2018 – 02

Předstihne nás Mexiko?
Drazí čtenáři NG/T, opět zde máme léto a prázdniny. Tedy popravdě už asi půl druhého měsíce si užíváme opravdové letní až subtropické počasí. To se nadá říci ve vztahu k naší demisní vládě či o té staronové, která se snad právě etablovala v průběhu tisku časopisu. Naslibovali se hory – doly, ale skutek stále utíká. Tedy v našem odborném případě, skutečná digitalizace státní správy a snadnější a rychlejší budování vysokorychlostních sítí nové generace. A o tom je náš hlavní rozhovor se Zdeňkem Zajíčkem, prezidentem ICT UNIE. V návaznosti na situaci u nás se můžete seznámit s procesem digitalizace Estonska. Za pozornost stojí i článek dalšího prezidenta a Zdeňka, pana Vaníčka z ČAEK – Kodex elektronických komunikací a jeho transpozice v právním řádu České republiky. V samém závěru časopisu se doberete k analýze přenosové technologie G-fast jako dosavadního vrcholu v hierarchii xDSL – Překoná TDSL G-fast?
Na předposlední dvoustraně uvidíte několik fotografií nadzemních sítí pořízených na obchodních cestách v Latinské Americe. Určitě by byly noční můrou zejména okresního vedoucího údržby a technické evidence a samozřejmě traťových dozorů SPT TELECOMu. Rád bych vyjádřil velké poděkování státní agentuře CzechTrade, která nám významně pomohla při organizaci cesty po Jižní Americe. Zejména se jedná o Terezku Vítkovou a Pavla Eichnera z Mexika, Jiřího Jílka z Kolumbie, Emila Ulrycha z Peru (+ Ekvádor), Josefa Kunického z Chile. Osobně jsem se zúčastnil konference LATAM v Mexico City (španělsky Ciudad de México nebo DF nebo CDMX). CzechTrade nám zajistil jednání i na federálních úřadech odpovědných za telekomunikace. Mile jsem byl překvapen, že i zde běží federální projekty na podporu budování sítí NGN. Jedná se o projekty ALTAN Mexico Conectado a RED Troncal. Ve stručnosti: první projekt ALTAN má v maximální míře využít celonárodní energetické sítě ke zprovoznění optických sítí v provozu „long distance“, vlády jednotlivých zemí poskytnou své budovy, věže, sloupy, silnice pro budování optických sítí. Druhý projekt RED Troncal zahrnuje také soukromé společnosti – operátory k budování a následnému sdílení „backbone“ a „last mile“. Jedná se o projekt tzv. PPP. Nejvíce mě zaujalo to, že projekty jsou pevně a lze říci i profesionálně řízeny odpovědnými federálními úřady. Cíle, parametry a procesy jsou jasně definovány a autorita těchto úřadů je jednoznačná. Proto také projekty běží a začíná se budovat… Bohužel to se nedá říci o našem národním projektu Digitální Česko, tedy zejména o tzv. čtrnácti miliardách korun do vysokorychlostních sítí internetu. Možná už jen o fiktivních 14 mld.Kč…
Čas běží neúprosně dál a za chvíli již budeme „slavit“ pětileté výročí tohoto projektu. Avšak bez proinvestované koruny z OPPIKu. Možná se už situace obrací k lepšímu, protože MPO s odbornou veřejností nachází větší shodu v přípravě 2. výzvy, která by měla být vydána na podzim tohoto roku. Je však jasné, že po celou dobu přípravy „projektu 14 mld.“ provozovatelé sítí a ISP nespali a budování sítí NGA běží svižnějším tempem než před pár lety. Tím pádem se stále reálně mění hodnoty původně zadaných parametrů pro dotace OPPIK. Stav pokrytí NGA sítěmi je daleko lepší, než se při tvorbě OPPIK předpokládalo. Proto není reálné očekávat proinvestování celé sumy 14 mld. Kč na výstavbu NGA sítí v ekonomicky slabých lokalitách a mělo by se zavčasu zvážit i jiné využití! Na počátku roku 2018 bylo navrženo využití zdrojů ve výši 4,2 mld. Kč z tohoto projektu do osy 4.2 OPPIK (ICT a sdílené služby). Avšak Evropská komise neschválila tento přesun. Proto by měli odpovědné orgány velmi rychle hledat, společně s odvětvím, využití části původní alokace na jiný účel v oblasti digitalizace a elektronických komunikací. Zejména tam, kde by mohlo dojít ke snížení nákladů na budování infrastruktury elektronických komunikací. Určitě chybí celoplošné digitální technické mapy, které by byly postupně k dispozici pro všechny druhy podzemní infrastruktury a využívaly by je všechny stavební úřady, projekční kanceláře a další. Samozřejmě s plnou online podporou a legislativní platností. Určitě by se našlo i další využití, které má návaznost na vysokorychlostní sítě elektronických komunikací a posilování konektivity obecně. Musí se však chtít!
Svatoslav Novák

