejména vítá uznání Evropského parlamentu o potřebě širokého, pečlivého a komplexního posouzení evropského regulačního rámce v průběhu příštího funkčního období Komise. Kromě toho BEREC oceňuje návrh na zrušení některých složitých regulačních procesů, které byly předloženy Evropskou komisí, vypuštění některých návrhů Komise na základě subsidiarity a proporcionality a navrhované zvýšení konzistence regulačních úkolů národních regulačních orgánů. BEREC bude pokračovat v přezkumu návrhu v souladu se svojí statutární rolí technického poradního orgánu.GSMA, ETNO, ECTA a Cable Europe vydaly společné prohlášení, že legislativa by vedla k narušení hospodářské soutěže, vytváří právní nejistotu, snižuje kvalitu internetových služeb a omezuje volbu spotřebitele. Ve svém prohlášení tyto skupiny uvedly, že podporují „otevřený Internet“ (Open Internet), ale současné návrhy by potlačily inovace a růst. Obvinili Komisi, že vede legislativní proces, aniž by provedla řádné technické analýzy dopadů legislativy.

Aktuality z ČR

 • Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo 5. března 2014 veřejnou konzultaci ke Sdělení Evropské komise ke správě Internetu, které bylo Evropskou komisí přijato 12. února 2014. Dokument představuje pohled Evropské komise na současnou správu Internetu a nastiňuje budoucí strategii v této oblasti.Příspěvky bylo možné zasílat do 31. března 2014.
 • ICT UNIE, sdružení firem z oboru informačních technologií a elektronických komunikací, zveřejnila 6. března 2014 informaci, že identifikovala problémy bránící výstavbě přístupových sítí pro vysokorychlostní přístup k Internetu a navrhla možná řešení. Výstavba sítí je velmi nákladná nebo trvá příliš dlouho. ICT UNIE zformulovala návrhy, jak lze uvedenou problematiku účinným způsobem řešit. Patří sem např. změny v právních a technických normách, rozvoj výstavby společné infrastruktury (sdílených sítí) či nastavení vhodné dotační politiky. Dostatečné rozšíření rychlého přístupu k Internetu pro občany i podnikatelskou sféru je nezbytným předpokladem dalšího rozvoje digitální ekonomiky v Česku. Proto ICT UNIE sestavila expertní skupinu, která se problematikou výstavby vysokorychlostních sítí koncepčně zabývá. Identifikaci hlavních překážek a návrhy jejich řešení přináší poziční dokument ICT UNIE „Digitální Česko 2.0: Výstavba vysokorychlostních přístupových sítí“.
 • V březnu 2013 zastavilo Ministerstvo vnitra po prvním kole dlouho připravovanou elektronickou aukci Komunikační infrastruktury veřejné správy (KIVS). V prvním kole uspěly České Radiokomunikace a Dial Telecom, neuspěli naopak tradiční velcí operátoři. Přitom ceny se v prvním kole snížily v průměru o 70 %. To by pro státní správu znamenalo v dalších čtyřech letech snížení nákladů za telekomunikační služby o téměř 0,75 miliardy ročně. Ministerstvo aukci zastavilo, protože ověřuje kvalitu jednotlivých nabídek.
 • Dne 26. března 2014 zveřejnil Český telekomunikační úřad závěrečnou zprávu o průběhu a výsledcích aukce kmitočtů pro rychlý mobilní přístup k Internetu. Aukce se ve druhém pololetí 2013 zúčastnilo celkem pět subjektů – Telefónica Czech Republic, a.s., T-Mobile Czech Republic a.s., Vodafone Czech Republic a.s., Revolution Mobile a.s. a SAZKA Telecommunications a.s. (dříve „TASCIANE, a.s.“). V prvním aukčním kole společnosti SAZKA Telecommunications a Revolution Mobile nevyužily právo podávat nabídky na vyhrazený aukční blok A3 v pásmu 800 MHz, proto byl tento blok od druhého kola aukce zpřístupněn pro podávání nabídek ostatním účastníkům aukce. V rámci celé elektronické aukční fáze aktivně přihazovaly společnosti Telefónica, T−Mobile a Vodafone. Až do 13. aukčního kola trval v pásmech 800 MHz a 1 800 MHz převis poptávky, když tito účastníci aukce dohromady podávali nabídky na větší počet bloků, než jaký byl v uvedených aukčních kategoriích k dispozici. Posledním bylo 14. aukční kolo. Součástí zveřejněného dokumentu je detailní protokol o průběhu elektronické aukce.