 • ČR | ČTÚ připravuje prostor pro čtvrtého operátora. Český telekomunikační úřad zveřejnil 1. června tzv. Návrh základní principů výběrového řízení na udělení práv k využívání rádiových kmitočtů v pásmu 700 MHz.
  Jde o předběžná pravidla, podle kterých se bude příští rok hrát v nové aukci o klíčové pásmo pro 5G sítě.
  K oficiálnímu ukončení DVB-T a převedení pásma 700 MHz pro mobilní sítě dojde 30. června 2020. Už v příštím roce by mělo být jasné, kdo kmitočty získá. V návrhu podmínek ČTÚ počítá s vícekolovou aukcí startující v druhé polovině roku 2019.
 • EU | Evropský parlament a Rada dosáhly politické dohody o reformě telekomunikačních pravidel EU. Po více než dvou letech hledání kompromisů byla 5. června dosažena politická dohoda mezi Parlamentem, Radou a Evropskou komisí o reformě a modernizaci regulačního rámce Evropské Unie.
  Podle Evropské komise bude nový Kodex elektronických komunikací upřednostňovat výstavbu nových vysokokapacitních sítí i se zřetelem na potřeby venkovských oblastí. Aby se dohoda stala zákonem musí být ratifikována Parlamentem a členskými státy.
  Ve stejném termínu se Evropská komise a národní diplomaté dohodli na omezení ceny telefonních hovorů mezi zeměmi EU na 19 centů za minutu. Textové zprávy budou v EU omezeny na 6 centů za SMS.
 • EU | Evropská komise zveřejnila návrh rozpočtu na výzkum a vývoj ve výši 100 miliard EUR. Pro další rozpočtové období EU 2020–2027 Komise navrhuje rozpočet ve ve výši přibližně 100 miliard EUR s určením na výzkum a inovace. Nový program Horizon Europe je celoevropský výzkumný program, který uvolňuje možností pro globální výzkum a inovace (EIC) a bude navazovat na program financování Horizon 2020.
  V této souvislosti konsorcium dvaceti společností, vedené společností InterDigital Europe oznámilo úspěšné dokončení téměř tříletého projektu Horizon 2020, jehož cílem byla realizace koncepčního řešení integrované přenosové sítě 5G backhaul a fronthaul (5G-Crosshaul).
 • EU | Rozpočet EU: Komise navrhuje investice ve výši 9,2 miliardy eur do nového programu digitální transformace. Evropská komise navrhla do nového programu Digitální Evropa vyčlenit investice v objemu 9,2 mld. EUR. Rozpočet na období 2021–2027 navazuje na stávající strategii Digital Single Market. Nový program je zaměřen na mezinárodní konkurenceschopnost EU a rozvoj a posilování strategických digitálních kapacit Evropy. Pokrývá potřeby kapacit vysoce výkonných počítačů, umělé inteligence, kybernetické bezpečnosti a pokročilých digitálních dovedností pro jejich využití v podnicích i ve veřejném sektoru.
 • EU | Nástroj pro propojení Evropy (CEF) Telecom: 18,5 milionu EUR na podporu otevřených dat ve veřejném sektoru. Evropská komise zveřejnila pátou výzvu k předkládání návrhů v programu 2018 CEF pro zlepšení přístupu k informacím veřejného sektoru. V tomto rámci vyčlení maximálně 15 milionů EUR na zvýšení kapacity výpočetní techniky s vysokým výkonem (HPC) a datových kapacit Evropské datové infrastruktury a jejich přeshraničního využívání ve veřejném zájmu.
  V roce 2018 poskytne CEF Telecom prostředky v celkové výši 84,4 milionů EUR prostřednictvím grantů určených na infrastrukturu digitálních služeb.
  Žadatelé mají ve lhůtě do 15. listopadu předložit indikativní návrhy na akce s orientačním rozpočtem.
 • EU | Evropská komise jmenovala skupinu odborníků pro AI a zahájila činnost Evropské aliance AI. EK nominovala dne 19. června 52 odborníků do nové skupiny na vysoké úrovni pro otázky umělé inteligence. Skupina složená ze zástupců akademických obcí, podniků a občanských společností podpoří prováděcí směrnici EU o umělé inteligenci z dubna 2018.
 • EU | Účetní dvůr EU varuje Německo před rizikem nenaplnění cílů vysokorychlostního připojení. Evropský účetní dvůr kritizoval Německo za to, že využívá při modernizaci širokopásmových sítí v celé zemi převážně techniku vektoringu a varuje, že Německo nebude schopno udržet krok s evropskými sousedy. Zpráva vydaná v Bruselu 6.června upozorňuje na riziko, že cíle rychlosti až do 1 Gbit/s se v Německu „pravděpodobně nenaplní“.
 • EU | Změna ve vedení skupiny Slovak Telekom a T-Mobile Czech Republic. Milan Vašina (1969), současný generální ředitel společností T-Mobile Czech Republic a Slovak Telekom, se rozhodl ukončit své působení ve skupině Deutsche Telekom a požádal představenstvo o uvolnění z funkce k 1. říjnu 2018.
  Ke stejnému dni nastoupí na pozici generálního ředitele José Perdomo Lorenzo (1971). (Pozn.: Lorenzo dříve působil i v ČR. Po roce 2006, kdy přestoupil do společnosti Telefónica Spain se v roce 2008 stal viceprezidentem pro rezidenční segment v Telefónice O2 v České republice. V roce 2014 pak nastoupil do Millicom Group (telekom skupiny s výnosy kolem 6 mld. USD) a převzal současnou pozici generálního ředitele operátora Tigo Paraguay).
 • EU | Adva Optical Networking úspěšně testuje zabezpečený přenos 100 Gbit/s v dálkové optické síti. Společnost Adva Optical Networking oznámila, že ve společném testu s předními národními výzkumnými a vzdělávacími sítěmi (NREN) v Evropě realizovala kvantově zabezpečenou optickou komunikační technologii 100 Gbit/s v dálkové síti. Zkušební provoz prokazuje, že nasazení na provozní infrastrukturu a bude mít zvláštní význam pro společnosti a instituce vyžadující vyšší ochranu přenosu citlivých dat před budoucími dešifrovacími metodami.
 • EU | Telefónika a Huawei spustily kvantovou kryptografii na komerčních optických sítích. Společnost Telefonica ve spolupráci s firmami Huawei a UPM (Universidad Politecnica de Madrid) provedla v červnu demonstraci technologie kvantové kryptografie na komerčních optických sítích. Ve zkušební verzi propojila tři různá místa společnosti Telefonica v oblasti Madridu se softwarově řízenými zařízeními CV-QKD (Continuous Variables – Quantum Key Distribution), vyvinutými společností Huawei Research Lab v Mnichově, a s řídícími moduly a komponenty potřebnými pro integraci QKD s NFV a SDN.
 • EU | Telefónika představila ve Španělsku značku O2. Španělská O2 bude zaměřena na nízkorozpočtový segment a vůči konkurenční společnost Masmovil se vymezí jednoduchou mobilní a konvergentní nabídkou (vlákno a mobil). Mobilní plán obsahuje 20 GB dat a neomezené vnitrostátní hovory a SMS za 20 EUR měsíčně, přičemž konvergentní nabídka zahrnuje stejnou mobilní službu plus symetrické vlákno vysokorychlostního připojení 100Mbit/s a pevnou linku s neomezeným vnitrostátním voláním za 45 EUR měsíčně. Zákazníci mohou také využívat až tři další mobilní linky s 10 GB dat, neomezené volání a SMS, každou za 15 EUR.
 • Svět | Pětina globální datové komunikace bude do roku 2023 v 5G. Do roku 2023 se očekává, že více než 20 procent celosvětové mobilní datové komunikace bude uskutečněno prostřednictvím sítí 5G, uvádí ve zprávě o mobilitě společnosti Ericsson. Provoz 5G bude 1,5krát vyšší než celkový provoz v sítích 4G / 3G / 2G, protože se odhaduje, že jeho objem vzroste v období od roku 2018 do roku 2023 osmkrát, čímž dosáhne téměř 107 megabytů (EB) za měsíc. Ericsson již dříve odhadl, že před koncem roku 2023 bude v 5G více než 1 miliarda účastníků tohoto připojení, což by mělo představovat přibližně 12 procent všech mobilních účastníků.