 • Český telekomunikační úřad zpřístupnil 31. března 2014 první otevřená data, čímž se připojil k projektu Open Data ke zvýšení transparentnosti veřejné správy. Ve strojově čitelném formátu poskytuje statistiku kontrol a udělených pokut, seznam veřejných telefonních automatů nebo podkladová data k Cenovému barometru. Otevřená data jsou snadno dostupná, opatřená strukturovaným popisem, strojově čitelná, používající standardy s volně dostupnou specifikací a zpřístupněná za jasně definovaných podmínek užití dat s minimem omezení. Tato otevřená data je možné šířit (kopírovat, distribuovat a sdělovat veřejnosti), využívat (i komerčně) a citovat. V průběhu letošního roku ČTÚ počítá se zveřejněním dalších dvou desítek datových sad, např. údaje o pokrytí zemským digitálním signálem, dostupnosti služeb vysokorychlostního přístupu k Internetu, přehled rozhlasových a televizních vysílačů apod.
 • Dne 29. dubna 2014 zahájil Český telekomunikační úřad přípravu na aukci kmitočtů v pásmu 3,6–3,8 GHz chce podpořit další rozvoj sítí pro rychlý přístup k Internetu. Proto ještě letos připraví a vyhlásí aukci rádiových kmitočtů zejména pro výstavbu a provozování sítí vysokorychlostního přístupu k Internetu v pásmu 3,6−3,8 GHz. V souvislosti s oznámením tohoto záměru ČTÚ v předstihu zveřejňuje základní principy výběrového řízení k uplatnění případných připomínek do konce května.Výběrové řízení bude organizováno formou elektronické aukce. Podle principů bude možné získat technologicky neutrální celoplošné příděly až do stanoveného limitu 120 MHz spektra. Celkově bude předmětem aukce 40 rádiových kanálů o šířce 5 MHz (uspořádání TDD). Nabídky bude možné podávat samostatně na tři ucelené abstraktní bloky o velikosti 40 MHz (8 × 5 MHz) a jeden blok o dvojnásobné velikosti (16 × 5 MHz).Vydražitel bude povinen nejpozději do dvou let od udělení přídělu zahájit na těchto kmitočtech poskytování služeb elektronických komunikací, a to při minimální zaručené úrovni kvality služeb spočívající v rychlosti stahování alespoň 10 Mb/s pro jednotlivého účastníka. Pokud příděl nepřesáhne 40 MHz spektra, musí úspěšný žadatel zajistit do pěti let dostupnost služeb na těchto sítích alespoň pro 10 % obyvatel České republiky, jinak ve stejné lhůtě bude muset pokrýt alespoň 85 % všech obcí nad 5 000 obyvatel. Současně budou držitelé přídělu v rozsahu nad 80 MHz spektra povinni do 6 měsíců od spuštění komerčního provozu sítě zveřejnit referenční nabídku na uzavření velkoobchodní smlouvy o přístupu do sítě.
  Vyvolávací cenu plánuje ČTÚ stanovit na základě mezinárodního srovnání cen. Podle předpokladu by vyvolávací ceny mohly začínat na úrovni 17 milionů korun za úsek o velikosti 40 MHz a na úrovni 34 milionů korun za úsek o velikosti 80 MHz s platností přídělu na dobu ne podstatně kratší než 15 let.Úřad na základě došlých stanovisek a připomínek k navrženým principům připraví do konce srpna 2014 konkrétní návrh podmínek výběrového řízení v podobě ucelené dokumentace vyhlášení výběrového řízení.
 • V Hradci Králové se ve dnech 7. a 8. dubna konal 17. ročník konference Internet ve státní správě a samosprávě (ISSS 2014). První den konference zorganizovala ICT UNIE čtvrtý ročník diskusního setkání ICT Summit. Úvodního bloku se zúčastnila eurokomisařka Neelie Kroes, prezident ICTU Svatoslav Novák a digitální šampion ČR Ondřej Felix. Neelie Kroes hovořila např. o důležitosti vzniku jednotného evropského trhu i dalšího rozvoje eGovernmentu v členských zemích EU. Svatoslav Novák poděkoval eurokomisařce za její aktivity v oblasti digitální agendy i osobní účast na konferenci a upozornil, že v ČR je velmi aktuální mj. nutnost odblokování bariér pro budování vysokorychlostních přístupových sítí nové generace.