 • EU | Deutsche Telekom a Vodafone dokončují roamingový test s úzkopásmovou NB-IoT. Asociace GSMA uvedla, že Deutsche Telekom a skupina Vodafone v červnu úspěšně dokončily první mezinárodní roamingový zkušební provoz v Evropě s využitím licencované technologie NB-IoT. GSMA uvedla, že služba zajistí bezproblémové pokrytí a nepřetržitou službu pro miliony připojení pomocí sítí LPWA (Low Power Wide Area). Test byl proveden při komunikaci na síti Vodafone ve Španělsku a v síti T-Mobile v Rakousku na komerčních modulech NB-IoT.
 • EU | Německo vytyčuje plány na zavedení gigabitového mobilního přístupu. Vodafone Německo na CEBIT 2018 oznámil, že Düsseldorf a Frankfurt budou prvními německými gigabitovými městy v mobilních službách a to od září 2018. Společnost již vystavěla řadu mobilních základnových stanic pro rychlosti až 1 Gbit/s. V praxi mají zákazníci široký přístup k rychlostem přesahujícím 700 Mbps, což přinese účastníkům Vodafonu zcela nové možnosti.
  Pozadu nezůstal operátor Unitymedia (dceřiná společnost Liberty Global), který v rámci iniciativy Gigabit City na 2018 ANGA COM v Kolíně nad Rýnem oznámil, že Kolín nad Rýnem a Düsseldorf se stanou příštími gigabitovými městy. První domácnosti a společnosti v Kolíně nad Rýnem a Düsseldorfu budou mobilní přístup k internetu rychlostí vyšší než 1 Gbit/s do prosince 2018.
 • EU | Telefónika má ve Španělsku 20 mil. domácností s optickou přípojkou. Společnost dosáhla tohoto milníku v zatím největší síti FTTH v Evropě přibližně 6 let poté, co začala tuto technologii budovat. Telefónika nyní přešla do zavádění FTTH do středních a malých lokalit poté, co již prakticky dokončila výstavbu optické sítě ve větších městech položením 244 000 km kabelu. Počet účastníků s optickým připojením se meziročně zvýšil o 13,5 procenta na 3,42 milionu, což odpovídá 59 procentům celkové fixní širokopásmové báze společnosti.
 • EU | Velkoobchodní divize Telefóniky přesunuje hlas do IP. Divize Telefónica International Wholesale Services do konce tohoto měsíce přesune hlasový provoz do své nové mezinárodní sítě IP. Telefónika tvrdí, že je mezi prvními velkými operátory, kteří po dokončení hlasové migrace zcela přejdou do IP. To rovněž poskytne základnu pro služby VoLTE a 5G, a rovněž virtualizaci, což umožňuje společnosti Telefónica vyvinout automatizační platformu založenou na predikci a strojovém učení.
 • Svět | Rusko přejmenuje své ministerstvo komunikací na Ministerstvo informačních a komunikačních technologií. Ruská vláda plánuje změnu názvu ministerstva komunikací a sdělovacích prostředků na ministerstvo informačních a komunikačních technologií, uvádí Cnew.ru a cituje zdroje, které jsou s touto věcí obeznámeny.
 • EU | Téměř třicet tisíc pracovníků TIM přistoupí na snížení pracovní doby v rámci dohody s odbory. Společnost Telecom Italia (TIM) zveřejnila podrobnosti dohody s odborovými organizacemi ohledně plánů na snížení stavu o celkem 50 000 italských zaměstnanců. Dohoda také předpokládá přijetí opatření „obranné solidarity“ pro 29 736 pracovníků, což je systém podporovaný státem, který vyžaduje, aby si zaměstnanci snížili pracovní dobu o 10 procent výměnou za nižší plat. Režim solidarity vejde v platnost dnem 19. června 2018.
 • Svět | Společnost Sterlite Tech zahajuje síťové služby umožňující 5G, FTTH. Společnost Sterlite Tech celosvětově debutovala na ANGA COM 2018 s kabelem Airblown Micro, kabelem Micro – 4mm, kabelem řady Micro Bullet a kabelem Riseri. Dva nové mikrokabely a zafukovací kabel mohou využívat stávající i nové systémy kabelovodů pro umístění násobných počtů vláken v rozvodné síti.

 

Rozhovor vedl Svatoslav Novák, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2018-02.

Pane prezidente, před dvěma roky jste nastupoval do vedení ICT Unie. S jakými cíli jste do tohoto angažmá nastupoval a jak se je dosud podařilo naplnit?

Při svém nástupu do vedení ICT Unie, největší odborné asociace reprezentující více než 60 obchodních společností nabízejících své produkty a služby na trhu ICT, jsem měl několik velkých výhod. Za prvé, díky mým předchůdcům jsem nastupoval do stabilizované organizace s vysokou odbornou erudicí a hlavně ochotou své dovednosti, zkušenosti i odborné kapacity nabízet státu jako partner při další modernizaci a zlepšení podmínek života v česku.
Za druhé, mé dlouholeté působení v různých pozicích na straně státu a zde získané zkušenosti o přínosech spolupráce se soukromým sektorem, mi umožnily velmi rychle připravit a zahájit aktivity ICT Unie směrem k odpovědným zákonodárným i exekutivním orgánům státu. Přiznávám, že jsem byl velmi nemile překvapen zjištěním, že bohužel stát o takovou spolupráci a partnerství příliš nestojí. Je potřeba přiznat, že v posledních několika letech se České republice v oblasti digitalizace opravdu příliš nedařilo. Vládnoucí exekutiva nebyla schopná definovat jasné cíle ani soubor opatření k jejich dosažení. To nás řadí k evropskému průměru, a to právě ještě jen díky komerčnímu sektoru, který svým aktivním přístupem k digitalizaci zachraňuje alespoň průměrné pozice. Kdybychom porovnávali jen eGovernment, obsadila by Česká republika dokonce poslední místa na žebříčku. A neochota naslouchat partnerům byla právě jednou z příčin.
Ptal jste se na mé cíle. Ti co mne znají, vědí, že mým celoživotním snem je funkční moderní stát, poskytující svým občanům kvalitní moderní služby, způsobem odpovídajícím současnému technologickému vývoji. Stát, který svým občanům slouží, a to bez zbytečného obtěžování a neopodstatněné administrativní zátěže. Logické a asi i očekávatelné tedy bylo, že se ICT Unie postupně bude chtít stát významných partnerem odpovědným politikům a úředníkům a napomůže státu dohnat ztrátu v digitalizaci z posledních několika let.

Více v časopise…

Jan Vašátko, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2018-02.

Estonsko-ruské a lotyšsko-ruské vztahy jsou všechno možné jen ne dobré, a to dá se říci už od počátku estonské a lotyšské samostatnosti vyvzdorované v roce 1989 i přes masové demonstrace ruské páté kolony za zachování sovětského Estonska. Záhy po získání samostatnosti se však ukázalo, že ani země s pouhými 1,3 miliony obyvatel není i přes uvedenou zátěž malá pro velké historické změny.

Převážně agrární Estonsko zahájilo po převratu systematickou propagaci řady záměrů, které mj. vedly k založení projektu elektronické správy věcí veřejných eEstonsko tak, aby se v budoucnosti mohlo stát jedním z prvních „bezpapírových států“ a jednou z nejrozvinutějších digitálních společností v EU.

Více v časopise…

-sat-, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2018-02.

Evropská komise zveřejnila v květnu Index digitální ekonomiky a společnosti (DESI), který se zaměřuje na výsledky dosažené členskými státy v oblasti digitalizace. Index vychází z dat z roku 2017 a 2018 a posuzuje pokrok jehož členské státy dosáhly v oblasti digitalizace v kapitolách Konektivita, Lidský kapitál, Využívání internetových služeb, Integrace digitálních technologií a Digitální veřejné služby.

Více v časopise…

Jaroslav Hrstka, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2018-02.

Doprava je významnou součástí moderní ekonomiky, která v rozvinutých zemích tvoří 6–12 % hrubého domácího produktu. Přestože doprava výrazně zlepšuje naše životy, mnoho problémů jako dopravní nehody, dopravní zácpy či nadměrné emise zůstává nevyřešeno. Článek se zabývá problematikou inteligentní dopravy, která je považována za možné řešení výše zmíněných problémů a diskutuje možnosti mobilních operátorů na čtyřech vertikálních trzích, a to telematiky, komunikace V2X, inteligentního parkování a sítí pro tísňové služby.

Rozvoj dopravy je považován za nejvýznamnější hybnou sílu společenského pokroku. Doprava umožňuje lidem vzájemně interagovat a dodávat zboží a poskytovat služby po celém světě. I když doprava výrazně zlepšuje naše životy, stále zůstává k vyřešení mnoho problémů, které způsobují nemalé a bohužel nejen finanční ztráty. Každým rokem celosvětově zemře v důsledku dopravních nehod přes jeden milion lidí; nadměrné emise vozidel jsou jednou z hlavních příčin globálního oteplování; dopravní zácpy způsobují podnikům neuvěřitelné množství logistických poplatků a způsobují obrovské časové ztráty při každodenním dojíždění do práce.
Koncept inteligentní dopravy má čtyři hlavní cíle: zvýšení bezpečnosti, vyšší produktivitu a efektivnost, větší šetrnost k životnímu prostředí a lepší kvalitu života.

Více v časopise…

Charles Brookson, Zeata Security Ltd. a předseda ETSI TC CYBER, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2018-02.

Internet se stává kritickou infrastrukturou jak pro podniky, tak pro jednotlivé uživatele a jeho bezpečnost je tak jasnou prioritou. Zajištění bezpečnosti je rovněž základem pro realizaci moderního propojeného světa a zásadním faktorem pro vytvoření důvěry s uživateli, což je nezbytné pro dosažení komerčního úspěchu nových technologií, které se objevují v rámci Internetu věcí (IoT) a také při realizaci konceptů Průmysl 4.0 a eHealth.

Dalším důležitým trendem je rostoucí závislost na virtualizačních technologiích, které ve spojení s datovými sítěmi umožňují cloud computing. Koncept, který síťový operátoři využívají, se nazývá virtualizace síťových funkcí (Network Function Virtualisation, NFV). Virtualizace přináší řadu výhod, ale také některé specifické bezpečnostní hrozby. Aby bylo možné těmto hrozbám účinně čelit, je nezbytné vyvíjet důvěryhodné počítačové platformy, které zajistí, že uživatelé budou ochotní důvěřovat zabezpečení aplikací provozovaných na těchto platformách.

Více v časopise…

RNDr. Petr Beneš, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2018-02.

I23. května bylo pod záštitou rektora ČVUT doc. RNDr. Vojtěcha Petráčka, CSc., otevřeno Centrum města budoucnosti (CMB) v areálu Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky CIIRC ČVUT. Kromě setkání se zástupci významných světových technologických společností, které se staly partnery tohoto projektu, jsme měli příležitost se zúčastnit i slavnostního otevření laboratoře Virtualizace Prahy za účasti primátorky Adriany Krnáčové.

CMB (anglicky CCF – Centre of City of Future), je koncipováno jako virtuální experimentální testbed města, regionu, krajiny a v něm rozmístěné technické infrastruktury, ostatních typů urbanistických osídlení a celků, které se v tomto prostoru nacházejí. Vše společně vytváří komplexně propojený systém, který bude sloužit k výzkumu, propojování akademické sféry, komerční sféry a zástupců municipalit, k prezentaci projektů a ke vzdělávacím účelům. Toto pracoviště je součástí oddělení Inteligentních systémů vedeného prof. Ing. Vladimírem Maříkem, DrSc., ředitelem CIIRC ČVUT, a bude fungovat pod vedením Ing. arch. Michala Postráneckého.

Více v časopise…

Ing. Václav Křepelka, Ph.D., ČVTSS – FITCE CZ, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2018-02.

Následující článek navazuje na [3], převzatý z autorovy přednášky na semináři Pobočky ČES v Táboře Měření a údržba sdělovacích kabelů XLVIII, který uvedl přenosovou technologii G-fast jako dosavadní vrchol v hierarchii xDSL. 10. května 2017 byl na G-fast konferenci v Paříži přednesen příspěvek [1] předjímající ještě další vývoj přinejmenším řádový směrem k TDSL, tedy Terabitovou DSL. Následující text se věnuje dalšímu zvýšení přenosové rychlosti a tedy zvýšení přenosové kapacity, jinými slovy zda je možno i následující neuvěřitelnou hranici přenosové rychlosti po metalických párech opět překonat. Jak ovšem vyplyne z dalšího textu, nejedná se o již vyvinutou a zaváděnou technologii, ale o námět pro další vývoj na základě zcela nových principů přenosu blížících se přenosu bezdrátovému.

[1] Cioffi, J., http://www.assia-inc.com/wp-content/uploads/2017/05/TDSL-presentation.pdf
[3] Křepelka, V., Vysokorychlostní přenosy po metalických kabelech včera, dnes a zítra, Telekomunikace 2/2017

Více v časopise…

Petr Kabilka, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2018-02.

Dne 31. května proběhla akce s názvem Praxe v sítích – Na samotě u lesa ve Skalském dvoře, kde se sešli zástupci 38 firem z oblasti telekomunikací, kteří se více či méně zabývají výstavbou optických sítí.

Akce se nesla v uvolněném duchu a ve stylu „Na samotě u lesa“. To hosté zjistili hned po příjezdu k hotelu, který je zasazen do krásné přírody na Vysočině. Úvodní zahajovací scénka z filmu Na samotě u lesa odstartovala panelovou diskuzi, jejíž cílem bylo vtáhnout do problematiky výstavby poslední míle všechny účastníky konference.

Více v časopise…

MICOS Telcom, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2018-02.

Fotoreportáž z Ekvádoru, Mexika a Chille

Více v časopise…

Zdeněk Vaníček, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2018-02.

„Vlajkovou lodí“ činnosti České asociace elektronických komunikací z. s., která
v letošním roce oslaví 20. výročí svého založení, jsou výroční konference. Mají vždy
aktuální program odrážející hlavní události v oborech elektronických komunikací
a tvorby a ochrany obsahu. Poslední z řady těchto konferencí se konala 31. května
2018 v Hotelu Don Giovanni v Praze.

Více v časopise…